Hlavní a divizní štáby francouzské armády

Překlad tří úvodních kapitol z Manuel du service des états-majors généraux et divisionnaires (1813), jehož autrem je generál Thiébault, obecně definuje úlohu štábů a nastiňuje jejich obvyklé a vhodné složení.

PRVNÍ OTÁZKA.

Co je to štáb?

 Štáb je, podle autora Vojenského slovníku (Dictionnaire militaire), určitý počet důstojníků odlišných od zbytku sboru.

V Enyklopedii nalezneme podle obsahu u hesla štáb (état-major) sbor významných důstojníků (corps d’officiers majors).

Tyto vágní, nejasné a chybné definice mají všechny vlastnosti, jimž je třeba se v definici vyhnout, má-li být přesná, jasná, správná, tak úplná, jak je to jen možné, a být snadno a přirozeně aplikovatelná.

Pokusíme se dát lepší, a začneme proto položením několika základů, o něž se bude moci opřít a jež ji potvrdí.

Za tím účelem si nejprve všimneme, že jediný důvod proč dávat zvláštní označení je obecně cítěná potřeba odlišit věci či osoby, jež náleží k různým třídám. Povšimneme si následně, že slovo štáb (état-major) formálně určuje samo o sobě řád vojenských osob, kteří vykonávají, ne-li všichni pak alespoň velká většina, zvláštní autoritu a plní širší a obecnější úkoly vztažené k různým oblastem vojenské služby.

Právě tyto úvahy a značné obtíže zajistit obecné přijetí slova užívaného tolika různými způsoby nás v naší Příručce generálních adjutantů (Manuel des adjudants généraux) vedly k potřebě definovat slovo štáb:

Množina důstojníků a poddůstojníků, kteří jsou povahou svých funkcí určeni, každý v tom, co se jej týká, předávat rozkazy vycházející od autority, jíž podléhají, zajistit jejich provedení, sami je provést, a takřka ve všech případech dohlížet, v jednotlivých odvětvích služby, na ustavený řád a dodržování zákonů a vojenských předpisů.

Ale tato definice ve skutečnosti zahrnovala jen ty z příslušníků štábu, kteří nemají žádnou přímou autoritu nad jednotkami a kteří nepatří k žádnému útvaru a žádné zbrani.

Sama o sobě tedy při své aplikaci vedla k mnohým výjimkám. První z nich se týkala divizních a brigádních generálů, v jejichž rukách je veškerá autorita a kteří stojí v čele hlavních a divizních štábů. Druhá se týkala generálů a dalších důstojníků, kteří v rámci armády tvoří štáb dělostřelectva a kteří mají přímou autoritu nad těmi jednotkami své zbraně, jež nejsou detašované. Třetí výjimka byla pro velitele ženijního vojska, kteří mají stejnou autoritu nad sapéry, minéry a pionýry. Čtvrtá pro plukovníka, majory, a velící šéfy batalionu a eskadrony, kteří jsou příslušníky štábů pluků, eskadron a batalionů, jimž velí. Pátá výjimka se týkala ubytovatelů, kteří patří k batalionům či eskadronám a ke štábu svého útvaru. Šestá pak místních štábů, jejichž velitelé a adjutanti mají přímou autoritu nad posádkovými či procházejícími jednotkami. A konečně sedmá se týkala šéfů, jednatelů a zaměstnanců vojenské administrativy.

V důsledku toho se na konec spokojíme s ideou, jež je při své aplikaci prosta jakékoli výjimky a definujeme štáb jako „množinu vojenských osob bez jednotky a osob za takové považované.“ (1)

DRUHÁ OTÁZKA.

Co je to hlavní štáb?

Hlavní štáb (état-major général) je, pokud jde o osoby, množinou šéfů všeho, co tvoří armádu, ve vztahu k válce a k administrativě, a těch, kteří jim jsou speciálně přiřazeni; a ve vztahu ke službě centrální bod velkých válečných a administrativních operací armády; tedy bod, kde se podle rozkazů Císaře a vrchního generála vše řídí a nařizuje a odkud vychází veškerá aktivita a dohled.

Taková je definice, jež podle nás dává co nejstručnější a přitom správnou představu o tomto rozsáhlém a složitém soustrojí.

Aby ji doplnila, bude tato práce postupně přivávat její nezbytná rozvedení; zde budeme tedy hovořit pouze o složení hlavního štábu.

Pokud jde o ně, pokládáme za správné rozdělit je na dvě části, což je nezbytné pro sladění tématu, rozlišení, či dokonce roztřídění osob, jež, ač byly až dosud vedeny ve stejných stavech, by neměly být zaměňovány s ohledem na to, že přes jejich vztahy neexituje v jejich funkcích ani titulech žádná analogie.

Tyto osoby se tedy dělí na:

1) vojenské osoby a osoby administrativy;
2) na osoby tvořící štáby armád a na osoby patřící ke štábům a náležící k nim, nebo jsoucí tzv. nadpočetné.

Po stanovení těchto základů řekneme,

I. Že důstojníci všech hodnostních stupňů, kteří tvoří hlavní armádní štáb jsou:

1° Vrchní generál (général en chef);
2° Náčelník hlavního štábu (chef d’état-major général) a důstojníci, kteří na něm závisejí;
3° Vrchní velitel dělostřelectva (commandant en chef de l’artillerie), náčelník štábu dělostřelectva (chef d’état-major de l’artillerie), generální ředitel parků (directeur général des parcs), generální inspektor trénu (inspecteur général du train), a velitelé dělostřelectva v divizích;
4° Vrchní velitel ženijního vojska (commandant en chef du génie), zástupce velitele (commandant en second), náčelník štábu ženijního vojska (chef d’état-major du génie), ředitel parků (directeur des parcs), a detašovaní či při vrchním veliteli sloužící důstojníci ženijního vojska;
5° Generálové velící pěchotě;
6° Velitel jezdectva a jeho náčelník štábu;
7° Generálové-guvernéři a velitelé provincií, a náčelníci štábu guvernérství;
8° Nadpočetní generálové a vyšší důstojníci;
9° Pobočníci (aides-de-camp).

