Austerlitz 2005: itinerář akce a informace pro účastníky
AUSTERLITZ 2005
Itinerář & instrukce
pro registrované jednotky


Celý text v PDF si můžete stáhnout ZDE.

PÁTEK 2. prosince 2005
8:00-24:00 registrace účastníků, Hlavní stan (Kasárna Slatina)
Jednotky budou ubytovány v kasárnách ve Slatině v Brně, ulice Řípská

(MAPU ZOBRAZTE KLIKNUTÍM ZDE)

Dostaví se jeden zástupce jednotky a nahlásí :

 • registrační číslo jednotky,
 • jméno velitele,
 • jméno zástupce velitele,
 • jejich telefonní čísla (jsou-li k dispozici),
 • celkový počet,
 • důstojníků,
 • počet mužstva,
 • počet ostatních,
 • počet funkčních pušek,
 • celkový počet pušek,
 • počet děl,
 • počet vlastních koní (nesmí přesáhnout před akcí nahlášený počet),
 • počet žádaných koní k pronájmu. Jednotky ubytované mimo kasárna ve Slatině nahlásí navíc adresu ubytování.
Jednotka bez registračního čísla není účastníkem akce. Jednotka, jejíž reálný stav klesne pod stanovenou hranici (10 pěšáků, 5 jezdců, 5 dělostřelců), bude sloučena s jinou jednotkou dané asociace a její členové budou nadále bráni jako řadoví příslušníci hostitelské jednotky. Vlastní koně přivezení nad nahlášený počet nebudou proplaceni a nelze jim zaručit místo v centrálních stájích.


Identifikační pásky

Zástupce zaregistrované jednotky obdrží přesný počet identifikačních pásků, které rozdá členům své jednotky, účastníkům akce. Ti je neprodleně připevní a do konce akce je nesmí sejmout. Tyto pásky opravňují ke vstupu do ubikací a v kombinaci s dobovou vojenskou ústrojí také ke vstupu do prostoru sobotního bojiště. Nosit je musí všichni, včetně generálů a organizátorů v uniformách. Černý pásek označuje řadového účastníka, šedý pásek určené velitele formací a koordinátory asociací, bílé pásky nosí organizátoři akce. Děti do 16ti let věku nemají přístup na bojiště.


Střelný prach

Zástupce jednotky dostane při registraci poukaz na odpovídající množství střelného prachu. To bude k vyzvednutí v prachárně. Ve vyhrazené místnosti a pod odborným dohledem si jednotka ve čtvrtek, v pátek a v sobotu před nástupem nabalí a uskladní náboje. Vyzvedne si je v sobotu od 6:30 tak, aby stihla nástup v 8:00.


Ubytování

Zástupci registrované jednotky bude sděleno, ve které místnosti bude jednotka ubytována, obdrží podrobný itinerář (který bude také vyvěšen na nástěnce u Hlavního stanu) a dispozice pro sobotní a nedělní program.


Místnosti budou vytopené na cca 20°C, je třeba s sebou mít spací pytle, karimatky, nebo lehátka. Místnosti nebudou uzamknutelné. Cennosti a doklady bude možné uložit ve speciální uzavřené a střežené místnosti.


Kasárna Slatina budou hlídána 24 hodin denně a u vstupu bude nepřetržitá služba.

Stravování

Stravování začíná výdejem sobotní snídaně, která je poskytnuta výhradně jednotkám ubytovaným v kasárnách Slatina. Jednotky ubytované zvlášť na snídani poskytnutou organizátory nemají nárok. Všichni dostanou sobotní teplý oběd a teplou večeři přímo na bojišti. Stravování končí výdejem nedělní snídaně. Kromě toho bude v objektu kasáren Slatina stánek s občerstvením, přes ulici se nachází supermarket (otevřen denně do 20:00). V sobotu večer budou jednotky, jež jsou pozvány jednotlivými obcemi a městem Brnem na noční program, pohoštěny po slavnostním defilé.


12:00-16:00 předání nájemných koní, Bojiště pod Santonem, Centrální stáje (Bonagro)

Jednotky, které vyjádřily zájem o koně k pronájmu, se dostaví na bojiště, kde jim bude přidělen určený počet koní. Tento počet bude poměrně snížen v závislosti na celkovém počtu koní, jež budou k dispozici. Velitel jednotky rozhodne, který z jeho jezdců koně obdrží. Jezdec, na kterého se nedostane, bude přidělen dle svého rozhodnutí a na základě dohody s velitelem k jednotce pěchoty, nebo dělostřelectva, případně se bude zdržovat při hlavním štábu.


