Dekret z 18. února 1808

NAPOLEON, Císař francouzů, král Itálie a protektor Rýnského spolku

podle hlášení našeho ministra války,

dekretovali jsme a dekretujeme

KAPITOLA PRVNÍ

Složení řadové a lehké pěchoty.

Článek 1

Naše pluky řadové a lehké pěchoty budou nadále složeny ze štábu a pěti batalionů; čtyři první ponesou označení válečné bataliony (bataillons de guerre), pátý doplňovací batalion (bataillon de dépôt).

Článek 2

Každý válečný batalion, pod velením jednoho šéfa batalionu, jemuž budou podřízeni jeden adjutant-major a dva adjutant-poddůstojníci, bude složen ze šesti rot, z nich jedné granátnické, jedné voltižérské a čtyř fyzilírských; ty budou všechny stejně silné.

Článek 3

Každý doplňovací batalion bude složen ze čtyř rot. K tomuto batalionu bude vždy přiřazen major, jeden ministrem vybraný kapitán ze tří kandidátů navržených plukovníkem bude tomuto batalionu podle rozkazů majora velet, současně bude velet jedné ze čtyř rot.

Při depotu bude jeden adjutant-major a dva adjutant-poddůstojníci.

Článek 4

Síla štábu a každé z granátnických, karabinických, voltižérských či fyzilírských rot je určena následně:

ŠTÁB

1 Plukovník (colonel)
1 Major (major)
4 Šéfové batalionu (chefs de bataillon)
5 Adjutant-majorů (adjudants-majors)
1 Ubytovatel-pokladník (quartier-maître trésorier)
1 Výplatní důstojník (officier payeur)
1 Orlonoš (porte-aigle)
1 Hlavní chirurg (chirurgien-major)
4 Pomocní chirurgové (aides-chirurgiens)
5 Nižší pomocní chirurgové (sous-aides)
10 Adjutant-poddůstojníků (adjudants sous-officiers)
2. a 3. orlonoš (deuxième et troisième porte-aigles)
1 Tambor-major (tambour-major)
1 Kaprál-tambor (caporal-tambour)
8 Hudebníků, z nich jeden kapelník (musiciens, dont un chef)
4 Řemeslní mistři (maîtres ouvriers)

ROTA

1 Kapitán (capitaine)
1 Poručík (lieutenant)
1 Podporučík (sous-lieutenant)
1 Seržant-major (sergent-major)
4 Seržanti (sergents)
1 Kaprál-furýr (caporal-fourrier)
8 Kaprálů (caporaux)
121 Granátníků, voltižérů, fyzilírů (grenadiers, voltigeurs, fusiliers)
2 Bubeníci (tambours)

Síla pluku tak bude činit 3970 mužů, z toho 108 důstojníků a 3862 poddůstojníků a vojáků.

Článek 5

V každém válečném batalionu budou čtyři sapéři vybraní v granátnické rotě, jejímž budou i nadále členy, stejně tak kaprál, který bude velet všem sapérům pluku.

Článek 6

V bitevní sestavě bude granátnická rota na pravém křídle batalionu, voltižérská na levém.

Článek 7

Bude-li přítomno šest rot batalionu, bude se defilovat a manévrovat vždy po divizích.

Budou-li granátníci a voltižéři u batalionu nepřítomní, bude se manévrovat a defilovat vždy po pelotonech.

Dvě roty budou tvořit jednu divizi; každá rota jeden peloton, každá půlrota jednu sekci.

KAPITOLA DRUHÁ

Nové formování pluků.

Článek 8

Roty, jež, v současných plucích o čtyřech batalionech, přesahují nový celkový stav, budou rozděleny mezi pluky o třech či o dvou batalionech, a to podle přiložené tabulky.

V plucích o třech batalionech bude nové formování provedeno následně:

1. – Granátnická rota, voltižérská a čtyři první fyzilírské roty první současného batalionu vytvoří první batalion.

2. – Granátnická rota, voltižérská a čtyři první fyzilírské roty druhého současného batalionu vytvoří druhý batalion.

3. – Tři poslední roty prvního současného batalionu a tři poslední roty současného druhého batalionu vytvoří třetí.

4. – Granátnická rota, voltižérská a čtyři první fyzilírské roty třetího současného batalionu vytvoří čtvrtý.

