Grand Prix Austerlitz 2005 – statut mezinárodní soutěže vín

Statut
mezinárodní soutěže vín

GRAND PRIX AUSTERLITZ 2005
Slavkov u Brna, 13. 8. 2005

1. Pořadatel soutěže

Soutěž je organizována firmou ORIONREAL, s. r. o. (dále jen Moravská banka vín – www.bankavin.cz) a Davay Communications s. r. o.

Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut.

2. Určení soutěže a její cíl
Soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky tohoto statutu.

Cílem soutěže je:

 • propagací vinné kultury vrátit do tohoto regionu tradici vína
 • spojením termínu výstavy s oslavami Napoleonových narozenin připomenout propojení našich zemí v oblasti kultury vína
 • představení krásy tohoto nápoje široké veřejnost

3. Minimální množství vína
Výrobce vína musí mít od přihlášeného vzorku k dispozici toto minimální množství:

 • Víno jakostní; víno šumivé: 500 l
 • Víno s přívlastkem – kabinet: 300 l
 • Víno s přívlastkem – pozdní sběr: 200 l
 • Víno s přívlastkem – výběr z hroznů: 200 l
 • Víno s přívlastkem – výběr speciální (ledové, bobulový výběr, slámové) : 30 l

4. Množství láhví a poplatek

Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, výběr z hroznů 0,5 l) a speciální adjustáž 8 lahví (0,375 l a 0,2l ) do vlastnictví organizátora soutěže.

Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona, včetně uvedení ročníku sklizně hroznů.

Soutěžící uhradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč + DPH za každý přihlášený vzorek v hotovosti při předávání vzorků a obdrží daňový doklad.

5. Přihláška

Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa výrobce (dovozce), kontaktní telefon výrobce (dovozce), označení odrůdy vína, ročníku, přívlastku, vinařské oblasti, vinařské podoblasti, obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a celkových kyselin a určení šarže vína, ze které je vzorek předkládán.

Součástí přihlášky je chemická analýza a rozhodnutí MZe nebo SZPI o zatřídění vína podle zákona číslo 115/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů či zákona č. 321/2004 Sb. a doklad o původu hroznů v případě zemských vín vyrobených v ČR.

Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována a musí být uvedeny jako rozdílné šarže na rozhodnutí MZe nebo SZPI

Účastník si musí být vědem toho, že v případě ocenění jeho vzorku, ke kterému nedodá veškeré podklady, bude nucen pořadatel toto ocenění stornovat (vyplývá s tohoto statutu).

Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a odborném tisku.

Přihláška musí být odevzdána nejpozději do 20. 7. 2005, což zaručuje i prezentaci v katalogu, přihlášky odevzdané po tomto termínu již nebudou součástí katalogu, ale pouze jako příloha.

6. Odběr vzorků

Odběr vzorků probíhá ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:30 do 17:00 hod., v pátek od 8:30 do 15:00 hod. Nejpozději musí být vína odevzdána do 30. 7. 2005 v prostorách Moravské banky vín, Hlinky 88, Brno (u Brněnského výstaviště).

7. Termín a místo hodnocení

Základní hodnocení vín proběhne 5. srpna 2005 v 16:00 hod. v prostorách GALERIE HLINKY, Hlinky 118, Brno.

Konečné hodnocení proběhne 13. 8. 2005 v prostorách Společenského domu Bonaparte ve Slavkově u Brna.

Konečné hodnocení bude zahrnovat veškerá vína, která dosáhnou v základním hodnocení 80 a více bodů.

8. Hodnotící komise

Předsedy a členy komise jmenuje Moravská banka vín z řad vinařů i odborné veřejnosti v souladu s par. 8 a s přílohou č. 14 vyhlášky č. 323/204 Sb.

Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.

Komise se skládají ze čtyř členů a jednoho předsedy.

Hodnocení každé komise řídí předseda komise. Předseda a komise musí mít platné senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení.

Každá komise hodnotí v jednom dnu nejvýše 40 vzorků, průměrná doba na hodnocení vzorků nejméně 5 minut.

Degustátoři dostanou před hodnocením obodovaný nultý vzorek.

Vína se budou předkládat anonymně s uvedením evidenčního čísla vzorku

9. Odborný vedoucí hodnocení

Organizaci hodnocení řídí odborný vedoucí hodnocení, kterého zajistí Moravská banka vín, a který úspěšně složil degustátorskou zkoušku dle evropských norem ISO a DIN a má zkušenosti s organizací národních, nebo mezinárodních soutěží vín.

Odborný vedoucí hodnocení řeší případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení.

Moravská banka vín bude jmenovat jako odborného vedoucího pana Martina Pastyříka z Asociace sommeliérů ČR.

10. Hodnotící systém

Vína, která splní všechny podmínky tohoto statutu, budou ohodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie enologů.