Prokáže-li určený jezdec dostatečné jezdecké schopnosti, zaplatí nájem ve výši 100 eur a do 16:00 je mu kůň volně k dispozici. Poté bude vrácen do stáje a k vyzvednutí bude opět v sobotu ráno v 9:00 (vrácení koně opět do 16:00)


Jednotky žádají celkem 143 koní k pronájmu. K dispozici jich bude 104 a jsou přiděleny následně :

Jednotka Požadováno Přiděleno Jednotka Požadováno Přiděleno
FC.C3 8
4
AC.A5 2
0
FE.C4 11
7
AE.C8 13
13
FE.C5 18
13
AE.45 10
10
FF.A7 3
2
AA.C10 4
4
FF.A8 2
0
AA.C11 9
9
FF.C7 12
8
AA.C12 6
6
FF.C8 4
3FF.C9 9
6FA.C10 10
6FA.C11 9
5FA.C12 6
4FP.C13 7
4Celkem Francie
99
62
Celkem spojenci
44
42


Uvedený počet koní je teoretický. Především případné zdravotní potíže zvířat mohou jejich celkový stav o několik procent snížit. Celkem se akce zúčastní 200 koní, do tohoto počtu je 15 koní určených pro generály a štábní důstojníky a 81 koní vlastních. Definitivní počet koní, kteří budou k dispozici, bude znám až v pátek ve 12:00. Žádné jednotce nebude vydán v prvním kole vyšší počet koní, než je uvedeno v tabulce, ale může se stát, že tento počet bude nižší. Případné zbývající koně obdrží ty jednotky, jimž byl přidělen poměrně nižší počet koní.

Manipulace s koňmi (platí i pro vlastní koně)
Manipulovat s koňmi může jen osoba, která není pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek. Každý účastník je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví osob a ochrany zvířat před týráním. Každý jezdec musí s koněm zacházet tak, aby nedošlo ke zranění jeho koně, jeho samotného, jiných koní nebo škodám na majetku či zdraví jiných osob. Koně a jezdci se pohybují ve skupinách (po jednotkách). Volný pohyb s koňmi je možný pouze ve vyhrazeném vnitřním prostoru bojiště. Povolení k opuštění tohoto prostoru s koněm vydává pouze Horsemaster. Je přísně zakázáno vjíždět s koňmi do obce Tvarožná! Velitel jednotky před převzetím koní odevzdá Prohlášení o dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany zvířat před týráním, které podepíší všichni zúčastnění jezdci. Svým podpisem potvrzují, že byli seznámeni s těmito zásadami a že se zavazují je dodržovat. (formulář)

12:00-24:00 uskladnění děl, Centrální dělostřelecký park (Bonagro)
Dělostřelecké jednotky navezou svá děla do Bonagra, kde budou uskladněna do druhého dne. V sobotu by transport kanónů narážel na problémy dopravních omezení. Zároveň proběhne kontrola tormentace dělostřeleckých hlavní. (dělostřelecké jednotky, které by přijely příliš pozdě, navezou své kanóny do Bonagra v sobotu mezi 6. a 7. hodinou ranní). Uskladnění děl je pro všechny dělostřelecké jednotky povinné, v objektu lze ponechat přívěsy. Objekt bude střežen 24 hodin denně. Děla tam budou uskladněna také po bitvě.
 
12:00-24:00 ustájení koní, Centrální stáje (Bonagro)
Jednotky, které si přivezou vlastní koně a budou mít zájem o jejich ustájení, je dopraví pod Santon do objektu Bonagra, kde bude kůň ustájen a bude mu poskytnuta veškerá péče. Pro nákladní auta a přívěsy bude určena v odstavná plocha.

Po celý den
S výjimkou jezdců žádajících koně k pronájmu, dělostřelců, kteří odvezou svá děla do Bonagra a zástupců jednotek mají všichni volný program. Stravování začíná sobotní snídaní. Ve Slatině bude k dispozici stánek s občerstvením.

SOBOTA 3. prosince 2005

 • 06:30 Budíček.
 • 06:30-7:30 Zahájení výdeje snídaní (kasárna Slatina, jídelna)
 • 08:00 Nástup v plné ústroji, inspekce jednotek určenými veliteli.

