Václav Štěpánek, kronikář obce Jiříkovice 1966 až 2002

Ve spolupráci s Ing. Vladimírem Ustohalem a místním vlastivědným kroužkem v roce 1992 vydali publikaci „Jiříkovice 1805“, která historicky dokumentuje dopad největší bitvy našeho regionu, bitvy tří císařů u Slavkova na obec Jiříkovice a její obyvatele.

Václav Štěpánek se narodil v roce 1920 v rodině soukromě hospodařícího rolníka. Po odchodu rodičů na výměnek se ujal hospodaření na rodném gruntu. Po kolektivizaci vesnice a založení místního zemědělského družstva, se velmi rychle seznámil s novou technikou a dlouhá léta brázdil pole jiříkovského katastru a okolí s pásovým traktorem. Práci v JZD ukončil až odchodem do zaslouženého důchodu.

Jeho zájem o historii, zejména pak naší obce, o počátcích jejího vzniku, o zvycích a rodech místních občanů a jejich předcích, jej přiměla k tomu, že v roce 1966 po vzoru svých předků kronikářů Šebestiánu Buchtovi, Jiřímu Liškutínovi, Augustinu Štěpánkovi a Josefu Liškutínovi, převzal vedení kroniky obce po tehdejším odstupujícím kronikáři Janu Liškutínovi. Tuto odpovědnou a časově náročnou činnost bral jako poslání a vykonával ji nepřetržitě plných 36 let až do roku 2002.

Václav Štěpánek při své kronikářské činnosti měl vždy na paměti přání a doporučení zakladatele kroniky obce Jiříkovice 1.Pudmistra obce Jána Daňka; aby každý po něm nastupující kronikář zaznamenával kulturní, časové události v obci i státě – píše se rok 1835, a zápis dále pokračuje „Zemřel František I. Císař Rakouský. Jmenovaný František I., Císař Francouzský a Ruský Car Alexandr byli veliteli bitvy tří císařů u Slavkova“.

Zajímavé jsou zejména zápisy Václava Štěpánka v kronice obce o událostech, které se vážou k bitvě tří císařů:
  • 1966 – Pan Antonín Dvořáček přivedl do Jiříkovic v historické uniformě granátníka císařské Napoleonovy gardy Norberta Brassinna. Spolu s našimi občany navštívil Mohylu míru a Žuráň, kde byly zapáleny ohně.
  • 1967 – Od tohoto roku přijížděl Norbert Brassinne se svými přáteli pravidelně a spolu s jiříkovskými občany odjížděli na Mohylu míru, kde byly kladeny věnce a na Žuráni zapalovány ohně.
  • 1968 – Vydán obcí a historicko – vlastivědným kroužkem sborník „100 roků výročí školy“ – popsáno místo společného hrobu padlých vojínů z r. 1805 u silnice ke Tvarožné.
  • 1969 – Ve škole výstava práce občanů, pan Antonín Dvořáček – výtvarník, historik, vystavuje fotodokument „Napoleonské hry, Slavkov 1935“. Na pozvánce uveřejněn rok 15. srpen 1769 narození Napoleona. Z Jiříkovic se her zúčastnilo 60 mužů a 15 žen ve vojenských uniformách a národních krojích.
  • 1983 – Již po sedmnácté vlastivědný kroužek a kulturně školská komise vypravili návštěvu na Mohylu míru a Žuráň. V tomto roce vydána publikace „Byla vojna u Slavkova“ autor dr. Dušan Uhlíř.
  • 1992 – Dne 29.11. byla posvěcena obnovená Boží muka, kóta Staré Vinohrady. V okolí jsou hroby padlých vojáků z roku 1805. Historicko-vlastivědný kroužek a obec Jiříkovice vydaly publikaci Jiříkovice 1805, autorů Ing. Vladimíra Ustohala, Václava Štěpánka s ilustracemi Miroslava Pražáka. Santon Tvarožná – ukázky dobývání Santonu předváděli iniformovaní dobrovolníci i ze zahraničí.
  • 1996 – Československá Napoleonská společnost se sídlem ve Slavkově udělila Vlastivědnému kroužku Jiříkovice čestný odznak I. stupně za vynikající zásluhy o péči a ochranu historických památek na bojišti.
  • 1999 – Na Žuráni opět zapáleny ohně. Z Jiříkovic vypraven autobus, návštěvníci též děti a mládež. Připochodovali uniformovaní v historicko-vojenském uskupení. Ke shromážděným promluvil starosta Josef Paulík. Na Obecním úřadě Pierre Orsat a Jan Holoubek z Prace projednali zbudování pomníčku obětem roku 1805 u kříže ke Tvarožné.
  • 2000 – Odhalen pomník válečných let 1805–1809 a na památku Norberta Brassinna (1907-1984 ), Poutníka míru na Slavkovském bojišti. U pomníku promluvil starosta obce a Pierre Orsat, odhalení provedl pan Václav Štěpánek, následně vypálena čestná salva uniformovaných granátníků prvního regimentu od Slavkova z Vitrivalu z Belgie.
Pro Václava Štěpánka byla práce kronikáře posláním a obětoval se jí cele s plným nasazením. Práci kronikáře s těžkým srdcem ze zdravotních a rodinných důvodů ukončil v roce 2002. V roce 2003, u příležitosti odhalení pamětní desky naší rodačce, první české cestovatelce a spisovatelce Barboře Markétě Eliášové, mu obec vyslovila poděkování za dlouholeté vedení kroniky a předala mu v upomínku věcný dar v podobě obrazu od nastupujícího kronikáře Karla Valného.

Kronikář Václav Štěpánek má velkou zásluhu na tom, že obec v letošním roce v soutěži „Vesnice roku 2005 v programu obnovy venkova“ získala Diplom za vzorné vedení kroniky. Letos 14. 11. se pan Václav Štěpánek dožívá požehnaných 85 let naplněných prací pro blaho rodiny a obce. Pane Václave díky za vše co jste pro obec vykonal.

Josef Paulík, starosta
Karel Valný, kronikář