11. Kategorizace vín

 1. bílá vína tichá se zbytkovým cukrem do 4g/l
 2. bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 4g/l do 45g/l
 3. růžová tichá vína bez specifikace
 4. červená tichá vína se zbytkovým cukrem do 4g/l
 5. červená tichá vína nad 4g/l
 6. vína speciální – sladká
 7. vína ostatní a šumivá

12. vyhodnocení vín
Předpokladem získání medaile je dosažení minimálně těchto hodnot:

 • zlatá medaile – 88 bodů
 • stříbrná medaile – 83 bodů
 • bronzová medaile – 80 bodů

Organizátor si vyhrazuje právo udělit v každé kategorii pouze jednu zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.

13. Champion – cena GRAND PRIX AUSTERLITZ 2005

Absolutní vítěz – „Champion“ – bude vybrán speciální komisí, sestavenou z předsedů jednotlivých komisí z vítězů jednotlivých odrůd (kategorií).

V případě, že Championem výstavy se stane již oceněný vzorek, dostává tento vzorek pouze titul „Champion“.

14. Nejlepší kolekce vín – cena hejtmana Jihomoravského kraje

Nejlepší kolekce vín bude vybrána podle nejlepšího průměrného hodnocení vzorků jednotlivých soutěžících. Do této kategorie budou zařazeny pouze soutěžící, kteří přihlásili 4 a více vzorků.

15. Cena starosty města Slavkova u Brna

Tato cena bude udělena na základě hodnocení laické veřejnosti po dobu výstavy, kdy hosté budou mít možnost po dobu výstavy označit svého championa výstavy, po ukončení výstavy budou lístky sepsány a určen champion návštěvníků. Výsledek bude oznámen na galavečeru dne 13. 8. 2005.

Toto ocenění neopravňuje vítěze označovat na láhvi udělení této ceny. Cena se uděluje jako akt, kterým se vyzdvihuje podpora města Slavkova u Brna celému projektu.

16. Diplom

Jako certifikát ocenění příslušného vína medailí bude přihlašovateli vydán diplom, označující ocenění (medaili) daného vzorku.

17. Označování vín

Soutěžící může uvádět ocenění (medaile a titul „Champion“) na láhvi vína z šarže vína, ze které pochází oceněný vzorek pouze v případě dodržení Nařízení Rady (ES) 1493/1999 a prováděcího předpisu Nařízení Komise (ES) 753/2002 a dodržení vinařského zákona č. 321/2004 a prováděcí vyhlášky 323/2004 Sb. (povolení a garanci uděluje Ministerstvo zemědělství ČR). Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou účastník obdrží společně s výsledkem hodnocení. Na láhvi není povoleno uvádět údaje, které přímo nesouvisí s oceněním příslušného vína, např. o ocenění jiných vín soutěžícího, o ocenění „nejúspěšnější soutěžící“ atd.

V informačních materiálech výrobce (cenové nabídky, inzeráty, nápojové lístky, přibalené materiály, záhlaví dopisů atd.) se mohou údaje o udělené ceně a o nejúspěšnějším soutěžícím uvádět po dobu 5 roků ode dne propůjčení. Vždy se musí uvádět rok a č. šarže oceněného vína. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína.

18. Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků soutěže bude dne 13. 8. 2005 ve 20:00 hod. na Slavkovském zámku v historickém sále.

Dále budou výsledky zveřejněné na internetové adrese www.bankavin.cz.

Gala večer je součástí programu Projektu Austerlitz 2005 (austerlitz.org).

19. Možnosti propagace
Inzerce v katalogu vín, který bude k dispozici všem účastníkům veřejné ochutnávky a také při galavečeru.

 • formát A5 – 1200,- Kč + DPH
 • formát A6 – 900,- Kč + DPH
 • umístění loga na „stěně log“ – 600,- Kč + DPH – logo dodá objednavatel

Další možnosti propagace – doporučujeme osobní jednání.

20. Zvláštní ustanovení

 • účastník, který získá ocenění v některé kategorii, dodá pořadateli 12 lahví určených pro galavečer, u speciálních vín (0,375 a 0,2 l) to bude 6 lahví (na základě výsledků prvního kola hodnocení)
 • označení samolepkou zlaté a stříbrné medaile jsou vlastnictvím organizátora výstavy
 • pořadatel má výhradní právo na tisk a distribuci samolepek
 • svévolné používání a tisk těchto nálepek se považuje za porušení statutu a nekalé jednání
 • náklady spojené s výrobou samolepek hradí účastník a má nárok pouze na počet který se shoduje s množstvím vína udaného v přihlášce

21. Doprovodný program
Součástí výstavy bude konference s názvem Vývoj vinařství 200 let po bitvě u Slavkova

 • referáty: prof. Vilém Kraus, Vinařský fond ČR :: prof. Suk, Moravský zemský archiv Brno :: Michel Jaen Deluc, Asociace sommeliérů Paříž :: ing.Michlovský – šlechtitelské pokroky