I jednotky, jež nejsou ubytovány ve Slatině, se dostaví na ranní nástup ve Slatině. Auta a autobusy mohou nechat zaparkované v areálu kasáren (pod dohledem). Ze Slatiny budou všichni účastníci odvezeni k hlavnímu vstupu pro účastníky, jezdci si vyzvednou koně, dělostřelci děla. V oblasti bojiště budou platit přísná dopravní omezení. Smyslem tohoto opatření je předejít zdržení a pomíchání jednotek a zároveň předejít tomu, aby na bojiště pronikla neregistrovaná jednotka. Platí pro všechny účastníky. Pouze jednotky ubytované ve Tvarožné, nebo v táboře na bojišti, nastoupí v 9:00 v táboře a budou vpuštěny na bojiště druhou branou, jednotky ubytované ve Slavkově nastoupí v 9:00 za kostelem a budou odvezeny k hlavnímu vstupu pro účastníky. Žádné opoždění účastníků nebude tolerováno, kdo nebude na určeném nástupu, bude vyloučen z akce.

 • 08:30 Zahájení přesunu jednotek na bojiště
 • 09:30 Zahájení manévrů na bojišti. Určeno k secvičení jednotek před bitvou, výcvik.
 • 10:30-12:00 Teplý oběd na bojišti (po skupinách)
 • 12:00-12:45 Řazení do bitevního pořádku, poslední inspekce
 • 12:45-13:00 Před bitvou… čtení proklamace, motlidby, provolávání slávy císařům.

 

 • 13:00-15:00 Rekonstrukce bitvy u Slavkova

Děti do 16ti let věku nemají přístup na bojiště. Markytánky a ostatní nevojenský doprovod jednotek bude soustředěn v týlu armády v blízkosti zřízených polních obvazišť, odkud bude bitvu pasivně sledovat. Nikdo z této skupiny účastníků nebude moci vymezený sektor opustit.

Nikdo z účastníků bitvy nesmí během bitvy fotografovat ani pořizovat jiné záznamy. Při porušení tohoto pravidla může být dotyčný jednotlivec, nebo celá jednotka, z bojiště vyvedena a vyloučena z akce.

 • 15:00-15:30 Závěrečné slavnostní defilé a představení jednotek.
 • 15:30-17:00 Teplá večeře na bojišti (po skupinách)
 • 16:00 Vrácení vypůjčených koní a uskladnění, nebo odvoz děl (Bonagro)
 • 16:15-17:15 Symfonie Austerlitz
 • 16:30 Zahájení rozvozu jednotek do určených míst k večernímu programu

Večerní sobotní program
Město Brno a města a obce slavkovského bojiště zvou u příležitosti 200. výročí bitvy účastníky akce k různým slavnostním programům.

Francouzská armáda

 • Město Šlapanice zve jednotky registrované s asociací FLG (registrační č. FF kromě FF.36)
 • Město Slavkov u Brna zve jednotku s registračním číslem FF.36
 • Program v Křenovicích zajišťují jednotky FC.09 a FC.A13
 • Obec Zbýšov zve jednotky z Polska (reistrační čísla FP)
 • Obec Sokolnice zve jednotky registrované s asociací ARHM (čísla FA)
 • Město Brno zve jednotky registrované s asociacemi CENS a ENS (kromě výše uvedených)

Spojenecká armáda

 • Město Slavkov u Brna zve jednotky registrované s asociací FLG (registrační čísla AF.A9, AF.52, AF.53 a AF.54)
 • Obec Újezd u Brna zve jednotky ARHM (registrační čísla AA.55, AA.56, AA.57, AAC10, AA.C11 a AA.C12) společně s jednotkami AF.51 a AP.58
 • Obec Tvarožná bude hostit české jednotky CENS AC.14, AC.15, AC.A4, AC.A5 a AC.16
 • Město Brno zve jednotky registrované s asociacemi CENS a ENS (kromě výše uvedených)

Jako první obědvají jednotky, jež odjíždějí do Brna. Následují jednotky určené pro Šlapanice, Újezd, Slavkov a ostatní obce bojiště.

BRNO
Jednotky budou odvezeny z bojiště do kasáren ve Slatině.

 • 18:00 nástup ve Slatině
 • 18:15 Zahájení odvozu jednotek do centra Brna
 • 19:00-19:30 Defilé jednotek Brnem
 • 19:30-22:00 Zasloužený odpočinek válečníků, občerstvení
 • 22:30 Odvoz jednotek do ubikací, případně volný program v centru města

OSTATNÍ MĚSTA A OBCE
Jednotky budou odvezeny z bojiště přímo do určených měst a obcí.

