Znojmo-Znaim 2018: nadějný příslib pro 210. výročí

Právě dnes uplynulo 209 let od chvíle, kdy byl generál Marmont, velitel 9. armádního sboru Velké armády, jmenován maršálem císařství. Napoleon tím ocenil generálovy kvality a konkrétně pak roli, kterou Marmont sehrál v závěru tzv. dunajského tažení, jež vyvrcholilo 10.-11. července 1809 bitvou u Znojma. V sobotu a v neděli 7. a 8. července tyto události připomněli členové Středoevropské napoleonské společnosti (C.E.N.S.) a jejich hosté vzpomínkovou akcí v Únanově na historickém znojemském bojišti.

Podobně jako Napoleonova armáda v roce 1809 byla i ta letošní složená z kontingentů pestrých uniforem. Kromě různých jednotek francouzské pěchoty (gardoví pěší granátníci, granátníci, voltižéři a fyzilíři 8., 18., 30., 33. a 57. pluku řadové pěchoty) a pěšího dělostřelectva (5., 6. a 8. pluk) ji tvořili také vojáci bavorské pěchoty, kteří se v roce 1809 účastnili znojemské bitvy v sestavě 2. divize generála Franze von Minucci a polští vojáci pěších pluků armády Varšavského velkovévodství. Ti se dunajského tažení neúčastnili, neboť museli na svém území čelit silám arcivévody Ferdinanda d’Este. V čele jednotek na francouzské straně stál v uniformě maršála císařství David Paget, člen štábu formovaného kolem každoročního představitele Napoleona u Slavkova: Marka Schneidera.

Slabší byli letos protivníci: granátníci pěších pluků Kaiser Franz č. 1 a Erzherzog Karl č. 3, myslivci, posílení o odřad ruských mušketýrů Apšeronského pluku (Rusko bylo v roce 1809 neutrální) a dokonce lehké pěchoty 71. Highlanderů (ani ti přirozeně nebyli účastni dunajského tažení – Británie se ovšem zapojila do válečných operací na jiných frontách, a mocně podpořila rakouské úsilí finančně), a Palatínovými husary pluku č. 12. Účastníci dorazili kromě České republiky a Slovenska také z Polska, Rakouska, Německa a Velké Británie.

Cílem akce, kterou připravil spolek Austerlitz a proběhla mj. díky podpoře Jihomoravského kraje a ve skvělé spolupráci s obcí Únanovem a místním SDH, bylo především ověřit nově vybrané lokality pro přípravu velké vzpomínkové akce, která bude v příštím roce věnována 210. výročí bitvy u Znojma a proběhne v Únanově a Znojmě 10.–14. července. Výsledky v tomto ohledu přečily očekávání, a nejen prostor pro dobový stanový tábor jednotek, ale zejména zvolené bojiště na Velkém kopci nabízejí pro účastníky i diváky velmi atraktivní zážitek. Bitevní ukázka se v sobotu odpoledne za přihlížení početných stovek diváků odehrávala podle scénáře, který našel inspiraci v průběhu prvního dne dvoudenní bitvy u Znojma, jak jej popisují paměti maršála Marmonta, vévody z Ragusy:

„Když jsme došli na výšiny proti Znojmu, které z této strany město skrývají a tvoří s horou, na níž je vystavěno, znojemskou pánev, spatřil jsem nepřátelské pěší jednotky, jak běží, aby ji obsadily a bránily; mohlo v nich být na pět či šest tisíc mužů.

Každá chvíle zpoždění mohla znásobit těžkosti; nechal jsem Clauselovu divizi, aby vzala ono postavení útokem, přičemž ji zleva a stupňovitě podporovala divize bavorská. V záloze jsem si nechal divizi Claparèdovu (generál Claparède vystřídal generála Montricharda). Do boje se dostaly jen 8. lehký pěší a 23. řadový, ty na dobytí onoho postavení stačily. Vyhnali z něj nepřítele a zmocnily se dvou praporů pluku arcivévody Karla.

Výšina, na níž jsme útočili, se spojovala s nekrytou planinou, která se táhla před Znojmo a na pět set sáhů napravo ji lemoval les. Generál Montbrun podpořil zprava postup mojí pěchoty, zaujal postavení na začátku planiny, přičemž jej zprava kryl les, o kterém jsem se zmínil.“

Po bitevní ukázce, kterou komentoval člen historické sekce C.E.N.S. Peter Sabanoš, proběhly v zasedací místnosti obecního úřadu přednášky na téma průběhu válečných událostí roku 1809, a druhý den pak v prostorách tábora výstava zbraní a výstroje komentovaná přítomnými vojáky, a i ta se setkala se zájmem početného publika.

V příštím roce se můžeme těšit na 210. výročí řady významných událostí roku 1809, počínaje bitvami u italského Sacile (16. dubna), u polského Raszynu (19. dubna), bavorského Eggmühlu (21.–22. dubna), Aspern či Esslingu (21.–22. května) a konče výročím Raabu (14. června), Wagramu (5.–6. července), Znojma (10.–11. července) a schönbrunského míru uzavřeného 14. října.

K řadě těchto výročí jsou již ohlášeny vzpomínkové akce. Mezi ty velké pak bude patřit během posledního dubnového víkendu Sacile, v polovině května Essling, na přelomu května a června Eggmühl a zmíněné Znojmo-Znaim 2019 připravované v rámci Projektu Austerlitz, podobně jako 200. výročí před devíti lety. Přípravám a pozvánkám se budeme podrobně věnovat.

Fotogalerie Jaroslava Švandy

Fotogalerie Michaely Wecker