Slavkov 2004 – informace pro účastníky

Nejen vzhledem k předpokládanému vyššímu počtu účastníků proto bude, stejně jako ostatně vždy, absolutně nezbytné dodržovat pokyny pověřených osob a hlavního pořadatele. Hlavním partnerem vojenské části akce je C.E.N.S. (Central European Napoleonic Society) a veškeré její instrukce předávané účastníkům před a během akce jsou pro ně závazné. Jednotky budou organizovány do větších celků (sborů, kolon) a velitelé jednotek budou povinni řídit se pokyny jim určených nadřízených velitelů. Dodržování vojenské hierarchie je samozřejmostí. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny určeného nadřízeného velitele, v opačném případě budou vyloučeny ze vzpomínkových slavností.
Koordinátor "armády", od něhož obdržíte pozvánku, vám sdělí jméno vašeho nadřízeného velitele.

Organizátor si vyhrazuje dodržování základních pravidel bezpečnosti, která jsou přílohou tohoto dokumentu. Jejich porušení může vyústit ve vyloučení ze vzpomínkových slavností. (Příslušný dokument podepíše oprávněný zástupce jednotky a odevzdá při registraci).


Registrace:

Registrace účastníků bude probíhat v restauraci Bonaparte ve Slavkově u Brna v pátek 26. listopadu 2004 od 15.00 hod. do 22.00 hod.


!!! JEDNOTKY ČI JEDNOTLIVCI BEZ ŘÁDNÉ REGISTRACE NEBUDOU VPUŠTĚNI
DO PROSTORU BITEVNÍ UKÁZKY !!! ZCELA ZAKÁZÁN JE VSTUP DĚTÍ !!!

Francie: Klátil Karel, +420-737 518 382, e-mail: pikla@volny.cz
Spojenci: Ondřej Tupý, +420-777 700 889, e-mail: o.tupy@austerlitz2005.com

Všichni účastníci se po příjezdu nejprve musí prostřednictvím velitele jednotky (nebo jiné oprávněné osoby) zaregistrovat na výše uvedeném místě v určeném čase. Zde obdrží bez-prostřední instrukce od svého koordinátora, stravenky pro dobu konání akce a časový rozvrh celé akce. Každý velitel jednotky a každý důstojník a poddůstojník (od hodnosti četaře výše) navíc obdrží mapku Slavkova a Tvarožné s důležitými místy a kontaktními informacemi. Veliteli nebo oprávněné osobě skupiny bude rovněž vydána ubytovací karta s instrukcemi pro ubytování. Ubytování účastníků bude zajištěno v budovách škol ve Slavkově. Na požádání budou vydávány i parkovací karty pro vozidla účastníků opravňující k vjezdu na hlídané parkoviště (s 24-hodinovou ostrahou).


Při registraci musí účastník/účastníci:
– nahlásit počet osob v dané skupině (důstojníci, poddůstojníci, vojáci, ostatní)
– podpisem stvrdit dokument o dodržování bezpečnostních pravidel

Organizátor zajišťuje:
1. Stravu pro všechny účastníky v následujícím pořadí:

— Sobota – snídaně, dopolední svačina, oběd, večerní svačina, večeře
— Neděle – snídaně
— +/- 2 litry vody na účastníka

2. Ubytování ve školních budovách ve Slavkově
3. Střelný prach
4. Transport na místa konání jednotlivých částí akce
5. Pojištění účastníků
6. Lékařskou pomoc
7. Produkční a organizační zázemí
8. Úhradu cestovních nákladů podle následující tabulky v závislosti na vzdálenosti místa bydliště účastníka od Slavkova u Brna:

do 50 km okruh A 100,- Kč za osobu nebo dělo
do 100 km okruh B 200,- Kč za osobu nebo dělo
do 200 km okruh C 300,- Kč za osobu nebo dělo
do 300 km okruh D 400,- Kč za osobu nebo dělo
do 400 km okruh E 500,- Kč za osobu nebo dělo
nad 400 km okruh F 600,- Kč za osobu nebo dělo

PODMÍNKOU PROPLACENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD JE ÚČAST KOMPLETNÍ JEDNOTKY NA CELÉM PROGRAMU AKCE VČETNĚ NEDĚLNÍHO PIETNÍHO AKTU. NÁHRADY BUDOU VYPLÁCENY V HOTOVOSTI V NEDĚLI PO OFICIÁLNÍM UKONČENÍ AKCE PROTI FAKTUŘE, KTEROU NA ZÁKLADĚ RELEVANTNÍCH INFORMACÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE JEDNOTKY VYSTAVÍ JEJÍ DOTYČNÝ KOORDINÁTOR VE SPOLUPRÁCI S PRACOVNÍKEM PRODUKČNÍ SPOLEČNOSTI. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI JEDNOTEK SE PROTO ŽÁDAJÍ, ABY SE K VÝPLATĚ CESTOVNÍCH VÝLOH DOSTAVILI S NÁSLEDUJÍCÍMI ÚDAJI:


  • Požadované číslo faktury (pro potřeby vlastního účetnictví)
  • Úplný název organizace (jméno fyzické osoby)
  • Sídelní adresa organizace (adresa fyzické osoby)
  • IČO organizace
  • Celková fakturovaná částka
  • Příloha faktury – seznam cestujících (dle vzoru níže)
  • Razítko organizace, případně občanský průkaz pověřené osoby


Dokument ke stažení zde.