Francouzská jezdecká ordonance z roku 13


PROVIZORNÍ
ORDONANCE

O

VÝCVIKU A MANÉVRECH

JEZDECTVA,

SESTAVENÁ

Z ROZKAZU MINISTRA VÁLKY.

Z 1. VENDÉMIAIRU ROKU 13.

PRVNÍ ČESKÉ VYDÁNÍ.


HLÁŠENÍ

Podané panu maršálu BERTHIEROVI, ministru války, generály a vyššími důstojníky pověřenými sestavením ordonance pro jízdní jednotky.

Projekt ordonance, který máme tu čest Vaší Excelenci představit, zdá se nám naplňovat její záměry a stanovit jednotnou metodu pro všechny jízdní jednotky, s předpokladem, že hodlá zakázat ordonance, jež této předcházely, aby jejich zásady nemohly být nadále s jakýmkoli zdůvodněním užívány.

Drželi jsme se, jak jen to bylo možné, ordonance z roku 1788; a práci, jíž jsme byli pověřeni, jsme považovali ne za práci na nové ordonanci, ale spíše její nové vydání, jež bylo třeba učinit v nejvyšší možné míře jasnějším, metodičtějším a jednodušším.

Před několika lety se objevila instrukce s ilustracemi vydaná Magimelem, tiskařem pro vojenské umění. Tato kniha obsahuje několik chyb a zbytečných či špatně ustavených pohybů. Přestovšak, neboť je velmi rozšířená, a většina jízdních pluků uvedla její zásady do praxe, cítíme za svou povinnost vysvětlit důvody, pro něž jsme se rozhodli vypustit většinu těchto pohybů a nahradit je novými.

Škola jezdce, řád stanovený ohledně postupného výcviku mužstva, odpovídají tomu, co předepsala ordonance z roku 1788, s výjimkou několika menších změn, jako je ovládání bajonetu pro husary a myslivce, a pěší výcvik dragounů, u nichž jsme považovali za nezbytné odkázat na pěchotní ordonanci.

Škola eskadrony doznala ve srovnání s ordonancí z roku 1788 jen změn, jež se týkají postupného zdvojování a rozdvojování a kapitoly o manévrech, jimž je škola eskadrony základem.

Pokud jde o manévry, považovali jsme za nezbytné oddělit ty, jež může provádět jeden pluk, a ty, jež provádí více pluků v linii : ty jsme proto zařadili pod názvem evoluce linie. Tato změna nebyla nezbytná, neboť evoluce linie jsou, až na pár drobností, stejné jako manévry pluku; ale zvolená metoda se nám zdá čistší, snazší a vhodnější pro zdůraznění pozornosti, jíž je třeba vyžadovat při aplikaci zásad stanovených pro pluk na celou linii.

Dragouni se vracejí ke svému původnímu účelu a Jeho Veličenstvo si přeje, aby byli schopni sesednout a zformovat batalion, mysleli jsme proto, že je třeba přiblížit jejich bitevní sestavu v sedle té, kterou mají zaujmout pěšky; a prostřednictvím předepsaných dispozic tak bude moci dragounský pluk, nebo čtyři eskadrony několika pluků, sesednout a okamžitě zformovat pěší batalion se všemi vedoucími, důstojníky, poddůstojníky nezbytnými pro čtyři divize batalionu.

Považovali jsme za svou povinnost přidat pod každý manévr a pod každou evoluci linie popis způsobu urychleného a přesného vytyčení nových linií při formování či rozvinování; moment zcela zásadní a pro linii jezdectva obtížný, neboť jezdectvo na rozdíl od pěchoty nemá výhodu vedoucích či mezilehlých bodů, na něž by se mohlo dokonale spolehnout.

Do odstavců daného manévru jsme zahrnuli všechny pohyby, jež jsou prováděny stejným způsobem či jež mají společný účel.

