Na Mohyle míru bude otevřena nová expozice

U příležitosti letošního Mezinárodního dne muzeí otevře Muzeum Brněnska v pátek 14. května v památníku Mohyla míru slavnostně první část nové stálé expozice věnované bitvě u Slavkova. Celá expozice bude mít čtyři části a po dokončení v příštím roce nahradí současnou výstavu “Napoleonské války a české země”. Projekt nese název »Bitva “tří císařů”. Slavkov / Austerlitz 1805« a je koncipován poněkud jinak než tradiční muzejní expozice. Pojímá vojenské tažení roku 1805, jež vyvrcholilo bitvou u Slavkova, jako historickou událost, ale také jako živý dějinný fenomén, a to ve dvou rovinách: faktografické a emocionální, resp. existenciální. To, o co jde autorům expozice v nemenší míře, je přiblížit jejím návštěvníkům – v sousedství památníku postaveného na počest obětí krvavé bitvy – nejen vojenskou a politickou slávu doby, ale i její rub.
„Fenomén Austerlitz“ je či bude v jednotlivých částech expozice nahlížen z odlišných pohledů a v různých rovinách. Skutečnost, že podíl zahraničních návštěvníků památníku činí až jednu třetinu, vedla také k naplnění snahy o jazykově přátelské prostředí: jednak prostřednictvím takových prostředků prezentace a komunikace, u nichž není jazyk dominantní, jednak technickým řešením umožňujícím volit příslušný jazyk. Důležitým prvkem koncepce expozice pak bude po dokončení její interaktivní charakter – ten umožní návštěvníkům, například prostřednictvím dotykových obrazovek a multimediálních programů, volit množství informací podle hloubky zájmu.
První část, která nese název »Před bitvou«, zahrnuje období Francouzské revoluce, peripetie mezinárodní politiky konce 18. a počátku 19. století, ale především vojenské tažení v roce 1805. Je ze všech zamýšlených prostorů pojata nejtradičněji, obvyklé prostředky muzejní prezentace tu převažují. Tento úvodní prostor expozice přibližuje historickou situaci a události vedoucí ke vzniku 3. koalice a vojenskému tažení končícímu bitvou u Slavkova, od jeho počátku až po předvečer bitvy. V náznaku empirového interiéru, jenž evokuje dobovou atmosféru a přechází ve vojenský stan (po dokončení navazující části expozice se tudy bude vstupovat na “bojiště”), si mohou návštěvníci prohlédnout – poprvé u nás! – například mírovou smlouvu mezi Rakouskem a Francií uzavřenou v únoru 1801 v Lunéville, proklamaci Františka jako rakouského císaře ze srpna 1804 či koaliční dohodu mezi Ruskem a Velkou Británií z dubna 1805. Vedle dokonalých faksimilií archivních dokumentů, původních i reprodukovaných vyobrazení a samozřejmě i trojrozměrných dobových artefaktů včetně zbraní jsou v expozici umístěny dva monitory, s jejichž pomocí mají návštěvníci možnost jednak srovnat rozdíly mezi současným politickým rozdělením Evropy a rozložením sil v roce 1805, jednak sledovat průběh samotného tažení.
Expozice »Bitva “tří císařů”. Slavkov / Austerlitz 1805«, jejíž první část se na Mohyle míru právě otevírá, je koncipována do určité míry jako otevřený tvar. To se týká hlavně zmíněných dotykových obrazovek a multimediálních počítačových programů s volitelnou úrovní rozsahu a druhu informací, kterými má být expozice postupně vybavena. Ve své faktografické rovině tak přiblíží expozice slavkovskou bitvu se všemi jejími aspekty a souvislostmi současným návštěvníkům prostřednictvím moderní techniky. Pro mnohé z nich jsou ostatně například počítačové hry běžným jevem a tomu vychází vstříc i současné muzejnictví.
Muzeum Brněnska i tvůrci expozice (včetně několika desítek spolupracovníků, kteří se podílejí na jejím vzniku) předpokládají, že na podzim tohoto roku bude zpřístupněna druhá (v tomto případě závěrečná) část expozice, nazvaná »Po bitvě«, a po skončení výstavy “Napoleonské války a české země” v prosinci završí jejich úsilí v příštím jubilejním roce realizace zbývajících dvou prostorů – »Bitva« a »O bitvě«. V budoucnu pak se snad uskuteční i výstavba nového expozičního pavilonu věnovaného “druhému životu” slavkovské bitvy – jejímu ohlasu a tradicím.Jaromír Hanák
Muzeum Brněnska