K usnesení rady a zastupitelstva Slavkov u Brna

Rada a zastupitelstvo města Slavkov u Brna jednaly v uplynulých týdnech mj. o expozici umístěné v zámeckých konírnách, jež je předmětem sporu týkajícího se autorských práv k libretu.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit výdaje nezbytné pro uvedení expozice do stavu odpovídajícího libretu až do výše 3.000.000,- Kč, jež město shledá jako oprávněné.

76/3/RM/2014

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s výdajem z rozpočtu města až do částky 3.000.000,- Kč na úpravy expozice v předzámčí zámku Slavkov u Brna požadované autory libreta Napoleonská expozice Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, které budou shledány jako oprávněné a městem Slavkov u Brna odsouhlasené, za předpokladu, že dojde k uzavření dohody o narovnání mezi městem Slavkov u Brna na straně jedné a společností AusterlitzPro s. r. o., Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, na straně druhé, a to o celém jejím obsahu.

Zastupitelstvo se k věci vyjádřilo souhlasně, ovšem odhad výše nákladů v jeho usnesení chybí.

29/2/ZM/2014

II. Zastupitelstvo města souhlasí s výdajem z rozpočtu města na úpravy expozice v předzámčí zámku Slavkov u Brna, které budou výslovně konkretizovány výčtem autory libreta Napoleonská expozice Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, a které budou shledány jako oprávněné a městem Slavkov u Brna odsouhlasené. Výdaj bude uvolněn z rozpočtu města za předpokladu, že dojde k uzavření dohody o narovnání mezi městem Slavkov u Brna na straně jedné a společností AusterlitzPro s. r. o., Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, na straně druhé, a to o celém jejím obsahu, která bude schválena zastupitelstvem města.

Zdůrazňujeme, že ochota rady a zastupitelstva financovat opravu expozice je přiznáním, že expozice je provedena nekvalitně a obsahuje zásadní nedostatky. Současně je to přiznáním, že v konírnách není žádná „nová“ expozice, o které město tvrdilo a tvrdí, že se jmenuje Austerlitz – malé město velkých dějin a že ta je vypracována podle libreta pracovníků zámku, které s naším libretem nemá nic společného. Pokud by tomu tak bylo, je ochota města financovat námi navržené změny v expozici jiných autorů nepochopitelnou.

K formulaci odstavce ze zápisu jednání zastupitelstva dodáváme, že je naprosto nepřijatelné hovořit v této fázi o „výslovně konkretizovaném výčtu úprav“. Autoři libreta shledávají v expozici přes 150 nedostatků, od banálních chyb v popiskách přes nepřijatelné dezinformace v textech po neodpovídající obsah videí a zejména projektu naprosto neodpovídající úroveň originálních exponátů, resp. exponátů za takové vydávaných. Tento výčet nedostatků, které v expozici konstatujeme, není konečný a není výsledkem analýzy stavu expozice. A v žádném případě není seznamem požadavků změn, z něhož by bylo lze odvodit náklady nezbytné pro uvedení expozice do stavu, který by odpovídal libretu. Něco podobného lze provést jen po důkladné analýze stavu expozice a po vypracování scénáře, který by podle případně uzavřené licenční smlouvy podléhal autorskému dozoru autorů libreta.

Město Slavkov u Brna zde absurdním způsobem obrací role. Bez licenční smlouvy umožnilo nekvalitní zpracování našeho díla. Namísto omluvy a hledání cesty k nápravě situace expozici přes nařízené předběžné opatření Vrchního soudu v Olomouci opakovaně zpřístupňuje veřejnosti se lživým tvrzením, že expozice je nová a jiná. Současně od nás požaduje „výslovně konkretizovaný výčet úprav“, tj. s ohledem na míru nezbytných úprav v expozici prakticky kompletní nový scénář expozice, který se chystá posuzovat.

Jde o práci, za níž podle výkazu výměr v položkách „aktualizace libreta“, „seznamu exponátů“, „popisky, texty“ a „scénář animace, videa“ dostal zhotovitel, stavební firma SKR stav, cca 275.000,- Kč, přičemž žádný scénář expozice ve skutečnosti nevypracoval a nebyl a není k dispozici, nebyl předložen autorům ke kontrole, na což bylo město opakovaně upozorňováno od začátku realizační fáze v roce 2012.

Jádro našich výhrad vůči zhotovitelem dodaným prvkům expozice má město k dispozici od března roku 2013. Aktualizované výhrady v této fázi městu předávat nebudeme. Město zná názor autorů na stav expozice a je odpovědností města, aby, pokud má zájem o licenci k našemu libretu, provedlo vlastní analýzu stavu expozice a navrhlo řešení (tj. nechalo vypracovat scénář), které my odsouhlasíme. V žádném případě od autorů libreta nemůže očekávat, že mu naplánujeme, ve svém volném čase a na své náklady, jak má expozici uvést do souladu s požadavky původního projektu a zadání veřejné zakázky, kterou svěřilo stavební firmě.

Město Slavkov u Brna opakovaným zpřístupněním expozice opakovaně porušuje naše autorská práva a pokud expozici neuzavře a neomluví se nám, žádné jednání nebude pokračovat.

Město rovněž podruhé porušilo naše právo na ochranu osobních údajů, a proti tomu se velmi důrazně ohradíme.

Jakub Samek, Vladimír Kočan, Miroslav Jandora