Za nutné jsme naopak nepovažovali v kapitole o manévrech pluku opakovat to, co bylo předepsáno ve škole eskadrony ohledně rozkladu po pelotonech doprava, doleva či vzad; tyto pohyby není třeba opakovat, neboť k nim není co přidat, co by nebylo předepsáno pro čtyři pelotony, jež tvoří eskadronu.

Manévry byly očíslovány následujícím způsobem:

1°. Přejít z bitevní sestavy do sestavy v sevřené koloně, na místě;
2°. Přejít ze sestavy v koloně s rozchodem do sestavy v koloně sevřené, a ze sestavy v koloně sevřené do kolony s rozchodem; změna směru v koloně;
3°. Z kolony se rozchodem se zformovat doprava či doleva do bitevní sestavy v přirozeném či převráceném uspořádání;
4°. Z kolony s rozchodem se zformovat na pravé či na levé křídlo do bitevní sestavy v přirozeném či převráceném uspořádání;
5°. Z kolony s rozchodem se zformovat vpřed do bitevní sestavy v přirozeném či převráceném uspořádání;
6°. Z kolony po pelotonech se zformovat do bitevní sestavy čelem na stranu opačnou od směru pochodu;
7°. Z kolony s rozchodem se zformovat do bitevní sestavy na středovou podjednotku;
8°. Z kolony s rozchodem a po změně směru doprava provedené prvními dvěma eskadronami se zformovat do bitevní sestavy kolmo na původní směr kolony; čelo kolony změnilo směr doleva, zformovat se čelem vzad do bitevní sestavy; s levým křídlem v čele, dvě první eskadrony změnily směr doleva, zformovat se do bitevní sestavy kolmo na původní směr kolony; dvě čelní eskadrony změnily směr doprava, zformovat se čelem vzad do bitevní sestavy;
9°. Rozvinout sevřenou kolonu vpřed či vzad;
10°. Rozvinout sevřenou kolonu do boků;
11°. Průchod liniemi;
12°. Šachovnicovitý ústup;
13°. Změna směřování čela na křídla a na střed;
14°. Průchod zúžením vpřed;
15°. Průchod zúžením vzad;
16°. Stupňovitý ústup;
17°. Pochod v linii a změna směru;
18°. Útoky.

Pro pluk v bitevní sestavě, který se má rozložit po pelotonech vzad, předepisuje instrukce vydaná Magimelem provést čelem vzad v pelotonu, který je na křídle; ostatní mají provést pohyb peloton vpravo či vlevo a obracejí na stejném místě jako křídelní peloton eskadrony. Tyto pohyby považujeme za špatné, je třeba provést postupně v každém pelotonu čelem vzad, a to jsme také předepsali.

(…)

 


KAPITOLA PRVNÍ.

Základy výcviku.

ČLÁNEK PRVNÍ.

O počtu, výběru a povinnostech instruktorů.

Za výcvik pluku bude odpovědný plukovník; v důsledku toho vybere mezi kapitány a adjutant-majory ty nejvhodnější, kteří povedou výcvik v sedle, a mezi poručíky ty nejvhodnější pro vedení pěšího výcviku. U dragounů to bude kapitán či adjutant-major.

Major bude plukovníkovi zvlášť odpovědný za výcvik pluku; bude pověžený dohledem nad výcvikem a jemu budou adresovány plukovníkovi rozkazy k výcviku se vztahující.

Oba důstojníci a vrchní instruktoři pluku budou velet důstojníkům a poddůstojníkům v dostatečném počtu a nejschopnějším sloužit jako dobří instruktoři.

Vynasnažíme se vybrat, jak jen to bude možné, v každé rotě stejný počet instruktorů.

Jeden z důstojníků nasazených pod vrchním instruktorem bude pověřený jeho zastoupením pro případ absence či nemoci; v každé rotě bude také vybráno několik zastupujících jezdců, kteří budou pověřeni asistencí poddůstojníkům-instruktorům při výkonu jejich funkce a jejich nahrazením.

