Napoleonova armáda v roce 1805: Příloha C (Válečný stav pluků jezdectva)

Příloha C

Válečný stav jezdeckých pluků v roce 1805

(Napoleonova armáda v roce 1805: Jezdectvo)

C.1 Štáb pluku

Štáb pluku se stejně jako v případě pěchoty dělil na velký (důstojníci) a malý (poddůstojníci a vojáci). Obdobné byly i jednotlivé funkce. Lišily se pouze následující: šéf eskadrony (chef d’escadron) – velel dvěma eskadronám (někdy se proto objevuje výraz šéf eskadron/chef d’escadrons); veterinář (artiste-vétérinaire) – zařazený jako poddůstojník bez hodnostního stupně; řemeslní mistři – krejčí (maître-tailleur),  sedlář (maître-sellier), obuvník (maître-bottier), zbrojíř-ostruhář (maître-armurier-éperonnier); a kalhotář (maître-culottier), který nepatřil do štábů lehkých jezdeckých pluků.

C.2 Štáb roty

Funkce odpovídaly obdobám v rámci pěchotních rot. Druhý podporučík dragounské roty velel pěší části roty. Podkovář (maréchal-ferrant) byl vojákem bez hodnostního stupně.

C.3 Vojáci jezdeckých pluků

Minimální výška karabiníka (carabinier) činila 5 stop a 5 palců (176 cm) a kyrysníka (cuirassier) 5 stop a 4 palce (173,2 cm). Dragoun (dragon) měl měřit alespoň 5 stop a 1 palec (165,1 cm), minimální výška husarů (hussards) a jízdních myslivců (chasseurs à cheval) byla 4 stopy a 11 palců (159,7 cm). Příslušníci elitních rot dragounských, husarských a jízdních mysliveckých pluků byli vybíráni mezi nejzkušenějšími vojáky pluku.

C.4 Orlonoši a sapéři

Každá eskadrona jezdectva měla jednu orlici a standartu (karabiníci, kyrysníci a husaři), nebo praporec (dragouni a jízdní myslivci). Orlonošem (porte-aigle) byl plukovníkem vybraný četař zařazený v prvním řadu na levém křídle 1. divize, napravo od krajního brigadýra.

V rámci elitních rot dragounských pluků bylo vybráno zpravidla (tedy bez předpisu) 8 sapérů (sapeurs) a jeden vrchní sapér (chef de sapeurs) v hodnosti brigadýra, nebo četaře. Sapéři se vybírali také v elitních rotách většiny husarských a některých mysliveckých pluků. (viz Sapéři francouzské pěchoty a jezdectva – nikoli ženijního vojska)

 C.5 Celkové tabulkové stavy pluků, stav pluku v poli a stav eskadrony

Zpět na obsah.