 • 19:00-22:00 Individuální programy
 • 22:00 Zahájení odvozu jednotek do Slatiny

NEDĚLE 4. prosince 2005

 • 07:00 Budíček
 • 07:00-08:00 Zahájení výdeje snídaní (kasárna Slatina, jídelna)
 • 08:30 Nástup v plné ústroji (jednotky, jež se účastní nedělního programu)
 • 09:00 Zahájení přesunu jednotek do Prace
 • 10:00-11:00 Střetnutí na poli u vsi Prace
 • 11:00-11:45 Přesun a řazení jednotek k pietnímu aktu
 • 12:00-13:00 Pietní akt na Mohyle míru
 • 13:00 Oficiální ukončení akce a zahájení přesunu jednotek do ubikací

 8:30-20:00 Výplata cestovného (kasárna Slatina, Hlavní stan)
Jeden zástupce jednotky přinese seznam členů jednotky (viz vzor), podepíše předloženou fakturu a vyinkasuje odpovídající částku. Zástupci, který nepředloží požadované údaje a správně vyplněný seznam členů jednotky, nebude cestovné vyplaceno.

 • do 50 km okruh A 100,– Kč (€ 3,–) za osobu nebo dělo
 • do 100 km okruh B 200,– Kč (€ 7,–) za osobu nebo dělo
 • do 200 km okruh C 300,– Kč (€ 10,–) za osobu nebo dělo
 • do 300 km okruh D 400,– Kč (€ 13,–) za osobu nebo dělo
 • do 400 km okruh E 500,– Kč (€ 17,–) za osobu nebo dělo
 • nad 400 km okruh F 600,– Kč (€ 20,–) za osobu nebo dělo

Cestovní náhrady budou vyplaceny všem důstojníkům, poddůstojníkům a vojákům. Doprovodu (markytánky, děti, civilisté, apod.) jen do celkového počtu desetiny důstojníků, poddůstojníků a vojáků (př.: při 30 důstojnících, poddůstojnících a vojácích a 5 markytánkách obdrží jednotka cestovné pro 33 osob).

Příloha faktury k proplacení cestovních náhrad

 • 8:30-17:00 Děla k vyzvednutí (v Bonagru)

SLUŽBY ÚČASTNÍKŮM

 • ubytování ve čtvrtek
  Jednotky, jež o to projevily zájem, se dostaví ve čtvrtek do kasáren Slatina, zaregistrují se (Hlavní stan) a budou ubytovány.
 • pick up na letišti Brno, na vlakovém nebo autobusovém nádraží v Brně
  Jednotky po odbavení na letišti zavolají na číslo, které zde bude brzy zveřejněno a vyčkají příjezdu označeného autobusu, který je dopraví do kasáren Slatina. Minimální počet skupiny pro vyzvednutí je 10 účastníků. Skupiny menší musejí využít služeb hromadné dopravy, nebo taxi.
 • odvoz jednotek na letiště, nebo do centra Brna
  v neděli budou k dispozici po celý den autobusy, které odvezou jednotky z kasáren Slatina na letiště, nebo do centra města (na vlak, či na autobus)
 • ustájení vlastních koní v týdnu před 2. prosincem 2005
  jednotky, které budou mít zájem o ustájení koní před pátkem 2. prosince 2005 je dopraví po zaregistrování (kasárna Slatina) do Bonagra. Služba poskytnutá organizátory bude k dispozici až od pátku, proto je třeba zajistit ji vlastními prostředky.

UPOZORNĚNÍ

 • Stravování začíná sobotní snídaní, která je poskytnuta výhradně jednotkám ubytovaným v kasárnách Slatina. Jednotky ubytované zvlášť na snídani poskytnutou organizátory nemají nárok. Dostanou sobotní oběd a večeři přímo na bojišti.
 • Cestovní náhrady se týkají všech důstojníků, poddůstojníků a vojáků. Ostatní účastníci (markytánky, apod.) obdrží cestovní náhrady pouze do výše 10% vojenského stavu jednotky.
 • Organizátoři nosí barevně odlišené identifikační pásky. Jejich rozhodnutí a instrukce jsou pro všechny účastníky závazná a neuposlechnutí může vést k vyloučení jednotlivce nebo celé jednotky z akce. Totéž platí při neuposlechnutí pokynů členů produkčního týmu (označeni visačkou) a bezpečnostní služby.

Akce Austerlitz 2005 je jednou z největších akcí moderního re-enactmentu, jež byla dosud zorganizována. Bude taková, jakou si ji uděláme. Účastníci akce jsou pro organizátory na prvním místě. Jen disciplinovanost, respektování instrukcí a důsledné dodržování bezpečnostních pravidel nám všem umožní udělat akci hodnou 200. výročí bitvy u Slavkova.