5. – Tři poslední roty třetí batalionu a nadpočetná rota jednoho z pluků o čtyřech batalionech vytvoří doplňovací batalion.

Článek 9

Granátnická rota, jež má být vytvořena v plucích, jež mají v současnosti tři bataliony, bude vybrána v rámci celého pluku mezi muži, kteří co nejvíce svou výškou odpovídají službě granátníka.

Během prvního formování do ní nebude moci být přijat nikdo, kdo nemá čtyři roky služby, nebo neprodělal dvě ze čtyř tažení: Ulm, Slavkov, Jena či Friedland.

Článek 10

Plukům, jež to budou potřebovat, budou převedeny kádry výhradně rot zrušených v plucích, jež dnes mají čtyři bataliony. Vojáci těchto rot budou včleněni do rot zachovaných, bez ohledu na jejich jednotlivou sílu.

Článek 11

Důstojníci a poddůstojníci rot, jejichž kádry nebudou součástí nových pluků, zůstanou jako nadpočetní ve své jednotce, budou vykonávat službu a budou zaopatřeni s ohledem na svůj hodnostní stupeň, dokud nedostanou první uvolněné místo, jež jim bude právem náležet.

Článek 12

V každém pluku bude osm kapitánů první třídy, deset druhé třídy a deset třetí třídy; čtrnáct poručíků první třídy, čtrnáct druhé.

Kapitáni první třídy budou čtyři služebně nejstarší; každý z nich bude velet první fyzilírské rotě každého batalionu.

Kapitán granátníků bude vybrán plukovníkem a zapsán vždy jako kapitán první třídy, bez ohledu na jeho služební stáří.

Bude-li jeden z těchto čtyři kapitánů přidělen depotu, bude u své roty nahrazen prvním kapitánem druhé třídy.

Článek 13

Bude možno přijmout dvě děti vojáků (enfants de troupe) na rotu. Budou, tak jako v minulosti, požívat polovičního služného, ubytování, ošacení a otopu.

KAPITOLA TŘETÍ

Obecná ustanovení.

Článek 14

Doplňovací bataliony budou ustaveny v posádkách určených přiloženou tabulkou. Bez našeho formálního rozkazu nebudou tyto posádky smět opustit.

Článek 15

Výstrojní kapitán (capitaine d‘habillement) a ubytovatel budou vždy při doplňovacím batalionu; výplatní důstojník bude následovat válečné bataliony.

Kapitán velící tomuto batalionu, podle rozkazů majora, a výstrojní kapitán, budou každý velet jedné rotě.

Poručíci pověření různými administrativními úkoly budou přiděleni rotám doplňovacího batalionu.

Článek 16

Důstojníci přidělení depotu z něj budou moci být vyňati pro službu ve válečných batalionech jen na rozkaz ministra.

Článek 17

Každý pluk bude mít jednu orlici, jež bude nesena orlonošem v hodnosti poručíka či podporučíka s alespoň deseti lety služby nebo prodělavšího čtyři tažení: Ulm, Slavkov, Jena a Friedland. Bude požívat žoldu poručíka první třídy.

Dva stateční vybraní mezi služebně starými negramotnými vojáky, kteří z tohoto důvodu nedosáhli na povýšení, a mající alespoň deset let služby, budou s titulem druhého a třetího orlonoše stát vždy po boku orlice. Budou zařazeni jako seržanti se výplatou seržant-majora. Na obou pažích budou mít čtyři proužky.

Orlice zůstane vždy tam, kde bude spojeno nejvíce batalionů. Orlonošové jsou součástí štábu pluku. Jsou všichni tři jmenováni námi a mohou být funkce zbaveni jen námi.

Článek 18

Každý válečný batalion bude mít zástavu (enseigne) nesenou poddůstojníkem vybraným šéfem batalionu v jedné z rot tohoto batalionu.

Doplňovací batalion nebude mít žádnou zástavu.

Článek 19

Jen řadové pluky mají pro roli praporu orlice. Ostatní sbory mají zástavy. Vyhrazujeme si právo sami udílet nové orlice a zástavy novým plukům.

Článek 20

Naši ministři války, válečné administrativy a financí jsou pověřeni, každý v tom, co se ho týká, provedením tohoto dekretu.

 

Palác Tuileries, 18. února 1808

Podepsán NAPOLEON