Statut mezinárodní výstavy vín II. Grand Prix Austerlitz 2006

Statut mezinárodní výstavy vín

II. Grand Prix Austerlitz 2006
Slavkov u Brna

12. 8. 2006 od 12:00 do 19:00 hod.1. Pořadatel soutěže
Soutěž je organizována firmou ORIONREAL, spol. s r. o., www.bankavin.cz.
Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut.
2. Určení soutěže a její cíl

Soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky tohoto statutu. Systém výstavy symbolicky připomíná bitvu Tří císařů a to tak, že byly zvoleny tři okruhy vystavovatelů.

 • Francouzská vína (vystavovatelé)


 • Spojenecká vína (vystavovatelé) (Rusko, Rakousko a Uhry/Maďarsko)


 • Moravská a česká vína (vystavovatelé)
Cílem soutěže je:

 • propagací vinné kultury vrátit do tohoto regionu tradici vína


 • spojením termínu výstavy s oslavami Napoleonových narozenin připomenout propojení našich zemí v oblasti kultury vína


 • představení široké veřejnosti krásy tohoto nápoje
3. Minimální množství vína
Výrobce vína musí mít od přihlášeného vzorku k dispozici toto minimální množství:

 • Víno jakostní; víno šumivé…………………………………………………………………500 l


 • Víno s přívlastkem – kabinet……………………………………………………………….300 l


 • Víno s přívlastkem – pozdní sběr……………………………………………………………200 l


 • Víno s přívlastkem – výběr z hroznů………………………………………………………..200 l


 • Víno s přívlastkem – výběr speciální (ledové, bobulový výběr, slámové)….30 l
4. Množství láhví a poplatekSoutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, výběr z hroznů 0,5 l) a speciální adjustáž 8 lahví (0,375 l a 0,2l ) do vlastnictví organizátora soutěže.Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona (tzn. též č. šarže), včetně uvedení ročníku sklizně hroznů.Soutěžící uhradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč + DPH za každý přihlášený vzorek v hotovosti, při předávání vzorků a obdrží daňový doklad.
5. PřihláškaÚčastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa výrobce (dovozce), kontaktní telefon výrobce(dovozce), označení odrůdy vína, ročníku, přívlastku, vinařské oblasti, vinařské podoblasti, obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a celkových kyselin a určení šarže vína, ze které je vzorek předkládán.Součástí přihlášky je chemická analýza a rozhodnutí MZe nebo SZPI o zatřídění vína podle zákona číslo 115/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů či zákona č. 321/2004 Sb. a doklad o původu hroznů v případě zemských vín vyrobených v ČR.Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována a musí být uvedena jako rozdílné šarže na rozhodnutí MZe nebo SZPIÚčastník si musí být vědom toho, že v případě ocenění jeho vzorku, ke kterému nedodá veškeré podklady, bude nucen pořadatel toto ocenění stornovat /vyplývá z tohoto statutu/

Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a odborném tisku.

Přihláška musí být odevzdána nejpozději do 12. 7. 2006, což zaručuje i presentaci v katalogu, přihlášky odevzdané po tomto termínu již nebudou součástí katalogu, ale pouze jako příloha.

6. Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhá ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:30 do 17:00, v pátek od 8:30 do 15:00 hod. nejpozději musí být vína odevzdána do 24. 7. 2006 v prostorách Moravské banky vín, Hlinky 88, Brno (u Brněnského výstaviště).
7. Termín a místo hodnoceníZákladní hodnocení vín proběhne 28. července 2006 v 11:00 hodin v prostorách GALERIE HLINKY, Hlinky 118, Brno. Konečné hodnocení proběhne 12. 8. 2006 v prostorách Společenského domu Bonaparte ve Slavkově u Brna. Konečné hodnocení bude zahrnovat veškerá vína, která dosáhnou v základním hodnocení 80 a více bodů.

8. Hodnotící komise

 • Předsedy a členy komise jmenuje ORIONREAL, spol s. r. o. z řad vinařů i odborné veřejnosti v souladu s par. 8 a s přílohou č. 14 vyhlášky č. 323/2004 Sb.


 • Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná


 • Komise se skládají ze čtyř členů a jednoho předsedy


 • Hodnocení každé komise řídí předseda komise. Předseda a komise musí mít platné senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení


 • Každá komise hodnotí v jednom dnu nejvýše 40 vzorků, průměrná doba na hodnocení vzorků nejméně 5 minut


 • Degustátoři dostanou před hodnocením obodovaný nultý vzorek


 • Vína se budou předkládat anonymně s uvedením evidenčního čísla vzorku


9. Odborný vedoucí hodnoceníOrganizaci hodnocení řídí odborný vedoucí hodnocení, kterého zajistí ORIONREAL spol. s r. o., a který úspěšně složil degustátorskou zkoušku dle evropských norem ISO a DIN a má zkušenosti s organizací národních, nebo mezinárodních soutěží vín.Odborný vedoucí hodnocení řeší případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení. ORIONREAL spol. s r.o. bude jmenovat jako odborného vedoucího pana Martina Pastýříka z Asociace someliérů ČR.
10. Hodnotící systém

