Účastníci Slavkovské konference 2003 „Evropské aliance 18. století – aliance Evropy kolem impéria Velkého národa. Slavkovská bitva a její pozadí.“

Marco Baratto
narozen v Miláně v roce 1974, absolvent práv při katolické universitě v Miláně, kde je momentálně universitním asistentem pro předměty organizace podniku, strategie marketingu, informačních technologií a komunikační společnosti. Zároveň vlastní profesionální aktivita při Milánské provincii.
Presidentem, od roku 1995, obecní knihovny “Primo Levi” v Mulazzanu (Lodi), zájem o politicko sociální akpekty Lombardie v napoleonském období.
Od roku 1996 členem “Souvenir Napoléonien-Société Française de Histoire Napoleonienne” v Paříži, kde je vyslancem za oblast Lombardie. Od roku 1997 členem “střediska Napoleonských studií” v Levallois. V roce 1999 koordinoval oslavy dvousetletého výročí bitvy u Cassano d’Adda, od roku 2000 president a zakladatel “společnosti 8. června 1859” v Meleganu.
Autor mnoha historických článků pro několik místních, národních a zahraničních deníků, a účastník různých konferencí věnovaných francouzské revoluci a “risorgimentu”.Publikační činnost“1799, les baïonnettes  sage, Pavie,1999“Les effets de la bataille de Cassano et l’occupation Austro/Russe en Lombardie“ en “ Le  rôle du fort de Gavi sur le sičge de Gęnes et la bataille de Marengo- actes de la journée d’études ,Alexandrie, en cours de publication“The fall of Cisalpine Republic“ Tiblisi, 2001“Les origines de l’euro: l’union monétaire latine , dans “ le Melegnanese “ Melegnano, 2001„L’âge napoléonien, l‘ occuaption Russe et le Risorgimento dans la province de Lodi “ dans “ une terre entre civilisation et tradition-histoire des communautés de Comazzo, Lavagna , Rossate et Gardino „, Milan, 2003„Les politiques italiennes et européennes pour le développement de la nouvelle economie“ dans „net-economy : acte deuxiéme“, Milan, 2003„Le pacte difficile avec l‘ Etat: le concordat entre République Italienne e Saint Siege du 1803“, dans „Il Cittadino – quotidian de Lodi“, Lodi, 2003„Un officier de Lodi ŕ la bataille d’Adoua- biografie du capitain  Emilio Bellavita ŕ 70 ans de la mort “ dans “ Il Cittadino – quotidian de Lodi“, Lodi, 2003
Jiří Kovařík
Narozen 15.7.1950 v Praze
 
Vystudoval FFUK, obor historie-francouzština.
 
Historik a autor literatury faktu se tématikou napoleonských válek zabýval už v knihách „Orlové Napoleonovy armády“, „Maršálové Napoleonových orlů“, „Sto dní-Z Elby k Waterloo“, „1812-Napoleonovo ruské tažení“, „1809-Orel proti orlu“, „Napoleonova tažení I. – Vítězné roky“  a v komentovaném překladu pamětí napoleonského jezdeckého důstojníka Marcellina de Marbota. Kromě toho napsal knihy „D´Artagnan a ti druzí“, „Monte-Christo a ti druzí“, „Korzáři krále Slunce“, „Korzáři Francouzské revoluce“ a „Richard III. – Vrah, či oběť?“.Sokolov Oleg
Narozen: 9. července 1956 v Sankt-Petersburgu, Rusko
Studia
Střední škola: gymnásium v Sankt-Petersburgu
Maturita v červnu 1973.
Vysoké školy: nástup na Leningradský polytechnický institut v srpnu 1973, katedra jaderné fyziky. Získal titul inženýra fyziky v květnu 1979. Nástup na Leningradskou Universitu, fakulta historie, studium lépe vyhovujícího oboru. Zároveň práce ve zbrojovce Almaz v Leningradě. Získal diplom historika v červnu 1984.
Úspěšně obhájil tezi doktorátu z historie v únoru 1991 (“Důstojníci francouzské armády v období Revoluce, 1789-1799“)
 
Profesní aktivity
1979 – 1983: inženýr ve zbrojovce Almaz v Leningradě.