Důstojníci, poddůstojníci a jezdci vybraní pro službu instruktorů budou podléhat rozkazům vrchních instruktorů, kteří, aniž by je mohl zprostit služby, jim přidělí úkoly, které budou považovat za potřebné; vynasnaží se předat jim teoretické i praktické znalosti; a nebudou-li s nimi spokojeni, podají o tom hlášení majorovi, který je podle rozkazů plukovníka nechá nahradit.

Třída nováčků nebude nikdy cvičena, pěšky či v sedle, aniž by prošla inspekcí důstojníkem či poddůstojníkem-instruktorem. Jezdci, kteří tuto třídu budou tvořit, musejí být odvedeni na místo, kde má být ustavena, desátníky či četaři týdne; tito po jejich nastoupení a inspekci podají hlášení instruktorovi.

(…)


ČLÁNEK II.

Rozdělení, pořadí a postup práce.

Rozdělení práce.

Výcvik nováčků bude rozdělen na pěší práci a práci v sedle.

Pěší práce.

Pěší práce bude zahrnovat školu jezdce a školu eskadrony.

Škola jezdce bude rozdělena do čtyř lekcí.

První bude zahrnovat postoj jezdce, pohyby hlavou, vpravo a vlevo v bok a čelem vzad.

Druhá obsáhne zásady běžného kroku a nošení zbraní.

Třetí zahrne ovládání zbraní.

Čtvrtá bude věnována různým krokům, bočnímu pochodu, vyrovnáváním a obratům.

Škola eskadrony bude zahrnovat pohyby rozevření a sevření řadů, ovládání zbraní, provádění paleb, pohyby pro rozklad po pelotonech doprava, pochod v koloně, změnu směru postupnými obraty, individuální šikmý pochod, zastavení kolony, ustavení eskadrony doleva do bitevní sestavy a provedení několika manévrů dle zásad upřesněných ve škole eskadrony v sedle.

Práce v sedle.

Práce v sedle zahrne školu jezdce a školu eskadrony.

Škola jezdce bude rozdělena do šesti lekcí.

První obsáhne pozici jezdce před nasednutím, způsob nasednutí, pozici muže v sedle, způsob prodloužení opratí, jejich zkrácení, jejího překřížení v pravé či levé ruce, jejího rozdělení do obou rukou, použití a působení opratí, působení nohou, působení ostruhy, pohyby pro pochod, zastavení, couvání, zatočení doprava či doleva, obraty čelem vzad, vpavo a vlevo v bok, způsob sesednutí doprava či doleva, defilování na pravou či levou ruku, a práci jezdce na lonži s koňmi s pokrývkou a ohlávkou.

Druhá obsáhne práci jezdce na lonži s koňmi pod sedlem, tj. způsob nasednutí na koně s jezdci v jednom řadu; křížení opratí střídavě v obou rukách; přechod z kroku do klusu a z klusu do kroku; zdvojení po dvou a po čtyřech, zformování řadu; rozdvojení po čtyřech, po dvou a po jednom; a sesednutí.

Třetí bude zahrnovat práci jezdců v prostoru, ve dvou řadech a ve třmenech; způsob nasednutí na koně, pochod po dvou a po čtyřech, zformování pelotonu, pochodovat na pravou či na levou ruku, změny směru, obraty vpravo a vlevo v bok, čelem vzad doprava či doleva, sevření se doprava či doleva, zásady vyrovnání a obratů, a sesednutí.

Čtvrtá obsáhne práci jezdců v prostoru s koňmi v ohlávce, tj. způsob úpravy opratí, ovládnutí koně, pochodu, vytvoření poločasu zastavení, zastavení, couvání, zastavení couvání, zatočení doprava či doleva, sevřít se doprava či doleva, vzít opratě pravou rukou nebo levou rukou, pustit opratě, pochodovat po dvou nebo po čtyřech, rozdvojit, zformovat se do dvou řadů a v jednom řadu, vyrovnání a obraty ve dvou řadech.

