Usnesení Vrchního soudu v Olomouci

1Co 289/2013-54
U S N E S E N Í

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Zavrtálka a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Táni Šimečkové v právní věci navrhovatelů a) AusterlitzPro s.r.o., se sídlem Brno, XXXXXXXXXXXXXXXXXX IČ 25310151, b) Jakuba Samka, nar. XXXXX bytem XXXXXXXXXXXXXX PSČ XXXXXX a c) Vladimíra Kočana, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX, všech zastoupených Mgr. Petrou Šternberskou Pospíšilovou, advokátkou se sídlem xxxxxxxxxxxx, proti odpůrci Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí čp. 65, IČ 00292311, o návrhu na nařízení předběžného opatření, k odvolání všech navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.7.2013, č.j. 23Nc 52/2013-32,
t a k t o :

I. Usnesení krajského soudu se m ě n í takto:

Odpůrci se u k l á d á, aby se zdržel jakýmkoliv způsobem užívání díla „Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna – Napoleon -Austerlitz“, zpracované autory Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, jeho zpřístupňování veřejnosti a umožňování třetím osobám jeho dalšího zpracování.

II. Všem navrhovatelům se u k l á d á, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí podali u soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud svým usnesením zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, kterým mělo být odpůrci zakázáno, aby jakýmkoliv způsobem užíval dílo „Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna – Napoleon -Austerlitz“, zpracované autory Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, aby toto dílo zpřístupňoval veřejnosti a aby umožňoval třetím osobám jeho zpracování (odstavec I. výroku), nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (odstavec II. výrok) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení soud vrátí navrhovatelům složenou jistotu (odstavec III. výroku).

Krajský soud nejprve uvedl, že navrhovatelé, ač se domáhají ochrany autorských práv, jimi vytvořené tvrzené autorské dílo Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna – Napoleon – Austerlitz z „roku 2010″ vůbec soudu nepředložili.

Podle názoru krajského soudu navrhovatelé doložili pouze Libreto „pocházející časově výslovně až z února 2011″.

Krajský soud dále konstatoval, že nejsou ani splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření z důvodů zatímní úpravy poměrů mezi účastníky, protože „navrhovatelé setrvali vůči soudu v nečinnosti a návrh na předběžné opatření podali až po více než čtvrt roce od dokončení a převzetí (Napoleonské) expozice“.

Ze smlouvy o dílo ze dne 17.7.2012 uzavřené mezi odpůrcem Městem Slavkov u Brna jako objednatelem a firmou SKR STAV s.r.o. jako zhotovitelem totiž považoval za osvědčené, že zhotovená Napoleonská expozice měla být odpůrci předána nejpozději do 31.1.2013 a poté odpůrcem zpřístupněna veřejnosti. Návrh na předběžné opatření byl ale u soudu podán až dne 22.4.2013 a podle názoru krajského soudu by zatímní úprava poměrů „neměla směřovat do minulosti“.

Poté krajský soud okomentoval navrhovateli předložené listiny (licenční smlouvu ze dne 8.12.2010, Libreto, podlicenční smlouvu ze dne 13.12.2010, smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem Slavkov u Brna a zhotovitelem SAURA.CZ s.r.o. z roku 2010, smlouvu od dílo mezi objednatelem Město Slavkov u Brna a zhotovitelem SKR STAV s.r.o. ze dne 17.7.2012, zápis z jednání ze dne 15.2.2011 a předloženou korespondenci. Dále konstatoval, že „čtrnáct stránek pro panely a ohledně videí a originálních exponátů nemělo pro rozhodování soudu význam“ a že více dokumentů k osvědčení tvrzení navrhovatelů předloženo nebylo.

Krajský soud věc uzavřel s tím, že sice z tvrzení a předložených listin je pouze zcela nepřímo patrné, že nějaké Libreto bylo navrhovateli b) a c) vytvořeno a že se možná pravděpodobně jeho podoba promítla do předloženého „Libreta z 11.2.2011″, avšak že ze „smlouvy uzavřené dne 17.7.2012 mezi odpůrcem a zhotovitelem SKR STAV s.r.o. ve spojení s údajnou smlouvou mezi odpůrcem a společností SAURA.CZ s.r.o. asi uzavřenou v roce 2010 je patrno, že SAURA CZ s.r.o. udělenou nevýhradní licenci využila a realizační dokumentaci expozice vytvořila a že odpůrce měl až do konce ledna 2013 od SKR STAV s.r.o. převzít dílo, vyhotovené na základě realizační dokumentace SAURA.CZ s.r.o., vycházející dle sublicenční smlouvy z 13.12.2010 z údajného díla navrhovatelů b) a c), k němuž byla výhradní licence autory udělena navrhovateli a)“. Poté krajský soud s odkazy na rozhodnutí Ústavního soudu č. III. ÚS 394/01, IV. ÚS 189/01 a II. ÚS 221/98 konstatoval, že smyslem předběžného opatření je zatímní úprava poměrů účastníků a to nikoliv s konečnou platností, že musí být poskytnuta ochrana jak tomu, kdo o vydání předběžného opatření žádá, tak v rámci ústavních pravidel i tomu, vůči komu předběžné opatření směřuje (podle čl. 90 ústavy) a že ochrana toho, proti komu má navrhované předběžné opatření směřovat, nemůže však dosáhnout takové intenzity, aby prakticky znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé strany.

