Vítězstvím autorů skončil po 7 letech spor o Napoleonskou expozici ve Slavkově u Brna

Ve čtvrtek 2. července 2020 skončil před Vrchním soudem v Olomouci sedmiletý spor o autorská práva k napoleonské expozici, která byla ve Slavkově u Brna instalována v letech 2012-2013 a otevřena v letech 2013-2019, a senát během jednání, odloženého kvůli pandemickým opatřením, vyhověl žalobcům ve všech bodech. Město Slavkov u Brna se tam musí autorům libreta expozice, Jakubu Samkovi a Vladimíru Kočanovi, omluvit za porušení jejich autorských práv a zaplatit jim zadostiučinění a náhradu nákladů řízení.

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, prostřednictvím ROP Jihovýchod, byl realizován způsobem, při němž došlo k zásadnímu porušení autorských práv. Žalobci si na postup města stěžovali od začátku realizační fáze v roce 2012. Namísto snahy se dohodnout a respektovat jejich autorská práva volilo město Slavkov u Brna cestu soudního sporu, a po sedmi letech dosáhlo se značnými náklady jedině toho, díky ukončení doby tzv. udržitelnosti projektu, že expozice byla uzavřena. Návštěvníkům expozice byly dlouhé roky prezentovány nepravdy, zavádějící sdělení, náhražky a nekvalitní exponáty, ovšem zaplacené z veřejných prostředků v původní výši. Nastává fáze, během které by měly kompetentní instituce, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí i město Slavkov u Brna samotné, vyvodit důsledky, když byly zřejmě porušeny zájmy EU při využití dotace.

Důvodem sporu byla nespokojenost autorů libreta s úrovní zpracování expozice v realizační fázi stavební firmou SKR Stav. Autorům nebyl umožněn efektivní autorský dozor. Poté jim byly neúplné prvky expozice představeny až po mnoha naléháních pozdě a jejich připomínky byly ignorovány. Realizace expozice probíhala nestandardně, byla prováděna nekompetentním týmem. Po svém dohotovení expozice neprošla při předání ze strany města žádnou odbornou obsahovou kontrolou. A po jejím otevření shledali autoři v obsahu čtyř hlavních částí expozice na 150 nedostatků, od banálních (a tím více zaráželo, že se jich zhotovitel dopustil a objednateli, městu, nevadily; například chyby v popiskách) po zásadní (nekvalitní náhražky namísto originálních exponátů, nesmyslný obsah videosekvencí).

Žaloba byla podána ke Krajskému soudu v Brně v létě roku 2013, protože město postoupilo autorské dílo Jakuba Samka a Vladimíra Kočana ke zpracování třetí osobě bez licenční smlouvy. Licenční smlouva byla městu nabídnuta bezúplatně za podmínky, že autorům bude umožněn efektivní autorský dozor a chyby napraveny. Město tvrdilo, že mu stačí majetková práva k libretu, a po sedmi letech Vrchní soud definitivně potvrdil názor autorů, že tomu tak v civilizované zemi není, a že autorská práva nelze ignorovat. Spor během sedmi let zažil několik zvratů. Expozice byla uzavřena předběžným opatřením Vrchního soudu již na konci roku 2013, ale v létě roku 2014 ji město pod novým názvem a s minimem kosmetických změn otevřelo znovu s absurdním tvrzením, že nyní je instalována podle nového libreta. Dalším významným okamžikem bylo odvolání soudce Krajského soudu pro podjatost, námitku podali žalobci. Proběhlo několik pokusů o mimosoudní vyrovnání, které ztroskotaly na neochotě města chyby v expozici opravit (a náklady vymoci na zhotoviteli, který odvedl nekvalitní práci), a později také na neochotě se za porušení autorských práv omlouvat. Finanční zadostiučinění bylo město paradoxně ochotno zvážit; žalobcům však šlo primárně o omluvu, a naopak zadostiučinění byli ochotní se vzdát.