Pátá bude zahrnovat práci jezdců po čtyřech s jejich zbraněmi, tj. zásady přímého a šikmého pochodu, zásady obratu, vlevo v bok a čelem vzad vlevo, vpravo v bok a čelem vzad vpravo, po čtyřech, za pochodu v koloně a v bitevní sestavě otevřít řady, ovládání zbraní, sevření řadů a sesednutí dragounů pro pěší boj.

Šestá obsáhne práci ve cvalu, course des têtes, skok přes překážku, přes živý plot a příkop, a škola individuálního útoku.

(…)

 


ČLÁNEK XII.

O formaci jezdeckého pluku
o čtyřech eskadronách v bitevní sestavě.

(Ilust. 19.) Eskadrony (escadron) jednoho pluku (régiment) budou označeny jako první, druhá, třetí a čtvrtá, a to zprava.

Toto pořadí eskadron v pluku bude základní a běžné.

Obě roty (compagnies), jež tvoří každou eskadronu, budou každá formovat jednu divizi (division); tyto divize budou označeny jako první pro pravou divizi a druhá pro levou.

Každá divize bude rozdělena do dvou pelotonů (pelotons), nazývaných první a druhý v pravé divizi a třetí a čtvrtý v levé divizi.

Pořadí eskadron v pluku a divizí v eskadroně, jež bude stanoveno, se nebude nikdy měnit, bez ohledu na služební stáří kapitánů, kteří jim budou velet.

Formace bude běžně ve dvou řadech (rangs), ať už pěší nebo v sedle.

Pro sestavení prvního řadu budou vybráni největší a nejinteligentnější jezdci, kteří se nejlépe drží v sedle; a tito budou na nejvyšších a nejklidnějších koních, jak jen to bude možné.

Na křídla pelotonů budou umístěni koně nejlehčí a nejvycvičenější v manévru.

Eskadrona bude zformována ve dvou řadech, a vzdálenost mezi řady bude dvě třetiny metru (nebo dvě stopy), počítáno od zadku koní prvního řadu k hlavě koní druhého.

Bude-li mít eskadrona cvičit, bude obyčejně čítat 48 zástupů (files); v důsledku toho bude mít každá divize dvacet čtyři zástupů a každý peloton dvanáct; ale bude-li to možné, zvýšíme počet zástupů eskadrony na šedesát čtyři.

Jakmile budou eskadrony zformovány a poté, kdy budou pelotony pravidelně rozděleny, a zbudou-li ještě nějaké zástupy, budou umístěny na levé křídlo pluku a plukovník jimi bude disponovat, jak uzná za vhodné.

Formace pěších řadů bude obvykle provedena v pořadí podle velikosti.

(…)

Místa důstojníků a poddůstojníků štábu karabinického, kyrysnického, mysliveckého či husarského pluku v bitevní sestavě.

(Ilust. 19) Plukovník před středem pluku, osm kroků od prvního řadu, po jeho levé ruce major, a za ním adjutant-poddůstojník a tompet-brigadýr.

Služebně starší z obou šéfů eskadron na úrovni rozestupu mezi první a druhou eskadronou a vyrovnaný s plukovníkem.

Druhý šéf eskadron, vyrovnaný s plukovníkem, na úrovni rozestupu zbývajících dvou eskadron.

Plukovník se bude přesunovat kamkoli, kde bude svou přítomnost považovat za nezbytnou; major tam, kde jej bude chtít plukovník využít. Oba šéfové eskadron se budou přesunovat v rámci šíře čela svých eskadron všude, kde to bude vyžadovat dohled nad prováděním manévrů.

Služebně starší z adutant-majorů, vyrovnaný s prvním řadem, dva kroky od pravého křídla pluku; bude pověřený, kdykoli bude pluk pochodovat v bitevní sestavě s vedoucím vpravo, aby udával body, na něž se bude směřovat, aby dohlížel na vedoucí a směr pochodu.