Krajský soud proto „učinil skutkové zjištění a právní závěr, že toto vše proběhlo legitimně a není dán důvod, aby byl odpůrci uložen zákaz užití údajného (nepředloženého) díla a že nebylo osvědčeno porušení autorských práv navrhovatelů“. Z uvedených důvodů návrh na nařízení předběžného opatření v celém rozsahu zamítl.

Proti tomuto usnesení podali všichni navrhovatelé včasné odvolání, v němž se závěry krajského soudu, že nepředložili tvrzené autorské dílo ani neosvědčili potřebu ochrany svých autorských práv, nesouhlasili.

Zdůraznili, že navrhovatelé b) a c) jako spoluautoři zpracovali jediné Libreto (celým názvem Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna -Napoleon – Austerlitz; dále jen Libreto) a že jeho obsah se nezměnil. Na základě licenční smlouvy ze dne 8.12.2010 předali vytvořené Libreto navrhovateli a) společnosti AusterlitzPro s.r.o. a ten ji v souladu s podlicenční smlouvou ze dne13.12.2010 předal společnosti SAURA.CZ s.r.o. Tato společnost pak výtisk Libreta opatřila v zápatí úvodní strany označením Copyright Saura s.r.o. 2011, přičemž stále zůstal údaj, že Libreto zpracovali navrhovatelé b) a c) Jakub Samek a Vladimír Kočan. Obsah Libreta se vůbec nezměnil, je totožný s předloženou verzí 5.0. díla vytištěnou společností SAURA.CZ s.r.o. a pro zjevnou nadbytečnost již navrhovatelé soudu nepředkládali původní totožný výtisk Libreta bez vyznačeného Copyright Saura s.r.o. 2011. Navrhovatelé zdůraznili, že dílo, ohledně něhož se domáhají ochrany svých autorských práv, soudu řádně předložili a že závěry krajského soudu považují za nepodloženou spekulaci.

Odvolatelé dále brojili, že z písemného odůvodnění rozhodnutí krajského soudu nepochopili, proč krajský soud dospěl k závěru, že navrhovatelé porušení svých autorských práv odpůrcem neosvědčili. Zdůraznili, že z předložených listin je zřejmé, že odpůrce, ač k tomu neměl žádné oprávnění, uzavřel s firmou SKR STAV s.r.o. smlouvu o dílo, na jejímž základě předal této firmě ke konečnému zhotovení autorské dílo navrhovatelů označené jako Libreto. Již tímto neoprávněným předáním Libreta jiné firmě k dalšímu zpracování bez souhlasu navrhovatelů došlo ze strany odpůrce k porušení autorských práv spoluautorů díla. Z předložené korespondence rovněž vyplývá, že navrhovatelé i samotná společnost SAURA.CZ s.r.o. opakovaně upozorňovali odpůrce na porušování svých autorských práv, nabízeli mu uzavření sublicenční smlouvy bezúplatně a domáhali se zajištění výkonu autorského dozoru.

Odpůrce tak nemohl být v dobré víře, že uvedené autorské dílo užívá oprávněně a pokud by přistoupil na návrh navrhovatelů urovnat záležitost mimosoudně, nehrozila by mu žádná újma. Všechny tyto výzvy učinili navrhovatelé i společnost
SAURA.CZ ještě v době, kdy mohlo být zabráněno zveřejnění zhotovené expozice veřejnosti, neboť Napoleonská expozice byla oficiálně otevřena až dne 30.5.2013, přičemž tuto skutečnost lze ověřit i prostřednictvím internetu.

Navrhovatelé dále uvedli, že byli srozuměni s užitím Libreta pro realizační dokumentaci Napoleonské expozice ve prospěch odpůrce, neboť pro tento účel ji zpracovali. To však neznamená, že zhotovené Libreto včetně realizační dokumentace může být využito a zpracováváno jakoukoliv další osobou bez řádně uzavřené licenční nebo podlicenční smlouvy a že jim jako autorům může být upřen dohled nad dalším zpracováním díla. Odpůrce se tak ale zachoval, neboť bez jejich souhlasu předal realizační dokumentaci k autorskému dílu Libreto k dalšímu zpracování, to je ke zhotovení expozice firmě SKR STAV s.r.o. a upřel jim rovněž právo na výkon autorského dozoru.

