Nová napoleonská expozice ve Slavkově nebyla realizována podle záměru autorů

Město Slavkov u Brna a historické bojiště měly možnost získat po dlouhých letech konečně odpovídající a atraktivní prezentaci historie bitvy u Slavkova a napoleonských válek obecně. Zřízení pětileté expozice bylo účelem rekonstrukce zámeckých koníren, hrazené z prostředků Evropské unie. Vzniklo libreto, jehož autory jsou Jakub Samek a Vladimír Kočan, a projektová dokumentace společnosti Saura, s.r.o., díky níž město následně dotaci na rekonstrukci prostor a realizaci expozice skutečně dostalo. Expozice zahrnuje tři tématické okruhy: představuje tři císaře a jejich dobu, napoleonské války a bitvu u Slavkova a v neposlední řadě se věnuje oživené vojenské historii, jež již desítky let zprostředkovává atraktivním způsobem historii přelomu 18. a 19. století formou rekonstrukcí s účastí stovek nadšenců v replikách dobových uniforem. Realizaci expozice díky nejnižší cenové nabídce vysoutěžila brněnská stavební společnost SKR stav.Autoři libreta shledávají jednotlivé součásti expozice, s nimiž měli možnost se seznámit, jako nevyhovující libretu a výkazu výměr. Pokud bude expozice realizovaná tímto způsobem, dojde nejen ke znehodnocení jejich autorského díla, s nímž zhotovitel nakládá bez licenční smlouvy a bez konzultace s autory velmi svévolně (autor textů pro panely a komentářů pro videa, PhDr. Fidler, se s plným zněním libreta z nevysvětlitelných důvodů měl možnost seznámit až 16. března 2013), ale také k poškození prestiže města, neboť namísto kvalitně zpracované a atraktivní expozice nabídne návštěvníkům v tématu, jež je pro město Austerlitz jistě velice důležité, neodborně a narychlo vytvořenou variantu, jež bude pro odbornou veřejnost trpkým zklamáním a pro běžného návštěvníka nevypovídající a neatraktivní.

První výstupy týmu zhotovitele byly objednateli, tj. městu, představeny z nepochopitelných důvodů až začátkem března tohoto roku, tj. dva měsíce po původním termínu předání. Nám, jako autorům libreta, byla věc představena de facto jako hotová s tím, že pro výrazné zásahy není ani čas ani prostředky. Namísto toho, abychom byli seznámeni se scénářem expozice a byly do něj zapracovány naše připomínky, byly součásti expozice vyrobeny, a zhotovitel a k našemu překvapení patrně i město očekávali, že je bez připomínek odsouhlasíme.

Hrubé formální i obsahové nedostatky autoři libreta konstatovali v textech pro panely expozice (v českých verzích, překlady jim nebyly poskytnuty), zásadní nedostatky shledávají ve způsobu, jímž zhotovitel přistoupil k jednotlivým videofilmům, a to zejména těm, jež se věnují re-enactmentu, tj. oživené historii. Nedostatečné a významu historické události, kterou má expozice představit, neodpovídající jsou také originální exponáty, jež zhotovitel zajistil, často z důvodu nekompetentnosti realizačního týmu za neodpovídající ceny.

Autorům libreta, jež zprvu tým zhotovitele označoval za velmi dobré, a díky němuž také město získalo vysokou dotaci na realizaci projektu, nebyl umožněn efektivní autorský dozor. Na jejich četné žádosti o možnost seznámit se s podklady, na jejichž základě zhotovitel expozici připravuje, město neodpovídalo. Během tzv. kontrolních dnů nebyly obsahové otázky řešeny prakticky vůbec, případně nedostatečně, což vyplývá ze všech zápisů pořízených technickým dozorem investora. Z výše uvedených důvodů také autoři libreta a společnost AusterlitzPro s.r.o. podali stížnost k ROP Jihovýchod, který má na expozici přspět z prostředků EU. Naším argumentem je, že v průběhu realizace expozice byly měněny podmínky, realizace probíhala nestandardně, tým zhotovitele je nekompetentní a výsledek pak daleko pod úrovní, kterou projekt předpokládal a odborná veřejnost očekávala.

Za Projekt Austerlitz je třeba dodat, že způsob a forma, jakými jsou v expozici prezentovány naše akce, je ostudný a nepřijatelný. Přestože jak město Slavkov u Brna, tak zhotovitel podepsali ve smlouvách podmínku respektovat duševní vlastnictví, tuto absolutně nedodrželi.

Město také nerespektuje zákon o ochranných známkách.  V obou případech, jak ve věci porušení autorských práv, tak i v případě ochranné známky neuposlechli, resp. nereagovali na naše výzvy k uzavření bezúplatných licenčních smluv k užití libreta, či ochranné známky.

Proto jsme se obrátili na příslušné soudy, abychom dosáhli nápravy.

Kontakt:
Miroslav Jandora
info(at)austerlitz.org