Nos Rêveries – Naše snění

Příručka štábní služby pro jednotky napoleonského re-enactmentu inspirovaná Obecnou příručkou služby hlavních a divizních štábů z pera generála Thiébaulta; česky: NosReveries-cz.pdf, francouzsky: NosReveries.pdf. Na jejím vzniku se podílela řada aktivních a zkušených účastníků akcí, byla dobře přijata nejen u nás, ale v celé Evropě, a byla přeložena také do italštiny.


NOS RÊVERIES,

ANEB

OBECNÁ PŘÍRUČKA

SLUŽBY

HLAVNÍCH A DIVIZNÍCH ŠTÁBů

V ARMÁDÁCH

RE-ENCACTMENTU,

Zahrnující zvláštní objasnění týkající se podstatných válečných operací; jednotlivých zbraní, jejich velení a nasazení; pramenů a jejich aplikace v re-enactmentu; vztahů a vazeb mezi armádami a pořadateli akcí; administrativy, atd.


Obsah.

Předmluva.

První část: Štáby.

Štáby v re-enactmentu, definice.

Hlavní štáb armády, sbor důstojníků.

Nejvyšší císařský hlavní stan, Napoleonovo okolí.

Hlavní štáb, funkční skupina odpovědných.

První oddíl. Nejvyšší císařský hlavní stan v re-enactmentu.

Jeho Císařské Veličenstvo osobně velící.

O generálech sloužících při osobě Císaře.

O pobočnících.

O Císařových ordonančních důstojnících.

Císařův kabinet.

O nadpočetných důstojnících.

Malá příručka vojenských poct.

Druhý oddíl: Aktivní hlavní štáb.

Jeho složení a jeho struktura ; štáby divizní.

Jeho vztah k pořadateli.

Jeho vztah k nejvyššímu císařskéhmu hlavnímu stanu.

O generálech a dalších důstojnících tvořících tento štáb.

O vrchním veliteli.

O pobočnících a ordonančních důstojnících.

O náčelníku štábu.

O štábních adjunktech.

O důstojnících velících pěchotě.

O vrchním veliteli jezdectva.

O vrchním veliteli dělostřelectva.

O veliteli četnictva.

O vedoucích administrativy.

O osobách bez ministerské či vojenské autority.

O ordonancích.

O nadpočetných důstojnících hlavního štábu.

Pvní pododdíl. Práce kanceláře.

Práce obecná.

Příprava tažení.

                Pozvání a registrace jednotek.

                Přehled složení armády.

                Předběžná bitvení sestava.

                Informování a komunikace.

Administrativa jednotek.

Přijetí jednotek.

Definitivní situační přehled.

Koordinace distribucí.

Definitivní bitevní sestava.

Denní rozkazy, generální rozkazy.

Rozpuštění armády.

Hlášení a Dějiny.

Druhý pododdíl: Aktivní služba.

Denodenní služba.

Hlášení vrchnímu generálovi.

Dohled nad vším, co se týká služby, programu, pořádku, disciplíny a distribucí.

Mise.

O táboření.

O kantonování.

O vizitách tábora a ubikací.

O obchůzkách.

O přehlídkách.

O předávání rozkazů.

Válečné operace.

O pochodech.

O boji.

Druhá část: O jednotkách.

Pěchota.

Prameny.

Skupiny zformované do batalionů.

Škola pelotonu v re-enactmentu.

Škola batalionu v re-enactmentu.

Tirajéři.

O obecných zásadách.

Instrukce týkající se služby tirajérů.

Brigády nebo divize pěchoty.

O evolucích linie v re-enactmentu.

O velení.

Jezdectvo. …

Dělostřelectvo a ženisté. …

Služby. …

Četnictvo. …


Předmluva.

Válečná maxima Napoleonova, Gouvion Saint-Cyrova a definice Obecné příručky štábní služby generála Thiébaulta poskytují soubor základních principů jež, aplikované v re-enactmentu, pochopitelně s určitými nezbytnými úpravami, mohou a dokonce musejí zajistit správný chod našich „armád“… Voják musí dobře znát ovládání zbraní, důstojník musí ovládat principy manévrů, generál musí vědět, jak zorganizovat svou armádu, svůj štáb, a jak je řídit.  