Navrhovatelé dále označili závěr krajského soudu o tom, že dílo bylo společností SKR STAV s.r.o. předáno odpůrci ke dni 31.1.2013 a že návrh na předběžné opatření podali až po zpřístupnění expozice veřejnosti – za pouhou spekulaci soudu. Poukázali, že podle článků zveřejněných na internetu byla zhotovená Napoleonská expozice odpůrci předána a veřejnosti zpřístupněna až dne 30.5.2013, tj. po podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Navrhovatelé dále namítali, že krajský soud sice přihlédl i k nálezu Ústavního soudu č.j. III. ÚS 394/01, avšak že vůbec nerozvedl, jaká ústavní pravidla pro ochranu odpůrce respektoval, když předběžné opatření nenařídil. Podle mínění odvolatelů není odpůrce žádné ochrany hoden, neboť navrhovatelé se poměrně dlouho a slušným způsobem domáhali respektování svých autorských práv, zasílali odpůrci faktické výhrady proti expozici, domáhali se výkonu autorského dohledu a nabízeli uzavření bezplatné sublicenční smlouvy. Oproti tomu odpůrce s jejich dílem zacházel svévolně, autorská práva navrhovatelů nerespektoval, ačkoliv o nich věděl, a nepřistoupil ani na uzavření bezplatné sublicenční smlouvy.

Ještě v době, kdy navrhovatelé podali návrh na nařízení předběžného opatření, bylo možno zveřejnění expozice zabránit. Tato byla otevřena až po více než měsíci od podání návrhu a ze strany odborné veřejnosti se objevují výtky k hrubým nedostatkům a historickým chybám expozice, a to i v tisku. Zveřejnění expozice veřejnosti je na újmu zejména navrhovatelů b) a c) jako spoluautorů Libreta, kteří nyní mohou být ze strany odborné veřejnosti nařčeni z toho, že hrubé chyby v expozici mají původ v jejich dílu – Libretu.

Odpůrce porušuje autorská práva navrhovatelů dlouhodobě a vědomě, byl s dostatečným předstihem vyrozuměn, že pokud závadný stav nenapraví, může být věc řešena soudně, přesto od porušování autorských práv neupustil.

Odvolatelé proto navrhli, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, aby navržené předběžné opatření bylo nařízeno.

Odpůrce ve svém vyjádření k odvolání navrhl potvrzení rozhodnutí krajského soudu jako věcně správného. Poukázal, že dne 13.12.2010 uzavřel se společností SAURA.CZ s.r.o. smlouvu o dílo na „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – napoleonská expozice – realizační dokument expozice“, podle které tato společnost měla mimo jiné provádět autorský dozor nad dílem a v ceně díla byla zahrnuta i odměna zhotovitele za oprávnění objednatele užívat majetková práva k dílu. Společnost SAURA.CZ se tedy ve smlouvě o dílo zavázala jak k dodání Libreta k Napoleonské expozici, tak k provádění autorského dozoru nad dílem a podle této smlouvy došlo předáním díla i k převodu majetkových práv k dílu na odpůrce.

Odpůrce má rovněž za to, že dílo Napoleonská expozice pro něj vytvořila společnost SAURA.CZ. Jakub Samek a Vladimír Kočan zpracovali Libreto přímo pro společnost SAURA.CZ, což je uvedeno v zápatí samotného textu Libreta, dílo bylo vytvořeno pro účely Napoleonské expozice přímo na zámku ve Slavkově u Brna, a pokud sama společnost SAURA.CZ s.r.o. vyzvala odpůrce k uzavření podlicenční smlouvy s navrhovatelem, stalo se tak až v dubnu 2013. Do té doby neměla žádné připomínky k užívání Libreta ze strany odpůrce.

Z uvedených skutečností odpůrce dovodil, že po zpracování Libreta pro společnost SAURA.CZ získala tato společnost k danému dílu užívací práva, která byla podle smlouvy o dílo převedena na odpůrce. Městu Slavkov u Brna tedy svědčí práva k celkovému dílu napoleonské expozice. Proto Město Slavkov u Brna nikterak neporušuje práva autorů Libreta. Za této situace odpůrce neměl žádný důvod přistupovat k uzavírání licenční či sublicenční smlouvy na užívání sporného díla s navrhovateli.

Odpůrce dále zdůraznil, že společnost SAURA.CZ sublicenci ke spornému autorskému dílu měla, obsah sublicence byl omezen územně a časově a její využití na zakázku odpůrce bylo uvozeno slovy „zejména“. Společnost SAURA.CZ s.r.o. tuto podlicenci využila, když vyhotovila realizační dokumentaci expozice a odpůrce pak převzal dílo Napoleonské expozice vyhotovené právě na základě této realizační dokumentace. Odpůrce proto setrval na svém názoru, že po zpracování Libreta autory přímo pro společnost SAURA.CZ s.r.o. získala tato společnost k danému dílu užívací práva, která byla podle smlouvy o dílo předáním díla na něj převedena.

Pokud jde o autorský dozor, pak podle smlouvy o dílo uzavřené mezi odpůrcem a společností SAURA.CZ měla autorský dozor provádět tato společnost. Odpůrce ji proto jako jedinému smluvnímu partnerovi zasílal pozvánky na kontrolní dny a jde k tíži této společnosti, že si nezajistila účast pověřených osob.