Vína, která splní všechny podmínky tohoto statutu, budou ohodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie enologů.
11. Kategorizace vín1) bílá vína tichá se zbytkovým cukrem do 4g/l
2) bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 4g/l do 45g/l
3) růžová tichá vína bez specifikace
4) červená tichá vína se zbytkovým cukrem do 4g/l
5) červená tichá vína nad 4g/l
6) vína speciální – sladká
7) vína ostatní a šumivá


12. Vyhodnocení vín

předpokladem získání medaile je dosažení těchto hodnot:

 • zlatá medaile – 89 bodů až 100 bodů


 • stříbrná medaile – 85 bodů až 88,9 bodů


 • bronzová – 80 bodů až 84,9 bodů
Organizátor si vyhrazuje právo udělit v každé kategorii pouze jednu zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.V případě rovnosti bodů v jedné kategorii, dojde k součtu bodů z obou hodnocení a jejich průměr bude brán jako podklad pro udělení medaile.
13. Champion – cena GRAND PRIX AUSTERLITZ 2006Absolutní vítěz – "Champion" bude vybrán speciální komisí, sestavenou z předsedů jednotlivých komisí z vítězů jednotlivých odrůd (kategorií). V případě, že Championem výstavy se stane již oceněný vzorek, dostává tento vzorek pouze titul "Champion".
14. Nejlepší kolekce vínNejlepší kolekce vín bude vybrána podle nejlepšího průměrného hodnocení vzorků jednotlivých soutěžících. Do této kategorie budou zařazena pouze soutěžící, kteří přihlásili 4 a více vzorků.
15. Cena starosty (rady) města Slavkova u BrnaTato cena bude udělena na základě hodnocení laické veřejnosti. Po dobu výstavy budou hosté mít možnost na speciálních hodnotících lístcích označit svého championa výstavy. Po ukončení výstavy budou lístky vyhodnoceny a určen champion návštěvníků. Výsledek bude oznámen na galavečeru dne 12. 8. 2006.

Toto ocenění neopravňuje vítěze označovat na láhvi udělení této ceny a cena nebude též uváděna v oficiálních výsledkových listinách či katalogu. Cena se uděluje jako akt, kterým se vyzdvihuje podpora města Slavkova u Brna celému projektu.
16. Diplom

Jako certifikát ocenění příslušného vína medailí bude přihlašovateli vydán diplom, označující ocenění (medaili) daného vzorku.
17. Označování vínSoutěžící může uvádět ocenění (medaile a titul "Champion") na láhvi vína z šarže, ze které pochází oceněný vzorek pouze v případě dodržení Nařízení Rady (ES) 1493/1999, Nařízení Komise (ES) 753/2002 a dodržení vinařského zákona č. 321/2004 a prováděcí vyhlášky 323/2004 Sb. Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou účastník obdrží společně s výsledkem hodnocení. Na láhvi není povoleno uvádět údaje, které přímo nesouvisí s oceněním příslušného vína, např. o ocenění jiných vín soutěžícího, o ocenění "nejúspěšnější soutěžící" atd.V informačních materiálech výrobce (cenové nabídky, inzeráty, nápojové lístky, přibalené materiály, záhlaví dopisů atd.) se mohou údaje o udělené ceně a o nejúspěšnějším soutěžícím uvádět po dobu 5 roků ode dne propůjčení. Vždy se musí uvádět rok a č. šarže oceněného vína. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína.


18. Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků soutěže bude dne 12. 8. 2006 ve 20:30 hod na Galavečeru ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna – malý sál. Dále budou výsledky zveřejněné na internetové adrese www.bankavin.cz. Gala večer je součástí programu projektu Austerlitz .
19. Možnosti propagace

Inzerce v katalogu vín, který bude k dispozici všem účastníkům veřejné ochutnávky a také při galavečeru.
Cena za A5 – 1200,- Kč + DPH, cena za A6 – 900,- Kč + DPH
Umístění loga na "stěně log" – 600,- Kč + DPH – logo dodá objednavatel
Další možnosti propagace – doporučujeme osobní jednání.
20. Zvláštní ustanovení

 • účastník, který získá ocenění v některé kategorii, dodá pořadateli 12 lahví určených pro galavečer, u speciálních vín (0,375 a 0,2 l to bude 6 lahví /na základě výsledků prvního kola hodnocení)


 • označení samolepkou zlaté, stříbrné a bronzové medaile jsou vlastnictvím organizátora výstavy


 • pořadatel má výhradní právo na tisk a distribuci samolepek


 • svévolné používání a tisk těchto nálepek se považuje za porušení statutu a nekalé jednání


 • náklady spojené s výrobou samolepek hradí účastník a má nárok pouze na počet který se shoduje s množstvím vína udaného v přihlášce
21. Doprovodný program

Další informace na těchto kontaktech:Stanislav Šída :: stanislav.sida@bankavin.cz :: tel.: +420 602 515 861
Irena Svobodová :: irena.svobodova@bankavin.cz :: tel.: +420 602 586 090