1983 – 1987: kustod historického oddělení ženijních vojsk ruské armády, Museum dělostřelectva v Sankt-Petersburgu (ekvivalent Musea armády v Paříži).
Od 1987: pracuje jako nezávislý výzkumný historik, přednášení obecné historie na různých gymnásiích v Sankt-Petersburgu.
Od 1991: přednášení na Sankt-Petersburgské Universitě (dějiny Francie a Ruska v období Prvního císařství).
1998, 2000, 2002: přizvaný ředitel studií na IV section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne.Robert OuvrardNarozen v Paříži 24. 11. 1939Studia na Lyceu Turgot v Paříži, kde jej již v 1. ročníku nakazil „napoleonský virus“ (Vynikající ocenění za historii), maturita z matematiky.Nastoupil službu v Národním námořnictvu, kvůli cestování.Návrat do civilního života v roce 1964, okamžité zapojení do nukleárního sektoru, Marcoule a radiologická ochrana. 35 let kariéry, která skončila právě na konci 20. století v čele Radioprotekční služby Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (Rakousko).Cestování, hodně cestování, nejvýznamnější do Černobylu, Iráku, na tichomořské atoly.V důchodu od konce roku 1999, což mu dovoluje se oddat své vášni, napoleonské historii.Knihy, mnoho knih, přiliš mnoho, jak říká jeho trpělivá žena.Dvě děti (dcera – 39 let, syn – 30 let), z nich žádné nezdědilo vášeň pro historii, fena jménem Clio, jež si za své obydlí zvolila místo pod Robertovým stolem, když si ten dopisuje s celým světem.Je členem Souvenir Napoléonien, Sabretache, pověřenec Přátel napoleonského odkazu pro Rakousko, Čestným členem Mezinárodní napoleonské společnosti (FINS).Je redaktorem internetových stránek o historii konsulátu a prvního císařství (www.histoire-empire.org)

Doc. PhDr. Miloslav Pojsl
V r. 1969 ukončil studium dějin a archivnictví na Filosofické fakultě  Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V roce 1971 obhájil disertační práci, složil rigorózní zkoušku  a získal doktorát filosofie. V letech 1989-1993 absolvoval rozšiřující postgraduální studium dějin umění na FF UK v Praze. V r. 1992 se na FF UP  v  Olomouci habilitoval v oboru církevní dějiny. V roce 1998-99 proběhlo na CMTF jeho profesorské řízení v oboru dějiny křesťanského umění.
 
Průběh praxe:
V letech 1971-1974 pracoval ve Slováckém muzeu v Uh. Hradišti. Od r. 1974 -1977 na ekonomickém úseku LSD Jednota v Olomouci, od r. 1977 do 1989 jako odborný pracovník Okresního střediska státní památkové péče (na úseku dokumentace a evidence památek), v únoru 1989 přešel do Krajského vlastivědného muzea – Galerie v Olomouci. Od r. 1990 působí na CMTF UP, v letech 1991-1994 byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou a organizační činnost, od r. 1990 vede katedru církevních dějin.Pedagogická činnost:
V přednáškách a seminářích se věnuje církevním dějinám, křesťanskému umění a památkové ochraně sakrální architektury a umění. Vede diplomové a seminární práce z církevních dějin a křesťanského umění, zpracovává oponentské posudky k diplomovým pracím a habilitacím. Jako člen oborové rady postgraduálního studia (obor praktická teologie, dějiny umění) se podílí na výuce studentů PGS, na výchově interních externích postgraduandů, participuje také jako školitel. Přednáší rovněž mimo fakultu.Vědeckobadatelská činnost:
Zaměření na české dějiny, církevní dějiny, zejména český středověk, křesťanské umění a památkovou péči. Zvláštní pozornost je věnována lokalitám Velehrad a Olomouc, problematice velkomoravské a cyrilometodějské tradice. Spolupracuje s MK ČR a Státním ústavem památkové péče v Praze.Paulánský řeholník, P. PhDr. ThLic. František J. Holeček, O.M. (1954) vystudoval obor archivnictví-historie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1973-78) a filozofii a teologii se specializací na eklesiologii na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (1982-1988), kde působil jako asistent katedry církevních dějin. Roku 1992 obnovil po 208 létech od josefínských rušení klášterů řádovou komunitu na Vranově u Brna. V letech 1993-2000 působil jako vědecký sekretář práci Komise pro studium problematiky, spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa při České biskupské konferenci, v jejímž rámci spolupořádal mezinárodního sympozium „Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi“ v Bayreuthu (22.