Odvolací soud přezkoumal usnesení krajského soudu podle ustanovení § 212 a § 212a o.s.ř. a poté dospěl k závěru, že odvolání navrhovatelů je důvodné.

Podle ustanovení § 74 odst. 1 o.s.ř. ve znění novely provedené zákonem č. 45/2013 Sb., to je ve znění účinném do 30.4.2013 (dále jen o.s.ř.). před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. e) a f) o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy, něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

Podle ustanovení § 76 odst. 3 o.s.ř. předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení; to neplatí, může-li být řízení ve věci zahájeno i bez návrhu.

Může také stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu.

Podle ustanovení § 11 (o osobnostních právech autorů) odst. 1 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění novely provedené zákonem č. 153/2010 Sb., to je ve znění účinném do 29.12.2010 (dále jen autorského zákona), autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla.

Podle ustanovení § 11 (o osobnostních právech autorů) odst. 2 autorského zákona autor má právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé.

Podle ustanovení § 11 (o osobnostních právech autorů) odst. 3 autorského zákona autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak.

Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla.

Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

Podle ustanovení § 11 (o osobnostních právech autorů) odst. 4 autorského zákona osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno.

Zákonným předpokladem pro nařízení předběžného opatření před zahájením řízení ve věci samé je nezbytnost zatímní úpravy poměrů účastníků nebo odůvodněná obava, že výkon rozhodnutí, které bylo nebo které bude v řízení ve věci samé vydáno, by mohl být ohrožen.

Má-li být předběžné opatření nařízeno, musí být potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků prokázána. U ostatních okolností významných pro nařízení tohoto předběžného opatření postačí, že budou alespoň osvědčeny, tedy že se s ohledem na okolnosti případu jeví jako pravděpodobné.

V návrhu na nařízení předběžného opatření, doručeného krajskému soudu dne 22.4.2013, navrhovatelé tvrdí, že navrhovatel b) Jakub Samek je renomovaným znalcem historie Napoleonských válek a koordinátorem tzv. rekonstrukcí bitev z tohoto období evropského formátu a má velké renomé mezi evropskou odbornou veřejností. Navrhovatel c) Vladimír Kočan je renomovaným a respektovaným odborníkem evropského formátu a soudním znalcem v oboru historické zbraně i z napoleonského období.

Navrhovatelé b) a c) jako spoluautoři vytvořili dílo, které nazvali „Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna – Napoleon – Austerlitz“.

Z obsahu tohoto tvrzeného a předloženého díla je zřejmé, že Libreto představuje komplexní koncepci Napoleonské expozice určené do prostor nově zrekonstruovaných koníren v zámku ve Slavkově u Brna. Koncepce expozice vychází z historických reálií, ze souvislostí s expozicí na Mohyle míru u Slavkova, přibližuje období napoleonských válek se zaměřením na události a bitvy na Moravě, především pak popisuje bitvu u Slavkova. Koncepce popisuje způsob využití prostor expozice, chronologii výstavy, obsahovou náplň panelů, vitrín a map, označuje exponáty, popisuje využití dioramat s jejich obsahem, konkrétní náměty průvodních videofilmů, využití zvukových efektů atd. Zhotovená expozice má sloužit jako doplněk pro výuku historie na všech stupních škol.

Z návrhu na předběžné opatření je dále zřejmé, že spoluautoři zmíněného autorského díla Jakub Samek a Vladimír Kočan převedli licenční smlouvou ze dne 8. 12. 2010 na navrhovatele a) AusterlitzPro s.r.o. výhradní licenci k užití svého díla Libreto a současně tomuto nabyvateli poskytli právo poskytovat nevýhradní sublicence k tomuto dílu, avšak vždy s písemným souhlasem autorů. Současně výslovně zmocnili společnost AusterlitzPro s.r.o. k poskytnutí sublicence a k uzavření podlicenční smlouvy se společností SAURA.CZ s.r.o. Ve smyslu této licence poskytl výhradní majitel AusterlitzPro s.r.o. společnosti SAURA.CZ s.r.o. nevýhradní podlicenci k užití díla Libreto, zejména pro účely výběrového řízení vyhlášeného odpůrcem za účelem získání zakázky na „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice – realizační dokumentace expozice“.

Společnost SAURA.CZ výběrové řízení vyhrála a uzavřela s odpůrcem Městem Slavkov v roce 2010 smlouvu o dílo, na jejímž základě zhotovila a odpůrci předala zpracovanou realizační dokumentaci Napoleonské expozice (která představovala podrobné rozpracování Libreta z hlediska půdorysů, pohledu řezů, prostorových vizualizací, výrobních výkresů jednotlivých výrobků expozice, lokálního nasvícení exponátů, Libreto, technickou dokumentaci, hardware a software apod). Odpůrci předala i dílo Libreto. Všichni navrhovatelé byli srozuměni a souhlasili s tím, že dílo Libreto včetně prováděcí realizační projektové dokumentace se dostane do rukou odpůrce Města Slavkov.