Napoleon.

První kvalitou vrchního velitele je mít chladnou hlavu, jež tvoří přesnou představu cílů.

***

Vrchní velitelé jsou vedení vlastními zkušenostmi či vlastním géniem. Taktiku, evoluce, vědu ženijního důstojníka, dělostřeleckého důstojníka, se lze naučit z knih; ale znalost velké taktiky lze získat jen zkušeností a studiem tažení velkých vojevůdců minulosti.

***

Všichni velcí vojevůdci dosáhli velkých věcí jen přizpůsobením se pravidlům a přirozeným zásadám umění války, tedy přesností kombinací a odpovídající přiměřeností prostředků vůči významu operace, úsilí vůči překážkám.

***

Znát dobře mapu, rozumět výsledkům průzkumu, zajišťovat rozesílání rozkazů, jednoduše vysvětlit i ty nejsložitější pohyby armády, právě těmito schopnostmi se vyznačuje důstojník povolaný ke službě náčelníka štábu.

Gouvion Saint-Cyr.

Jednotky, jež jsme měli k dispozici, ještě v žádném případě neutvářely armádu; množina mužů, ať již je jejich počet jakýkoli, není bez disciplíny ničím.

***

Vláda žádala více, než co mohly armády vykonat, a tím pádem nedosáhla ničeho; ve chvíli, kdy podřízení nemohou vykonat vše, co je od nich požadováno, začnou dělat jen to, co sami chtějí.

***

Toto je jen dalším důvodem proto, abychom nikdy při sestavování rozkazu nenechali důstojníkovi, jakékoli hodnosti, možnost výběru toho, co má provádět; můžeme si být bezmála jisti, že dá přednost nikoli tomu, co bude výhodné pro službu obecně, ale tomu, co shledává v zájmu své jednotky či ve svém vlastním či alespoň tomu, co bude nejjednodušší.

Thiébault.

O vrchním generálovi… Držitel veškeré autority, nadřízený veškeré vůle, řídící všech operací, nejvyšší soudce věcí a osob ve své armádě, kde vše závisí eminentně na něm; a právě z toho je zřetelné, že aby byla taková moc oprávněná, musí být, jak z hledisek politických a administrativních, tak  vojenských, stejně velký ve svých činech jako ve svých pravomocích…

***

Talent odhadnout schopnosti mužů a využít jich podle jejich možností je bezesporu jedním z nejdůležitějších, jimiž se může vyznačovat vrchní generál, jehož sláva závisí tak často na způsobu, jímž jsou provedeny jeho rozkazy; a první a největší důkaz tohoto talentu, který může armádě dát, spočívá ve výběru náčelníka hlavního štábu, pokud mu Císař tuto volbu ponechá.

Po vrchním generálovi je náčelník hlavního štábu tím, kdo může armádě svými kvalitami nejvíce prospět, nebo svými nedostatky nejvíce ublížit.


PRVNÍ ČÁST.

Štáby.

Co je hlavní štáb v re-enactmentu? V odpovědi můžeme parafrázovat a doplnit definici hlavního štábu podle generála Thiébaulta: „Hlavní štáb v re-enactmentu je, pokud jde o osoby, množinou odpovědných za vše, z čeho se armáda skládá, a to z hlediska války a administrativy, a těch, kdo jim jsou zvláště přiřazeni; a pokud jde o službu, centrálním bodem velkých vojenských a administrativních operací armády; bodem, kde se podle rozkazů vrchního velitele a instrukcí pořadatele vše řídí a nařizuje, a odkud je vše poháněno a sledováno, aby byla účast skupin re-enactmentu na akcích snazší a koordinovaná.“

Níže podle kompetencí jednotlivých členů štábu uvidíme, jaké jsou základní principy štábní práce, jaké jsou její cíle a prostředky. Hlavní idea formovat štáby na pevných základech směřuje především k dobrému fungování všech účastníků akcí re-enactmentu, a to jak z pohledu prezentace oživené vojenské historie, tak z pohledu administrativy, tj. učinit naše aktivity jednoduššími, příjemnějšími a současně vojenštějšími ve smyslu omezení váhavosti, nejistot, a sjednocení se v interpretaci a především v aplikaci základních principů služby a manévrů.