Ubytovatel-pokladník a hlavní chirurg budou umístěni dva kroky od pravého křídla pluku a vyrovnáni se šikovateli.

Druhý adjutant-major bude vyrovnaný s prvním řadem dva kroky od levého křídla pluku; bude pověřený stejnými funkcemi jako první adjutant-major, když se bude pochodovat v bitevní sestavě podle levého vedoucího.

Druhý adjutant-poddůstojník bude v čele trubačů; a při manévrech pluku jej plukovník využije, jak uzná za vhodné.

Trubači budou ve středu a dvacet kroků za plukem; při přehlídkách budou umístěni čtyři kroky od pravého křídla pluku a vyrovnáni se šikovateli; toto platí i pro samostatnou eskadronu.

Řemeslní mistři budou umístěni na levém křídle, šest kroků od pluku, vyrovnáni se šikovateli.

Místa důstojníků a poddůstojníků karabiníků a kyrysníků v eskadroně v bitevní sestavě.

(Ilust. 19, fig. 1.) Služebně starší z obou kapitánů bude velet eskadroně; bude umístěný na jejím středu, zadek jeho koně krok před hlavou koní prvního řadu.

Druhý kapitán, umístěný jako šikovatel tři kroky od středu eskadrony.

Poručík první divize bude velet prvnímu pelotonu a bude umístěný na jeho středu, zadek jeho koně krok před hlavou koní prvního řadu.

Poručík druhé divize bude velet čtvrtému pelotonu, a bude postavený stejně jako předchozí.

Podporučík první divize bude velet druhému pelotonu, a bude postavený jako předchozí.

Podporučík druhé divize bude velet třetímu pelotonu, a bude postavený stejně.

Vrchní četaři budou umístění za středem prvního a čtvrtého pelotonu, hlava jejich koní bude krok za zadkem koní druhého řadu.

Desátníci-furýři budou umístění stejným způsobem za středem druhého a třetího pelotonu.

Jeden z obyčejných četařů bude umístěný na pravém křídle eskadrony, a nebude součástí řadu.

Další četař bude umístěný na levém křídle eskadrony, a nebude součástí řadu.

Třetí četař bude umístěný na levém křídle první divize nebo druhého pelotonu, a bude součástí řadu; ponese-li standartu či praporec, zaujme místo desátníka, který je po jeho pravici, a bude předposledním mužem pelotonu.

Čtvrtý četař bude umístěný na pravém křídle druhé divize nebo třetího pelotonu, a bude součástí řadu.

Osm desátníků bude umístěno v prvním řadu na křídlech pelotonů.

Budou-li chybět určení šikovatelé, bude pozornost věnována tomu, aby za středem každého pelotonu stál jeden.


ČLÁNEK XIII.

O formaci jezdeckého pluku o čtyřech eskadronách všech zbraní v koloně.

Sestava v koloně po dvou nebo po čtyřech.

(Ilust. 20) Plukovník na středu pluku, osm kroků od levého boku kolony, na straně vedoucích, po jeho levé ruce major, a za ním adjutant-poddůstojník a trompet-brigadýr; bude se přesunovat kamkoli, kde bude jeho přítomnost nezbytná.

První šéf eskadrony bude pochodovat na boku kolony, zpravidla na úrovni středu obou prvních eskadron.

Druhý šéf eskadrony bude rovněž pochodovat na boku kolony a zpravidla na úrovni středu zbývajících dvou eskadron.

První adjutant-major bude pochodovat na levém křídle a na úrovni zástupů, jež budou v čele kolony, aby dohlížel na vedoucí a na směr pochodu.

Druhý adjutant-major bude pochodovat v týlu kolony; a bude-li v čele levé křídlo, bude provádět z hlediska vedoucích to, co je předepsáno pro prvního v případě kolony s pravým křídlem v čele.

Druhý adjutant-poddůstojník bude pochodovat před trubači.