Navrhovatelé dále shodně tvrdí, že na odpůrce Město Slavkov u Brna žádné oprávnění k užití díla Libreto formou licence ani sublicence nepřevedli a že společnost SAURA.CZ s.r.o. k uzavření takové sublicenční smlouvy neměla od navrhovatelů žádné zmocnění. Pokud by společnost SAURA.CZ přesto takové oprávnění k užití díla Libreto na odpůrce převedla, převedla by více práv, než měla, a k platnosti takového ujednání by bylo zapotřebí písemného souhlasu navrhovatelů. Takový písemný souhlas ale navrhovatelé odpůrci neudělili.

Spoluautoři díla a majitel výhradní licence k dílu nesouhlasili s tím, aby odpůrce Město Slavkov u Brna toto Libreto předal – bez jejich souhlasu – k dalšímu zpracování formou zhotovení samotné expozice třetí osobě, tj. jiné firmě a umožnil tak zasahovat do jejich díla.

Přesto odpůrce Město Slavkov u Brna, ač k tomu neměl od navrhovatelů žádné zmocnění, uzavřel dne 17.7.2012 s jinou společností SKR STAV s.r.o. smlouvu o dílo na zhotovení (realizaci) Napoleonské expozice v konírnách v zámku ve Slavkově u Brna a Libreto (včetně realizační dokumentace k tomuto dílu zhotovené firmou SAURA.CZ) předal bez souhlasu navrhovatelů této jiné společnosti k dalšímu zpracování s tím, že zhotovení expozice mělo být provedeno na podkladě Libreta. SKR STAV s.r.o. tak nebyla bez souhlasu navrhovatelů toto sporné dílo užít formou jeho dalšího zpracování do konečné podoby expozice.

Odpůrce přes opakovaná upozornění s navrhovateli podlicenční smlouvu k užití díla Libreto (a to ani bezúplatně) neuzavřel, neumožnil navrhovatelům výkon efektivního autorského dozoru a až po jejich naléhání a výzvách ze dne 5.3. a 8.3.2013 jim částečně zpřístupnil ještě rozpracované dílo firmou SKR STAV s.r.o. Autoři zjistili, že expozice je zpracovávána pro ně nepřijatelným způsobem, že nesplňuje obecné požadavky na odbornost a že v mnoha případech neodpovídá Libretu. Připomínky autorů (zpracované pod názvy – texty pro panely, videa, originální exponáty) byly odpůrcem z větší části ignorovány, patrně i proto, že vyrobená videa nehodlal zhotovitel z časových a rozpočtových důvodů měnit ani doplnit tak, aby odpovídala Libretu.

Navrhovatelé dále uvedli, že odpůrce s jejich dílem nakládá svévolně, bez jakéhokoliv oprávnění, že ignoruje jejich návrhy a požadavky jakožto oprávněných osob a že již vyčerpali všechny možnosti mimosoudního vyřešení sporu.

Z důvodu, že odpůrce hodlá zpřístupnit Napoleonskou expozici do konce měsíce dubna 2013 a navrhovatelé mají obavu, že jejich neoprávněně a nekvalitně zpracované dílo bude prezentováno široké veřejnosti, navrhli zatímní úpravu poměrů mezi účastníky tak, že odpůrci mělo být zakázáno, aby jakýmkoliv způsobem užíval dílo Libreto zpracované autory Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, zpřístupňoval je veřejnosti a umožňoval třetím osobám jejich zpracování.

Navrhovatelé podali návrh na vydání předběžného opatření před zahájením řízení ve věci samé podle § 74 o.s.ř. z důvodu zatímní úpravy poměrů. Bylo třeba posoudit, zda navrhovatelé svá tvrzení osvědčili, či nikoliv a zda je návrh důvodný.

Na rozdíl od krajského soudu dospěl odvolací soud k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro nařízení požadovaného předběžného opatření.

Otázkou projednatelnosti návrhu na nařízení předběžného opatření se vrchní soud zabýval ve svém usnesení ze dne 29.5.2013, č.j. 1Co 184/2013-27, na které pro stručnost odkazuje.

Podstatou návrhu na předběžné opatření je tvrzená skutečnost, že odpůrce Město Slavkov u Brna bez svolení navrhovatelů předal dílo Libreto jiné firmě SKR STAV s.r.o. za účelem jeho dalšího zpracování do podoby zhotovené expozice, že této jiné firmě umožnil provádět do díla Libreto neoprávněné zásahy, které měly za následek, že expozice byla zhotovena nekvalitně a v rozporu s Libretem, že odpůrce takto nekvalitně zhotovenou expozici hodlá zpřístupnit široké veřejnosti a že autorům Libreta znemožnil výkon práva autorského dozoru.

Poněvadž navrhovatelé tvrdí, že došlo k porušení nedotknutelnosti jejich díla a ke znemožnění výkonu autorského dozoru, je zřejmé, že se dovolávají ochrany svých osobnostních autorských práv chráněných podle § 11 odst. 3 autorského zákona.