Ještě před několika lety bylo obtížné představit si re-enactment Napoleona, najít důstojného představitele, re-enactment nejen osoby Císaře, ale také, a to je nepostradatelné, jeho přímého okolí. Nejde jen o kvalitu uniforem a výstroje, jde o celý komplex aktivit, jež, aby se nestaly nevhodnou karikaturou, musejí být prováděny v seriozním duchu. Od jisté doby se v této věci pokročilo, a to s výsledky účastníky i návštěvníky akcí vřele vítanými. Tato obecně uznávaná práce zaslouží podporu, a mj. také pro lepší integraci těchto „imperiálních“ aktivit s re-enactmentem armády se zdá být užitečným definovat role a kompetence štábů.

Předkládaná Příručka navrhne čtyři různé úrovně štábů, vysvětlí jejch vzájemné vazby a jejich funkce. Půjde o „hlavní štáb armády“ (état-major général de l’armée), „nejvyšší císařský hlavní stan“ (grand quartier général impérial), „hlavní štáb“ (état-major général) a divizní štáb (état-major divisionnaire).

Hlavní štáb armády.

Hlavní štáb armády bude sborem důstojníků schopných a ochotných štábní služby; skupina aktivních re-enactorů, kteří by si přáli, během akcí i mezi akcemi, sloužit v nejvyšším císařském hlavním stanu či v hlavním štábu. Hlavní štáb armády bude více než prostým seznamem důstojníků, bude platformou pro komunikaci a diskuse, jejichž hlavními cíli bude hledat a navrhovat způsoby aplikace zásad jednotlivých odvětví dobové vojenské služby v re-enactmentu; velmi konkrétní aplikace se zaměřením na průběh akcí a skutečné situace.

Důstojníci hlavního štábu armády budou představeni svými dosavadními služebními záznamy, svým civilním zaměstnáním; vyberou si role podle svých preferencí, ať v nejvyšším císařském hlavním stanu, nebo v hlavním štábu. A právě mezi těmito důstojníky budou moci odpovědní najít nezbytný personál pro zajištění štábní služby na konkrétní akci.

Kdo jsou tito „odpovědní“? Pořadatel akce jmenuje buď vrchního velitele, který si vybere svého náčelníka štábu, nebo pořadatel jmenuje náčelníka štábu, který následně zorganizuje nominaci vrchního velitele. Níže vysvětlíme, proč chceme pracovat s oběma možnostmi.

Hlavní štáb bude vytvořen vrchním velitelem a náčelníkem hlavního štábu důstojníky, kteří ohlásí účast na akci; principy navržené touto příručkou by jim mohly tuto práci, jež se v současnosti v re-enactmentu prakticky neprovádí, a přesto je nepostradatelná, usnadnit. Podobně pak pro nejvyšší císařský hlavní stan, pokud je ustaven, vybere „Císař“ osoby do svého okolí.

Tento hlavní štáb armády, který navrhujeme zformovat z důstojníků ze všech zemí, nabídne současně skupinám re-enactmentu nejen prezentaci důstojníků, ale také velmi kompletní kalendář akcí, informace o akcích, kontakty. A to prostřednictvím internetových stránek otevřených všem, kam bude moci každý člen štábu zanést informace, odkazy, návrhy.

Tento štáb nebude potřebovat žádnou strukturu. Bude jen volným seskupením, jehož členy budou spojovat výhradně jejich aktivity, přičemž zde hierarchie daná různými hodnostními stupni nebude hrát žádnou roli. Jasnou a definovanou strukturu budou mít až nejvyšší císařský hlavní stan a hlavní štáb. Danou nikoli touto Příručkou, jež k tomu jen nabízí některé principy, ale „odpovědnými“.

Nejvyšší císařský hlavní stan.