Důstojníci velící eskadronám a pelotonům (s výjimkou poručíka velícího prvnímu pelotonu každé eskadrony) budou pochodovat na boku své podjednotky, na straně vedoucích, a šikovatelé budou rovněž pochodovat na boku, na straně opačné od vedoucích.

Jedni i druzí budou pochodovat podle stejné zásady, na bocích kolony, bude-li v čele levé křídlo.

Trubači budou pochodovat šest kroků před důstojníky, kteří budou v čele kolony.

Pokud si stav terénu vynutí, aby se důstojníci a šikovatelé zařadili do kolony, tento pohyb bude proveden postupně.

Bude-li kolona pochodovat s pravým křídlem v čele, četař, který je v bitevní sestavě umístěný na pravém křídle eskadrony, bude umístěný krok před prvním zástupem; levý četař bude umístěný za čtyřmi posledními zástupy eskadrony. Místo obou poddůstojníků bude převrácené, pokud půjde o kolonu s levým křídlem v čele.

V této sestavě kolony bude rozchod mezi pluky šest kroků, počítaných od zadku koní posledních mužů přední jednotky k hlavě koně adjutant umístěného před trubači následujícího pluku.

Sestava v koloně po pelotonech.

(Ilust. 21.) Plukovník na středu pluku, osm kroků od levého boku kolony, na straně vedoucích, po jeho levé ruce major, a za ním adjutant-poddůstojník a trompet-brigadýr; bude se přesunovat kamkoli, kde bude jeho přítomnost nezbytná.

První šéf eskadrony bude pochodovat na boku kolony, zpravidla na úrovni středu obou prvních eskadron.

Druhý šéf eskadrony bude rovněž pochodovat na boku kolony a zpravidla na úrovni středu zbývajících dvou eskadron.

První adjutant-major bude obvykle pochodovat za levým zástupem prvního pelotonu, aby dohlížel na hlavního vedoucího kolony, a bude také někdy muset přejet před tento zástup, aby se ujistil, že vedoucí každého pelotonu udržují stejný směr.

Druhý adjutant-major bude pochodovat v týlu kolony; a bude-li v čele levé křídlo, bude provádět z hlediska vedoucích to, co je předepsáno pro prvního v případě kolony s pravým křídlem v čele.

Druhý adjutant-poddůstojník bude pochodovat před trubači.

Kapitáni velící eskadronám budou pochodovat na boku na straně vedoucích a obvykle na úrovni druhých pelotonů.

Kapitáni-šikovatelé budou pochodovat na boku opačném od vedoucích a na úrovni třetích pelotonů.

Poručíci a podporučíci zůstanou na středu pelotonů, jimž velí, a jeden krok od prvního řadu. Ti, kteří velí pelotonům v čele eskadron, a nezávisle na šíři čela pelotonu, budou udržovat deset předepsaných kroků rozestupu, který musí existovat mezi eskadronami či pluky.

V mysliveckých a husarských plucích budou podporučíci-šikovatelé na středu divizí umístěni za středem prvního pelotonu své divize.

Poddůstojníci-šikovatelé zůstanuo na středu pelotonů, s rozchodem jednoho kroku.

Bude-li kolona pochodovat s pravým křídlem v čele, četař, který je v bitevní sstavě na pravém křídle eskadrony, zůstane umístěný na pravém křídle prvních pelotonů; a četař z levého křídla eskadron bude umístěný jako šikovatel, za druhým zástupem zleva čtvrtých pelotonů.

Místo těchto poddůstojníků bude převrácené, bude-li kolona pochodovat v levým křídlem v čele.

Trubači budou šest kroků před důstojníky, kteří jsou v čele kolony.

V koloně bude rozchod od jednoho pelotonu ke druhému roven šíři čela pelotonu bez hloubky dvou řadů; tato vzdálenost, braná od zadku koní druhého řadu prvního pelotonu k hlavě koní prvního řadu druhého pelotonu, bude tedy šest metrů (či šest kroků).

Rozchod mezi pluky bude rovněž šest kroků.

(…)