Pro větší srozumitelnost je třeba nejprve uvést, že podle skutkových tvrzení uvedených v návrhu na nařízení předběžného opatření (shodně s předloženými listinami) představuje tzv. „Libreto Napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna, Napoleon – Austerlitz“ (dále jen Libreto) ucelenou koncepci Napoleonské výstavy v konírnách zámku ve Slavkově, že předmětem smlouvy o dílo mezi Městem Slavkov u Brna a společností SAURA.CZ s.r.o. označené jako „„Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice – realizační dokumentace expozice“ bylo především zhotovení realizační dokumentace k dílu Libreto včetně předání Libreta odpůrci, a že předmětem smlouvy o dílo mezi Městem Slavkov u Brna a společností SKR STAV s.r.o. ze dne  17.7.2012 byla samotná realizace (zhotovení) Napoleonské výstavy podle Libreta a realizační dokumentace.

Libreto (jako koncepce Napoleonské expozice) představuje podle § 2 odst. 3 autorského zákona vývojovou fázi směřující k vytvoření konečného díla – Napoleonské expozice – a je proto chráněno autorským zákonem. Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda všichni navrhovatelé osvědčili, že jsou k podání návrhu na nařízení předběžného opatření oprávněni.

Pokud šlo nejdříve o zjištění, kdo je skutečným autorem díla Libreto, tak z předložené verze 5.0. Libreta je zřejmé, že na jeho přední straně je výslovně uvedeno, že „Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna, Napoleon – Austerlitz“ zpracovali Jakub Samek a Vladimír Kočan, že místem realizace je zámek Slavkov u Brna a že zámek Slavkov u Brna je také iniciátorem projektu. Z těchto údajů i z předložené licenční smlouvy uzavřené mezi tvrzenými spoluautory Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem jako poskytovateli licence na jedné straně a společností AusterlitzPro s.r.o. jako nabyvatelem licence na druhé straně ze dne 8.12.2010 považuje odvolací soud za dostatečně osvědčené, že navrhovatelé b) Jakub Samek a c) Vladimír Kočan jsou spoluautory sporného autorského díla Libreto ve smyslu ustanovení § 2 a § 8 autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Z uvedené licenční smlouvy je rovněž zřejmé, že navrhovatelé b) a c) jako spoluautoři převedli výhradní licenci k užití díla Libreto na navrhovatele a) firmu AusterlitzPro s.r.o. Podle názoru odvolacího soudu navrhovatel a) firma AusterlitzPro s.r.o. osvědčil, že jako majitel výhradní licence k dílu je k podání návrhu na vydání předběžného opatření aktivně legitimován podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. b) až d) autorského zákona č. 121/2000 Sb. Navrhovatelé b) a c) jako spoluautoři díla jsou k podání návrhu na předběžné opatření oprávněni podle § 40 odst. 1 písm. f) (tj. k domáhání se zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora) a podle § 11 autorského zákona.

Odvolací soud tedy uzavřel, že všichni navrhovatelé předloženými listinami osvědčili, že jsou k podání návrhu na vydání předběžného opatření oprávněni.

Názor krajského soudu, že navrhovatelé jimi vytvořené dílo Libreto soudu vůbec nepředložili, není s odkazem na výše uvedené správný. Především v článku I. návrhu, na který krajský soud odkazuje, navrhovatelé vůbec neuvedli, že spoluautoři vytvořili Libreto v roce 2010. Tento údaj si doplnil sám krajský soud. V zápatí první strany Libreta je sice také uvedeno, že jde o verzi 5.0 Libreta, datum 11. února 2011 a Copyright Saura s.r.o. 2011. Pouze z těchto důvodů ale nelze uzavřít, že stěžejní obsah Libreta tvořící autorské dílo není spoluautorským dílem navrhovatelů b) a c) (kteří jsou jako zpracovatelé díla v záhlaví Libreta výslovně uvedeni), jak se krajský soud snažil naznačit, a už vůbec z nich nelze dovodit, že spoluautoři vytvořili dílo pro společnost SAURA.CZ, jak se účelově domnívá odpůrce. Z uvedených údajů je pouze patrno, že k uvedenému dni společnosti SAURA.CZ některá práva k dílu Libreto náležela, jak ostatně sami navrhovatelé tvrdili a doložili.

Podle názoru odvolacího soudu navrhovatelé také podlicenční smlouvou ze dne 13.12.2010 osvědčili své tvrzení, že navrhovatel a) firma AusterlitzPro s.r.o. jako nabyvatel výhradní licence k Libretu poskytl se souhlasem navrhovatelů b) a c) firmě SAURA.CZ s.r.o. podlicenci ke všem způsobům užití díla Libreto v rozsahu omezeném územně na území České republiky a časově na dobu 5 let, a to zejména k využití pro účely výběrového řízení na zpracování zakázky „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice – realizační dokumentace expozice“. V této podlicenční smlouvě nebylo ale vůbec dohodnuto, že na společnost SAURA.CZ s.r.o. převádí navrhovatel a) osobnostní právo autorů b) a c) oprávnění poskytnout následně Městu Slavkov u Brna právo předat Libreto ke zpracování třetím osobám ani oprávnění předat Libreto do užívání jiných osob.

