Korespondence maršála Davouta z 9. a 10. července 1809

V souvislosti s připravovanou akcí v Mikulově přinášíme překlad tří dopisů z korespondence maršála Davouta, které přibližují situaci a pohyby vojsk v okolí Mikulova v době bitvy u Znojma.


Císaři a králi.

Wilfersdorf, 9. července 1809, šest hodin ráno

Sire, mám tu čest zaslat Vašemu veličenstvu hlášení, jež jsem právě obdržel od generála Grouchyho, jež se shoduje s hlášením generála Montbruna, které jsem měl tu čest odeslat v noci po panu Lebrunovi, pobočníkovi jeho jasnosti náčelníka štábu. Přikládám k němu také prohlášení důstojníka, který byl zajat jednu míli odsud, na cestě do Mikulova, stejně jako důstojníka samotného, ač toho mnoho neví, neboť se neúčastnil posledních bitev, byv zraněn v té z 22. května.

P.S. Prosím Vaše veličenstvo, aby vzalo v potaz žádost generála Grouchyho o přidělení pluku jehkého jezdectva, bez toho by se často podobné příhody děly dragounům, kteří nejsou službě v předvoji uvyklí. Posílám oddíly na Mikulov, s vlastním pohybem čekám na rozkazy Vašeho veličenstva a novinky od generála Marmonta. Před okamžikem jsme ze strany, kde se nalézá, slyšeli několik výstřelů z kanónu.

Našli jsme zde 3000 centů mouky a osm pecí na 250 až 300 porcí. V okolí mouka ještě zdá se je. Poslal jsem ji hledat.


Císaři a králi.

Wilfersorf, 9. července 1809, čtyři hodiny odpoledne.

Sire, mám tu čest Vašemu veličenstvu zaslat hlášení vévody z Ragusy.

Armádní sbor pochoduje na Mikulov; hodlám ponechat jeho část v Poysdorfu, podle zpráv, jež bych obdržel.

Posílám Vašemu veličenstvu výslech dvou dezertérů pluku arcivévody Karla a jednoho vesničana, který doprovázel rakouský landwehr.

Našeli jsme zde více než dva miliony korců vína, jeden jediný sklep jich obsahuje 660000. Je tu také hodně hroznů a obecně množství zásob.

Nechávám zde šéfa batalionu Gautherota se čtyřmi rotami, aby udržoval pořádek. Je velice důležité, pokud přijdou další jednotky, aby předem vyslaly roty k vystřídání těchto a udržovaly řád.

P.S. Přikládám hlášení generála de Brocka zaslané z Českých Krut generálu Grouchymu.


Náčelníkovi štábu Velké armády, knížeti z Neufchâtelu, atd.

V ležení před Mikulovem, 10. července 1809.

Monseigneur, právě jsem dostal rozkazy Jeho veličenstva, jež jste mi přeposlal; budou provedeny. Mám tu čest zaslat Vaší jasnosti tři na sebe navazující hlášení generála Grouchyho, jež prokazují, že nepřítel se pokusil udržet na pravém břehu Dyje (nejspíše u Drnholce, pozn. překl.); dal jsem rozkaz jej napadnout, nepřítel ustoupil a spálil most.

Gudinova a Puthodova divize ihned vypochodují na Laa přes Ottenthal, Bottenhofen, Wülddendierenbach a Rottensée; tuto kolonu povede generál Compans.

Friantova a Moranvoda divize vypochodují stejným směrem přes Brattelsbrun a Prerau; já budu u této kolony.

Zavazadla opustí Schoenkirchen a budou směřovat přes Stetzenhofen, Szabern a Neudorf.

Budu nucen nechat před Mikulovem část Grouchyho divize, aby dohlížela na nepřítele a zadržovala jej; věřím, že bude velmi užitečné podpořit ji nějakou pěchotou generála Oudinota.

Vévoda z Padovy, který je v Poysdorfu, bude směřovat na Laa.

Přikládám prohlášení zajatého rakouského důstojníka, jež mi bylo předáno generálem Montbrunem.

P.S. Od sepsání dopisu nechal generál Grouchy, který prozkoumal přechod nad mosty přes Dyji, přejít brodem jeden batalion třináctého a napadnout zadní voj, který nepřítel zanechal na levém břehu řeky; zajal 450 vojáků, všechny od pluku knížete Karla. Zdá se, podle jejich prohlášení, že Rosenbergův sbor ustupuje ve třech kolonách na Brno, mohl jsem zajmout při jeho pronásledování zbytky pluku knížete Karla a Stein. Informace, jež jsem posbíral, mě přesvědčují, že nepřítel se nebude u Znojma zdržovat; přesto provedu pohyb, který mi byl nařízen, s tím, že generálu Grouchymu nechám na jeho žádost dva první bataliony 13. lehkého pluku a jeden batalion třicátého, který byl detašován do Eisbrugu.


Zdroj: Correspondance du Maréchal Davout, díl 3, s. 85-88 (dostupné v původním vydání z roku 1885 na Gallice)