-26. 9. 1993) a řídil mezinárodní sympozium o M. Janu Husovi na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (15.-18.12. 1999). Akademie věd České republiky ocenila tuto práci udělením pamětní medaile Jana Patočky (11.4. 2000). V letech 1993-97 vyučoval církevní dějiny na Biskupském gymnáziu v Brně, v letech 1995-98 přednášel religionistiku na katedře filozofie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1997 přednášel jako externista Historického ústavu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dvousemestrální výběrové přednášky: Sacco di Roma 1527, Pád svatého města – pád „Babylonu“; Soukolí revolučního Teroru 1792-1794; Fra Girolamo Savonarola, O.P. – Kulturní, náboženský a politický život Florencie v 15. století; Pád Neapolské republiky 1799; Proces Ludvíka XVI.). Od roku 1997 působí jako odborný asistent na katedře církevních dějin a křesťanského umění Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a řídí Centrum pro církevní dějiny České biskupské konference ve Vranově u Brna (2000). V současnosti pracuje v historickém týmu Projektu Austerlitz 2005.
Z bibliografie:
Husovo pojetí církve. Příspěvek k diskusi, v: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22.-26. září 1993 v Bayreuthu, SRN, red. J.B. LÁŠEK, Praha 1995, str. 139-146; Hussens Kirchenverständnis, v: Jan Hus zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen, red. F. SEIBT ve spolupráci se Zdeňkem Dittrichem, Karl Josefem Hahnem, Františkem J. Holečkem, Norbertem Kotowskim, Zdeňkem Kučerou a Janem Láškem, R. Oldenbourg Verlag, München 1997, str. 183-192; Pierre Favre, první druh sv. Ignáce z Loyoly a jeho náhled vztahu k evangelickým křesťanům, v: „Časopis Matice moravské“, roč. 116, 1997, č. 2, str. 432-440; Istis ultimis temporibus.. Husovo drama jako problém relativizace církevní autority v eschatologickém modelu církve? Podnět k diskusi, v: „Teologická reflexe. Časopis pro teologii“ (Evangelická teologická fakulta UK Praha) 1998, č. 1, str. 54-76; „Malá věc jest, což činí moc, proti tomu, což činí víra“, v: Sborník k 540. výročí založení Jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí – Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 1998, s. 6-13; M. Jan Hus a proroctví Giacoma Palladiniho z Terama, v: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám, Brno 1999, str. 111-118; K duchovním kořenům protireformace (1), v: „Teologické texty“, roč. 11, č. 3, 2000, str. 95-98; K duchovním kořenům protireformace (3), č. 5, 2000, str. 187-190; Slovo o osvobozujícím dialogu, v: M. Jan Hus a M. Štěpán z Pálče (Sborník příspěvků z kolokvia o M. Štěpánovi z Pálče, Slaný, 25.5. 2000), vyd. Referát kultury Okresního úřadu Kladno, Kladno 2000, str. 6-8; Hrabě Francesco Dalmazzo Vasco a první pokus o uplatnění myšlenek Rousseauovy „Společenské smlouvy“ na Korsice, v: Na cestě k humanitě II., red. B. ŠVANDOVÁ, (Pedagogická fakulta MU Brno) Brno 2000, str. 14-36; Riforma della Chiesa – Riforma cattolica – Controriforma? Alle radici spirituali di una svolta, in: Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa, in der Slowakei. Konferenzbericht, Bratislava, 18.-20. 10. 