Předloženou smlouvou o dílo z neurčeného dne z roku 2010, uzavřenou mezi odpůrcem Městem Slavkov u Brna jako objednatelem a společností SAURA.CZ s.r.o. jako zhotovitelem navrhovatelé doložili, že společnost SAURA.CZ s.r.o., jež k tomuto byla podlicenční smlouvou ze dne 13.12.2010 navrhovatelem a) zmocněna, zpracovala a Městu Slavkov u Brna předala dohodnuté dílo představující realizační dokumentaci k Napoleonské expozici vycházející z autorského díla Libreto a předala odpůrci i samotné Libreto. Podle čl. VI. bod 4 smlouvy o dílo mělo sice dnem předání díla přejít na odpůrce „oprávnění užívat majetková práva k dílu“, ale toto dohodnuté dílo představovalo pouze zhotovenou realizační dokumentaci, u které nebylo žádným z účastníků tvrzeno natož doloženo, že by tato dokumentace měla sama o sobě charakter autorského díla chráněného autorským zákonem. Ze smlouvy o dílo také vůbec nevyplývá, že by na odpůrce Město Slavkov u Brna byla převedena jakákoliv osobnostní nebo majetková práva k užívání díla Libreto. Z uvedeného je zřejmé, že uvedené ujednání je zcela obsolentní.

Pokud jde o otázku tvrzeného porušování autorských práv navrhovatelů k dílu Libreto odpůrcem Městem Slavkov u Brna, tak z předložených listin, a to ani ze smlouvy o dílo uzavřené mezi odpůrcem a společností SAURA.CZ, nevyplývá, že by navrhovatel a) jako oprávněný z výhradní licence k autorskému dílu Libreto a navrhovatelé b) a c) jako spoluautoři tohoto díla převedli na Město Slavkov u Brna oprávnění k předání díla k dalšímu zpracování díla třetí osobě ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 a § 48 odst. 1 autorského zákona ani k předání Libreta třetím osobám podle § 48 odst. 1 autorského zákona.

Pokud Město Slavkov u Brna hodlalo postoupit takové oprávnění na společnost SKR STAV s.r.o., muselo si vyžádat písemný souhlas spoluautorů a majitele výhradní licence ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 autorského zákona. Navrhovatelé udělení takového souhlasu popírají a z předložených listin existence
souhlasu navrhovatelů nevyplývá ani nevyšla jinak najevo.

Pro úplnost odvolací soud uvádí, že i kdyby společnost SAURA.CZ takové oprávnění na Město Slavkov u Brna převedlo (což nebylo osvědčeno), jednalo by se o neplatné ujednání. Společnost SAURA.CZ totiž nemohla na odpůrce převést více práv, než sama měla. Ostatně jak navrhovatelé, tak i samotná společnost SAURA.CZ takový převod uvedeného práva popírají.

Proto názor odpůrce, že jeho oprávnění k předání Libreta jiné firmě ke konečnému
zhotovení expozice vyplývá ze smlouvy o dílo se společností SAURA.CZ a že na základě této smlouvy má právo dílo Libreto užívat, není správný. Podle názoru odvolacího soudu navrhovatelé uvedenými listinami osvědčili, že na Město Slavkov u Brna oprávnění poskytnout autorské dílo Libreto (včetně realizační dokumentace k Libretu) k dalšímu předání ani ke zpracování další osobě (firmě SKR STAV s.r.o.) nepřevedli.

Smlouvou o dílo ze dne 17.7.2012 uzavřenou mezi Městem Slavkov u Brna jako objednatelem a společností SKR STAV s.r.o. jako zhotovitelem navrhovatelé osvědčili, že odpůrce, ač k tomu neměl od navrhovatelů žádné zmocnění, se s uvedenou firmou dohodl na zhotovení Napoleonské expozice podle realizační dokumentace vycházející z Libreta zpracované společností SAURA.CZ s.r.o. a na provedení dodávky a instalace mobiliáře, audioprůvodce, stavební připravenosti výstavy a služeb přímo podle Libreta.

Již tímto navrhovatelé osvědčili, že jejich dílo Libreto předal odpůrce k dalšímu zpracování třetí osobě a umožnil této třetí osobě provést neoprávněné zásahy do díla bez jejich souhlasu, čímž odpůrce porušil jejich osobnostní autorská práva chráněná § 11 a násl. autorského zákona.