Nejvyšší císařský hlavní stan slouží k vytvoření okolí Císaře, v táborech, na pochodech, ve strážkách, bitvách, na přehlídkách či při společenských událostech. Jeho hlavním cílem je zajistit hodnověrnost všeho, co je vidět, co je veřejné a co se týká „císařského re-enactmentu“. A zajistit to prostředky ispirovanými, jako ve všem, co provádíme v rámci „seriozního re-enactmentu“, dobovými zásadami, předpisy a postupy.

Pořadatel zve „Napoleona“, „Napoleon“ sestavuje nejvyšší císařský hlavní stan akce, z důstojníků svého Domu, kteří jsou součástí hlavního štábu armády.

K zajištění služby Jeho Veličenstvu je třeba myslet na kompetence velkomaršála paláce (grand maréchal du palais) ohledně všeho, co se týká „paláce“ (protokol, ubytování, bezpečnost), nejvyššího podkoního (grand écuyer) ohledně všeho, co se týká cest a přesunů, sekretáře kabinetu ohledně práce kanceláře; pobočníků a ordonančních důstojníků Císaře pro zajištění komunikace a plnění libovolných misí; může se ukázat užitečným mít obsazenu roli velmistra ceremonií (grand maître des cérémonies), hlavního intendanta Domu, atd, a další personál, jako jsou zdravotní důstojníci, inženýři-geografové, pážata; eventuálě Dům Císařovny, je-li přítomna.

Aby byla ustavena vhodná vazba na hlavní štáb, je možné přiřadit nejvyššímu hlavnímu stanu tzv. nejvyšší hlavní štáb (grand état-major général), v čele s „generálmajorem“ (major général), představujícím maršály Berthiera či Soulta.

Hlavní štáb.

Vrchního velitele a náčelníka hlavního štábu odpovídající za koordinaci vojenských a administrativních aktivit týkajících se účastníků akce najdeme v hlavním štábu. První zásadou štábní práce re-enactmentu je, jako ve své době, častá komunikace, jak se skupinami účastnícími se akce, tak s pořadatelem, aby byl každý infromován o všem, co musí vědět.

Hlavní štáb nemůže nést odpovědnost za to, co závisí přímo na pořadateli, který definuje podmínky účasti a obecný program akce. Ale hlavní štáb může velmi dobře zajistit komunikaci, zahájenou již pozvánkou skupin (vybraných pořadatelem či podle jím určených zásad), sepsanou ve štábu podle instrukcí pořadatele a jím schválenou.

Následně to bude hlavní štáb, který obstará registraci účastníků, sestaví předběžný přehled složení armády, přičemž bude pořadatele i registrované účastníky udržovat informované o vývoji věci. Tímto způsobem zajistíme pro správný chod armády nezbytnou podmínku: veškeré detaily bude znát právě hlavní štáb. Aby mohl efektivně koordinovat veškeré aktivity navrhne hlavní štáb, v diskusi s veliteli jednotek, bitevní sestavu. Abychom se vyhnuli veškerému váhání a nejistotě je třeba, aby každý účastník znal své místo, své podřízené, své nadřízené, aby byl ustavený řetěz velení respektovaný. Zajistit řádný a snadný průběh jednotlivých bodů programu může jen jasná a dobře definovaná struktura.

Protože jsou naše početní stavy ve srovnání s dobovou armádou značně redukovány, a to tak, že ani na největších akcích neřadíme více než jednu či dvě tisícovky vojáků, budou struktura i funkce hlavního štábu v re-enactmentu inspirovány nikoli dobovým hlavním štábem, ale dobovým štábem divizním; ten je jednodušší, a přesto více než dostačující pro koordinaci a správu čtyři či osmi batalionů pěchoty a přiměřené síly jezdectva, dělostřelectva a ženijního vojska.

Divizní štáby budeme formovat jen v případě, že budeme mít alespoň dvě „divize pěchoty“, z nichž každá bude tvořena několika „brigádami“ o dvou či více batalionech, případně v situaci, kdy budeme mít zvláštní důvod ustavit pro určité seskupení batalionů vlastní štáb.


česky: NosReveries-cz.pdf, francouzsky: NosReveries.pdf