II. Že vojenské osoby různých hodnostních stupňů patřící k hlavnímu štábu armády, nebo na něm závisející, jsou:

1° Místní velitelé (commandants de place) a místní adjutatni (adjudants de place), jsou-li jim dáni.
2° Velitel četnictva;
3° Hlavní vozmistr (vaguemestre général) a divizní vozmistři (vaguemestres divisionnaires);
4° Členové válečných a revizních soudů, a vojenských komisí, v průběhu výkonu funkce;
5° Velitel eskorty vrchního generála;
6° Velitel vlastní štábní ostrahy (commandant des guides);
7° Příkazníci (ordonnances) a ozbrojený doprovod (sauve-gardes) v průběhu výkonu funkce.

III. Že šéfové administrativy, kteří rovněž tvoří hlavní armádní štáb, jsou:

1° Generální intendant (intendant général);
2° Vrchní inspektor (incpecteur en chef), přehledoví inspektoři a podinspektoři (inspecteurs et sous-inspecteurx aux revues);
3° Vrchní ordonatér (ordonnateur en chef), hlavní ordonatéři a komisaři (ordonnateurs et commissaires principaux), váleční komisaři (commissaires des guerres), a komisaři-adjunkti (commissaires adjoints), titulární i provizorní.

IV. Že šéfové služeb a zaměstnanci, kteří patří k hlavnímu armádnímu štábu, nebo kteří na něm závisejí, jsou:

1° Generální výplatci (payeurs généraux), hlavní výplatci (payeurs principaux), atd.;
2° Generální příjemci (receveurs généraux) a zvláštní příjemci (receveurs particuliers);
3° Poštovní služba v armádách (service des postes dans les armées);
4° Vojenští zaměstnanci a jejich přímí nadřízení.

V. Že nezávisle na těchto funkcionářích existují ve štábech armád, a jako nadpočetné štábů a útvarů, osoby bez úředního charakteru a mimo vojenský stav, jimiž jsou zejména:

1° Markytáni (vivandier) a markytánky (vivandières);
2° Kantýnští (cantiniers);
3° Pradleny (blanchisseuses);
4° Pekaři (boulangers) a řezníci (bouchers) jako nadpočetní příslušníci útvarů;
5° Dělníci (ouvriers) a obchodníci (marchands).

TŘETÍ OTÁZKA.

Co je to divizní štáb v rámci armády?

Štáb divize, jenž má v tom, co se týká jednotek tvořících divizi, stejné kompetence jako hlavní štáb ve vztahu k armádě, je, pokud jde o osoby, množinou šéfů všeho, co tvoří divizi ve vztahu k válce a k administrativě, a těch, kteří jim jsou speciálně přiřazeni; a ve vztahu ke službě centrální bod, kde se vojenské a administrativní operace divize podle rozkazů předaných hlavním štábem řídí, nařizují a kontrolují.

Pokud jde o složení divizního štábu, to je, až na hodnostní stupně a význam postů, stejné jako v případě hlavního štábu; nalezneme tam tedy:

I. Mezi generály a dalšími důstojníky, kteří jej tvoří,

1° Divizního generála (général de division) a jeho pobočníky (aides-de-camp);
2° Brigádní generály (généraux de brigade) a jejich pobočníky;
3° Adjutant-komandanta (adjudant-commandant) náčelníka štábu a přidělené adjunkty;
4° Další adjutant-komandanty, vyšší i nižší důstojníky, kteří mohou sloužit jako nadpočetní;
5° Důstojníky inženýry-zeměměřiče, pokud tam jsou;
6° Velitele dělostřelectva divize;
7° Důstojníka či důstojníky ženijního vojska přidělené divizi;

II. Mezi vojenskými osobami různých hodnostních stupňů, kteří ke štábu patří či na něm závisejí:

1° Místního velitele hlavního stanu (commandant de la place du quartier-général);
2° Důstojníka či poddůstojníka velící odřadu četnictva přidělenému divizi;
3° Divizního vozmistra;
4° Členy válečného soudu a vojenských komisí, po dobu výkonu funkce;
5° Důstojníka pověřeného velením vlastní štábní ostrahy;
6° Příkazníky a ozbrojený doprovod v průběhu jejich služby.

III. Mezi šéfy administrativy, kteří spoluvytvářejí divizní štáb:

1° Přehledového podinspektora (sous-inspecteur aux revues);
2° Ordonatéra, nebo hlavního komisaře, válečné komisaře.

IV. Mezi šéfy služeb či zaměstnanci, kteří patří k diviznímu štábu, nebo na něm závisejí:

1° Divizního výplatce (payeur divisionnaire);
2° Příjemce (receveur), pokud tam je;
3° Ředitele pošt (directeur des postes);
4° Šéfy služeb a jejich zaměstnance různých tříd.

V. Mezi osobami bez úředního či vojenského charakteru:

1° Sekretáře;
2° Markytány (vivandier) a markytánky (vivandières).

Poznámky:

(1) Přesně řečeno jsou vojenské osoby bez jednotky generálové a vyšší důstojníci, a nižší důstojníci a poddůstojníci, atd., kteří nepatří k žádné rotě. Osoby za takové považované jsou vrchní inspektoři, přehledoví inspektoři a podinspektoři, kteří tvoří druhou třídu důstojníků bez jednotky. Vrchní ordnonatéři, ordonatéři a váleční komisaři tvoří třetí, atd.