Průvodní korespondencí, výzvami ze dne 5.3. a 8.3.2013 a listinou označenou jako „texty pro panely, videa a originální exponáty, navrhovatelé b) a c) rovněž osvědčili, že jim odpůrce částečně zpřístupnil část zhotovované expozice až po dni
12.3.2013, a že i k této části expozice měli spoluautoři díla Libreto řadu výhrad týkajících se návrhů na doplnění textů na panely z důvodů, že buď neodpovídají záměrům Libreta nebo jsou historicky nepřesné a neúplné, že v uvedeném formátu
a rozsahu jsou konkrétně vytčené texty pro panely nevhodné, že obsahují značné množství nepřesností, že jsou v některých ohledech zbytečné a naopak celá řada podstatných informací naopak chybí, na mnoha místech se nedrží Libreta a nerespektuje je ani svým zařazením. Rovněž ke zhlédnutým filmům určeným pro expozici uvedli řadu připomínek, že se videa rozcházejí se záměrem Libreta, jsou neatraktivně provedené a komentáře pro nezasvěcené nepoutavé a nevystihující podstatu problému.

K originálním exponátům spoluautoři uvedli, že konkrétně označené exponáty jsou historicky nepřesné a většina předmětů je nevhodně nově doplněna a neodborně restaurována. Spoluautoři brojí, že provedení expozice se neztotožňuje se záměrem a úrovní zamýšlené pětileté výstavy, že je třeba termín otevření výstavy odložit a vyjasnit si kompetence a podmínky a uvést expozici do souladu s Libretem.

Navrhovatelé tak osvědčili, že odpůrce nejenže bez jejich souhlasu předal dílo ke zpracování jiné osobě, nýbrž také že zhotovované dílo podle názoru spoluautorů Libreta neodpovídá navržené koncepci výstavy a že má řadu historických chyb a nepřesností.

Z uvedených listin i z vyjádření samotného odpůrce k odvolání je rovněž zřejmé, že Město Slavkov u Brna neumožnilo spoluautorům díla realizovat právo autorského dohledu.

Odvolací soud se dále zabýval i otázkou, kdy došlo k předání zhotovené Napoleonské expozice odpůrci a ke zpřístupnění výstavy veřejnosti, zda před podáním návrhu na předběžné opatření, nebo až po podání návrhu. V této souvislosti je z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.7.2012 zřejmé, že z důvodu řízení vedeného před Úřadem pro hospodářskou soutěž došlo k posunutí termínu předání díla společností SKR STAV s.r.o. na pozdější termín.

Z článku „Ve Slavkově se otevřela napoleonská expozice, má své kritiky“ zveřejněného na zpravodajském serveru České noviny.cz. publikovaném na internetu je zřejmé, že Napoleonská expozice byla na známku ve Slavkově u Brna otevřena až dne 30.5.2013, to je po podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Závěr krajského soudu, že Napoleonská expozice měla být firmou SKR STAV s.r.o. zhotovena a odpůrci předána nejpozději do 31. ledna 2013 a hned poté zpřístupněna veřejnosti, nebyl podložený, neboť krajský soud přehlédl zmíněný dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Navržená zatímní úprava poměrů mezi účastníky tak do minulosti nesměřovala.

Další závěr krajského soudu, že podle rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 394/01, IV. ÚS 189/01 a II. ÚS 221/98 musel poskytnout ochranu odpůrci, není srozumitelně odůvodněn.

Z uvedeného je zřejmé, že navrhovatelé osvědčili, že na odpůrce Město Slavkov u Brna nepřevedli oprávnění k dalšímu užití Libreta formou dalšího zpracování jinou firmou ani právo na předání Libreta třetí osobě, že odpůrce bez jejich souhlasu předal Libreto a realizační dokumentaci další firmě, že tato firma podle názoru autorů prováděla realizaci díla v rozporu s Libretem, že v takovém stavu hodlal odpůrce Napoleonskou expozici zveřejnit a po podání návrhu zveřejnil a stále zveřejňuje široké veřejnosti a že spoluautorům díla neumožnil realizaci práva autorského dohledu. Je rovněž zřejmé, že mezi navrhovateli a odpůrcem nejsou právní vztahy upraveny.

Spoluautoři díla Libreto mají podle § 11 odst. 3 autorského zákona osobnostní právo na nedotknutelnost svého díla, na udělení souhlasu k zásahům do svého díla a na autorský dohled nad užíváním svého díla jinými osobami. Podle § 48 odst. 2 autorského zákona mají rovněž právo udělit písemný souhlas s postoupením svého díla k užívání třetí osobě.

Navrhovatelé předloženými listinami osvědčili, že odpůrce jejich autorská práva porušuje.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že navrhovatelé prokázali potřebu zatímně upravit vzájemné poměry mezi účastníky.

Odvolací soud tedy podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení krajského soudu změnil tak, že předběžné opatření nařídil.

Podle ustanovení § 76 odst. 3 o.s.ř. uložil odvolací soud navrhovatelům podat ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení o nařízení předběžného opatření k soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé. Pokud takový návrh nebude ve stanovené lhůtě soudu podán, nařízené předběžné opatření zanikne podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

O nákladech řízení před soudy obou stupňů rozhodne soud v řízení ve věci samé.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. g/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 5. září 2013
Za správnost vyhotovení:  JUDr. Jan Zavrtálek v.r.
Petra Šlajsová, předseda senátu