Expozice Napoleon-Austerlitz: bude pokračovat mimosoudní jednání?

Dne 9.12.2014 proběhlo u Krajského soudu v Brně další přípravné jednání ve věci porušování autorských práv ze strany města Slavkov u Brna.

Jednání bylo přes návrh právní zástupkyně žalobců, aby bylo nařízeno jednání k projednání žaloby, odročeno. Ve věci, k níž se obsáhle vyjádřil Vrchní soud v Olomouci, je tak nařízeno třetí přípravné jednání, ačkoliv již nyní by mohlo být soudem rozhodnuto o žalobě. Předmětem řízení je povinnost města neporušovat autorská práva žalobců k Libretu výstavy, omluva města za porušování těchto práv a nárok na zaplacení přiměřeného zadostiučinění v penězích. Jelikož na všech těchto bodech se účastníci (autoři a město) již shodli, navrhli žalobci na začátku přípravného jednání smír, kdy by se Slavkov u Brna zavázal neporušovat nadále autorská práva žalobců, za toto jednání by se omluvil a zaplatil snížené náklady soudního řízení. Žalobci by pak nepožadovali přiměřené zadostiučinění v penězích. Tento návrh žalovaný neakceptoval, ačkoliv i soudce konstatoval, že jej považuje za solidní. Na přípravném jednání se pak z nepochopitelných důvodů namísto podané žaloby soud zabýval skutečnostmi, které se soudního sporu vůbec netýkají. Ani licenční smlouva ani konkrétní úpravy expozice nejsou předmětem sporu a soud je tak nemá vůbec projednávat. O předmětu řízení se na přípravném jednání vůbec nejednalo. Žalobci tento postup soudu chápali jako snahu o mimosoudní vyřízení celé věci na prvním přípravném jednání, nicméně na druhém přípravném jednání, kdy bylo zcela evidentní, že autorská práva žalovaný porušuje a hodlá porušovat nadále a neakceptuje ani uzavření soudního smíru, přičemž však se všemi jeho body současně souhlasí, již toto bylo nadbytečné a soud se tedy měl zabývat věcí samou dle podané žaloby.

Pozice žalované strany vyjádřil starosta města: „Jsem přesvědčen, že dohoda je možná. Čekáme na vyjádření protistrany, abychom přesně věděli, co vlastně máme opravovat.“

Město je připraveno se autorům omluvit za porušování jejich autorských práv. A současně zpřístupňuje nekvalitně provedenou expozici veřejnosti, čímž tato práva dále porušuje, a dokonce dle své tiskové zprávy „trvá“ na tom, že v tom bude pokračovat.

V zámeckých konírnách není žádná „nová“ expozice. Město za porušení předběžného opatření dostalo 11.8.2014 od Okresního soudu ve Vyškově pokutu, proti níž se odvolalo. S argumentem, že teď je expozice realizována podle „jeho“ libreta. A současně rada města navrhuje zastupitelstvu, aby na opravu expozice, která podle oficiálního stanoviska města již veřejnosti zpřístupněna není, protože ji nahradila expozice „jiná“, vynaložilo tři miliony korun. Máme přijít do expozice a domluvit se, co je třeba změnit. Do expozice, jejímž zpřístupněním podle svého vyjádření město neporušuje naše autorská práva, a tedy ani předběžné opatření. Do expozice, která tedy podle tvrzení města nemá s naším dílem nic společného.

V kontextu těchto nekonzistentních a protichůdných postojů probíhalo a má probíhat jednání o smírném vyřešení sporu.

Tvrzení, že město neví, co přesně má v expozici změnit, je zavádějící. Autoři neměli možnost provést analýzu všech prvků expozice tak, aby mohli disponovat definitivním seznamem výhrad, kterých v běžném provozu expozice během řady návštěv oni a několik jejich kolegů pořídili přes 150. Provedení této analýzy zástupci města na jednání 29. září přímo v expozici explicitně odmítli. Jádro výhrad má přitom město dávno k dispozici, protože mu bylo předáno v březnu 2013 jako výsledek dlouhé řady upozornění na nekvalitní práci zhotovitele z hlediska obsahu expozice a na jeho nestandardní přístup. Co naopak město k dispozici nemá, je nezávislý odborný posudek, který nikdy nenechalo vyhotovit, a dále například seznam předmětů, které v expozici vystavuje. Expozici jako „bez vad a nedodělků“ převzali jménem města 7.5.2013 pánové Šilhánek (ve věcech technických) a Lokaj.

Změny v expozici, a s tím související náklady, pak nemohou být dány jen tím, co je nekvalitní, neodpovídající zadání a v expozici nemá své místo. Budou dány také tím, co je dnes reálné do expozice za daných podmínek umístit. Kromě analýzy stavu expozice bude třeba vypracovat scénář těchto změn. A to není práce na dny a týdny. Kdokoli tento scénář vypracuje, podle výběru a zadání města, bude se muset podrobit našemu autorskému dozoru, protože nevyhnutelně bude vycházet z našeho libreta. Oprava expozice by byla mimořádně náročnou i při velmi dobrých vztazích všech zúčastněných. Svalovat vinu na autory, že městu neřekli, co má změnit, znamená, že Slavkov u Brna ovládá poněkud zjednodušená představa o problému, který svým přístupem k expozici od roku 2012 vytvořilo. Neuvědomuje si rozdíl mezi libretem a scénářem, neuvědomuje si rozdíl mezi „výhradami vůči expozici“, „analýzou nedostatků expozice“ a „požadavkem na změny.“

V žádném případě to nejsou a nebudou autoři libreta, kteří pro město ve svém volném čase a na své náklady vytvoří mimo rámec jasné licenční smlouvy komplexní návrh změn v expozici, který následně bude město nějakým způsobem posuzovat. Soudní spor, který vedeme, a který chce žalovaná strana řešit „komplexně“, se beztak nové licenční smlouvy netýká. Obchodovat se žalovaným, který porušuje naše autorská práva, stylem: „my se vám omluvíme, až stáhnete žalobu a až nám podepíšete licenční smlouvu,“ nebudeme.

Podtrhujeme včerejší radu soudce Borise Filemona žalované straně: řešením by bylo umístit do prostor expozici, která nebude v žádném ohledu připomínat naše autorské dílo. Odhlédneme přitom od faktu, že existují podmínky veřejné zakázky a celého projektu, které takové řešení podle našeho názoru vylučují. Oceňujeme také výrok žalované strany o tom, že město jako investor musí mít zásadní slovo a kontrolu nad prováděným dílem. Je to od realizační fáze probíhající v letech 2012-2013, která se vyznačovala absencí jakékoli odborné kontroly, mimořádný pokrok.

Pokud město myslí své výroky o snaze věc smírně vyřešit vážně, pak se nám musí omluvit a musí expozici bezodkladně uzavřít a v současném stavu ji nezpřístupňovat. Tisková zpráva města, v níž „město Slavkov u Brna požaduje, aby žalobci (společnost Austerlitz Pro s. r. o. a autoři libreta) vzali zpět veškeré žaloby“ a „nadále trvá na tom, že po dobu jednání bude současná expozice Austerlitz – Malé město velkých dějin otevřena veřejnosti“, v žádném případě snahou o vyřešení sporu není.

Jakub Samek, Vladimír Kočan, Miroslav Jandora