1999, red. L. KAČIC, Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000, str. 9-52, český překlad základního textu: Reforma Církve – Katolická reforma – Protireformace? K duchovním kořenům jednoho obratu, str. 307-328; Farnost jako ohnisko obnovy duchovního života kněží i věřících v katolické reformě 15. a 16. století, ve sborníku přednášek: Farnost na přelomu století. Teologická reflexe (red. J. HOJDA), Svitavy, nakl. Trinitas, 2000, str. 18-48; Giovanni Hus alle soglie del terzo millennio, v: C. ALZATI – T. BACONSKY – F.J. HOLEČEK – I. JURKOVIČ – M. KIRSENKO – S. RAEV – E. RAVIGNANI – R. SCALFI – A. VITALE – Walburga von HABSBURG, I due polmoni dell´Europa. Est e Ovest alla prova dell´integrazione, Rimini, nakl. Il Cerchio, 2001, s. 75-87; Die Arbeit und die Erfolge der Jan Hus-Kommission, v: MARTE, J. – WILFLINGER, G. (red.): Ökumenismus im Wandel. Alfred Stirnemann zum Gedenken. Elf Ökumenische Symposien von PRO ORIENTE 1997-2000. Der Iran-Besuch von Kardinal Schönborn, Innsbruck – Wien, Tyrolia Verlag, 2001, s. 167-174; „ministri dei possunt in dampnacionem perpetuam papam male viventem detrudere…“ (Hus a problém Antikrista), v: DRDA, M. – HOLEČEK, F.K. – VYBÍRAL, Z. (red.), Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia, Papežská lateránská univerzita Řím, 15.-18. prosince 1999 /=Husitský Tábor, Supplementum 1, Sborník Husitského muzea/, nakl. Albis International Ústí nad Labem, Tábor 2001, s. 219-244, něm. res. s. 245; Bicentenario della morte del Padre Venceslao Fortunato Durych, O.M. (1735-1802), v: „Bollettino Ufficiale dell´Ordine dei minimi“ (Řím), 47, 2001, č. 4, s. 468-473; Plán pěšího pluku de Rohan na obranu údolí Aosty a obsazení průsmyku sv. Bernarda z června 1799, v: „Historie a vojenství“, č. 2/2002, s. 373-417; edice a překlad s komentářem; The Plan of the Rohan Infantry Regiment for the Defence of the Aosta Valley and Occupation of the St. Bernard Pass of June 1799, v: „Historie a vojenství – History and Warfare. The Journal of the Historical Institute of the Army of the Czech Republic, Special Issue 2002“, zvláštní číslo k pražskému summitu NATO, s. 17-51; Pozadí a problémy geneze Deklarace práv člověka a občana, v: Vybrané právní aspekty francouzské revoluce a císařství. Sborník příspěvků z konference, Olomouc, 28.5. 2003, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Projekt Austerlitz 2005, Olomouc, nakl. Moneta F-M, 2003, s. 12-61, ISBN 80-86731-00-6; Moc práva. Pře chouanského generála, barona de Cormatin, s Francouzskou republikou, v: Vybrané právní aspekty francouzské revoluce a císařství. Sborník příspěvků z konference, Olomouc, 28.5. 2003, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Projekt Austerlitz 2005, Olomouc, nakl. Moneta F-M, 2003, s. 62-154, ISBN 80-86731-00-6; Strastiplné putování v morovém roce. Zpráva rektora chomutovské jezuitské koleje Kristelia o cestě do Říma v roce 1681, v: Comotovia 2002. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 750 let první písemné zmínky o existenci Chomutova (1252-2002). Chomutov 26.3. 2002, red. Petr RAK, Chomutov 2003, s. 79-88; edice lat. textu s. 83-87; ISBN 80-86067-79-3; Marco BARATTO – František J. HOLEČEK, O.M., Vojenský deník Pietra Verriho a české země, v: České země v 17. a 18. století (Barokní doba, společnost, kultura). Sborník příšpěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol, red. Jiří MIHOLA, Brno, Masarykova univerzita-Pedagogická fakulta, 2003, s. 21-39, překlad ukázek a komentář (F.J. Holeček, O.M.), s. 27-39; ISBN 80-210-3150-6.Karel Sáčeknarozen 1977 ve Vyškově. V letech 1996-2002 studoval obor historie-muzeologie na filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, v roce 2001 absolvoval stáž na Institut für Geschichte při Bayerische Julius-Maximilians Universität ve Würzburku. Od roku 1994 je členem Československé napoleonské společnosti. Zabývá se všedním životem vojáků na přelomu 18. a 19. století. V roce 2000 redigoval sborník Sokolnice a slavkovská bitva. V roce 2002 pracoval v redakci časopisu Historia Militaris 1792-1815.