Kolokvium Austerlitz 2015

Projekt Austerlitz připravuje na středu 2. prosince a čtvrtek 3. prosince 2015 na Staré poště pozořické kolokvium věnované dvěma souvisejícím tématům, jež rozvíjí od svého vzniku v roce 1998. A sice napoleonskému re-enactmentu a historii roku 1805 z perspektivy slavkovské bitvy, resp. napoleonským válkám obecněji.

Tématem prvního dne kolokvia budou zkušenosti, inspirace, motivace, prostředky a budoucnost tzv. napoleonského re-enactmentu, tj. oživování a připomínání vojenské historie let 1792–1815 prostřednictvím studia a aplikace dobových předpisů, postupů a zvyklostí v oblastech uniformologie, výcviku a taktiky, vojenské služby, života armády v posádce, během válečného tažení, a srážek s nepřítelem. Austerlitz 2015 je mj. jakýmsi epilogem období 200. výročí revolučních a napoleonských válek, které zaznamenalo vývoj tohoto hobby a růst zájmu o vojenskou historii obecně. Přineslo nejen formou bezpočtu velkých, středních i malých akcí, veřejných i neveřejných, značné zkušenosti, jež je vhodné začít vyhodnocovat, a má-li se toto hobby dále nějakým způsobem vyvíjet, také k těmto zkušenostem při pořádání těchto akcí v budoucnosti přihlížet. Prostor bude věnován především shrnutí uvedeného období, zkušenostem plynoucím z různých přístupů k hobby, způsobům (namnoze amatérského) historického bádání a aplikacím jeho výsledků.

Tématem druhého dne kolokvia budou různé pohledy na vojenskou historii let 1792–1815, jež je jednou z hlavních inspirací pro pořádání vzpomínkových akcí u Slavkova, Znojma nebo Chlumce, a obecně kdekoli v Evropě.

Období let (1789–)1792–1815 ovlivnilo vývoj Evropy zásadním způsobem a válka, coby pokračování politiky jinými prostředky, v něm sehrála mimořádně důležitou roli. Mezi nepřeberným množství osobností zazářily výjimeční vojevůdcové, jejichž přístupy nadlouho a v obecné rovině dodnes válku i vojenství ovlivnily a jsou živé. Období 23 let konfliktů je současně obdobím, kdy vývoj válečného umění opřeného o vlastnosti křesadlové palné zbraně vrcholí a stává se základem pro moderní způsoby vedení války. Jsou položeny základy moderní armádní organizace, efektivní štábní práce, a v neposlední řadě, a v návaznosti na osvícenství a humanismus, se zásadním způsobem mění přístup k raněným a rozvíjí se armádní zdravotní služba.

Program:

 Středa 2. prosince 2015

13:45 Zahájení: Miroslav Jandora, František Kopecký

14:00 Jakub Samek, Francouzský výcvikový předpis z roku 1791, možnosti, úskalí a omezení jeho aplikace v re-enactmentu

14:30 Fabio Ronchi (Itálie), Výcvik francouzské pěchoty v praxi posledních tažení

15:00 Karel Sáček, Český překlad výcvikového předpisu pro z c.k. pěchotu roku 1808

15:30 přestávka

16:30 Jaroslav Pelíšek, Jezdectvo v re-enactmentu

17:00 Wolfgang Lachnit (Rakousko), Primární prameny a c.k. uniformy z let 1792–1815

17:30 Jiří Milota, Rozprava o metodě – několik zásadních omylů o napoleonském reenactmentu, habsburské armádě a jejích myslivcích

18:00 Vladimír Kočan, Rakouské výstrojní součástky

 Čtvrtek 3. prosince 2015

10:00 Jiří Šlajsna, 44. batalion flotily v tažení roku 1809

10:30 Dita Hégrová, Napoleon v učebnicích dějepisu

11:00 Oleg Sokolov (Rusko), Role cara Alexandra ve válce třetí koalice

11:30 Přestávka na oběd

13:00 Zdeněk Munzar, Generál Kolowrat a rok 1805

13:30 Jiří Fidler, Pavel Havránek, Jakub Samek, Bitevní sestava armád u Slavkova, projekt detailní animace bitvy

14:00 Jiří Bureš, Vzpomínkové akce na bitvu u Chlumce 1813

14:30 Peter Sabanoš (Slovensko), Vojenské zdravotnictví v napoleonských válkách

15:00 Miroslav Svoboda, Příklad polní nemocnice v Brně 1805

Vstup na oba programy zdarma po předchozí registraci na jakub.samek(at)austerlitz.org (z kapacitních důvodů); příspěvky cca 15 minut + diskuse. V následujícím roce bude na jejich základě vydán sborník, který naváže na sborníky Projektu Austerlitz z let 2004, 2005 a 2009.