Všeobecný řád, neboli zásady počínání pro císařsko-královskou generalitu

Všeobecný řád, neboli zásady počínání pro císařsko-královskou generalitu, vydaný v Lipsku a Berlíně r. 1785; jde o unikátní pramen předepisující zásady štábní služby, a to 14 let předtím než byl ve Francii publikován Thiébaultův Manuel des Adjudants Généraux, první obsahově a určením srovnatelná francouzská práce. Pro snazší orientaci v původním německém textu přinášíme český překlad obsahu: Generalreglement, oder Verhaltungen für die kaiserliche königliche Generalität. (books.google)

Všeobecný řád

neboli

zásady počínání pro
císařsko-královskou generalitu

Příloha

Výtah ze zcela nových, dosud neotištěných zpráv o
současné síle císařsko-královské armády


OBSAH.

Část první

Řád pro štáb generálního ubytovatele

Oddíl první

Zásady počínání pro osoby, náležející ke generálnímu ubytovateli 3

Kapitola první
Pro vrchního cestmistra 3

Kapitola druhá
Pro vrchního štábního vozmistra 3

Kapitola třetí
Pro štábního ubytovatele 5

Kapitola čtvrtá
Pro generálního dozorce 8

Kapitola pátá
Pro vrchního kněze 15

Kapitola šestá
Pro zástupce generálního auditora 15

Kapitola sedmá
Pro všechny vyšší a štábní důstojníky štábu generálního ubytovatele 19

Kapitola osmá
Zvláštní zásady počínání pro plukovníka štábu generálního ubytovatele 22

Kapitola devátá
Pro generálmajora 25

Oddíl druhý

Zásady počínání pro generálního ubytovatele 27Kapitola první
O sestavení, charakteru a zaopatření štábu generálního ubytovatele 27Kapitola druhá
Hlavní zásady, které připadají v úvahu při volbě [místa] pro tábor 33Kapitola třetí
Poznatky, které je potřeba mít při výběru [místa] pro tábor neustále na paměti 37

Kapitola čtvrtá
O rozdílu mezi útočným a obranným táborem 47

Kapitola pátá
Jaké situace mohou nastat při pochodu armády a o rozdílu, kdy se může od nepřítele něčeho obávat, nebo nerušeně postupovat 49

Kapitola šestá
Jak naplánovat pochod armády, chce-li tato napadnout nepřítele 81

Kapitola sedmá
Jak zformulovat dispozice pro útok a přednést je velícím generálům 89

Kapitola osmá
Jak si má počínat generální ubytovatel v akci, kdy mu je svěřen útvar, nebo když žádnému nevelí 95

Kapitola devátá
Jaké poznatky vzešly z války s Turky 97

Kapitola desátá
Další povinnosti generálního ubytovatele 123


Část druhá

Řád pro generální štáb

Oddíl první

Zásady počínání pro jednotlivce generálního štábu 129

Kapitola první
Pro pobočníky generálů 129

Kapitola druhá
Pro křídelní pobočníky 131

Kapitola třetí
Pro generální pobočníky 132

Kapitola čtvrtá
Pro generalitu všeobecně 136

Kapitola pátá
Pro generála-polního strážmistra 145

Kapitola šestá
Pro polního podmaršála 147

Kapitola sedmá
Pro polního zbrojmistra a generála jezdectva 148

Kapitola osmá
Pro polního maršála, jenž nemá vrchní velení 150

Kapitola desátá
Pro vrchního velícího generála 150
Instrukce pro plukovníka-válečného komisaře, jenž je k armádě zařazen ve válečném stavu 163

Oddíl druhý

Počínání v poli 190

Kapitola první
O výkonu služby ve štábu 190

Kapitola druhá
O inspekci piket a polních stráží 198

Kapitola třetí
O předních postech 204

Kapitola čtvrtá
O podávání hlášení 206

Kapitola pátá
O pohřebním nařízení 208

Kapitola šestá
O skladech 209

Kapitola sedmá
O remontech pro jezdectvo a chromých koních 213

Kapitola osmá
O špiónech 214

Kapitola devátá
O generálních a štábních strážích 217

Kapitola desátá
O ordonancích 220

Kapitola jedenáctá
O vzdávání pocty 223

Kapitola dvanáctá
O velení 227

Kapitola třináctá
O poplachu 229

Kapitola čtrnáctá
O bitvě 230

Kapitola patnáctá
O polní nemocnici 276

Kapitola šestnáctá
O pochodu 288

Kapitola sedmnáctá
O nařízení o zavazadlech 301

Kapitola osmnáctá
O pícování v poli 310

Kapitola devatenáctá
O pícování v obcích 322

Kapitola dvacátá
O pastvinách 325

Kapitola dvacátá první
O konvojích 326

Kapitola dvacátá druhá
O blokádě 336

Kapitola dvacátá třetí
O obléháních 338

Kapitola dvacátá čtvrtá
O kvartýrech pro kantonýrování 374

Kapitola dvacátá pátá
O zimních kvartýrech 379

Oddíl třetí

Počínání v posádce 38

Kapitola první
Hlavní poznatky pro velitele pevnosti 381

Kapitola druhá
O kasárnách 383

Kapitola třetí
O potravinách 384

Kapitola čtvrtá
O opatřeních, jež mají být přijata se zřetelem na potulné živly a podezřelé lidi 386

Kapitola pátá
O zabezpečení opevňovacích prací a stavbě pevnosti 389

Kapitola šestá
O dělostřelectvu, munici a rekvizicích 391

Kapitola sedmá
O strážích 393

Kapitola osmá
O vzdávání pocty a ordonancích 398

Kapitola devátá
O heslech a vydávání rozkazů 404

Kapitola desátá
O zamykání o otevírání brány 406

Kapitola jedenáctá
O obchůzkách a patrolách 409

Kapitola dvanáctá
Ohledně bezpečnosti procesí 411

Kapitola třináctá
O požárním nařízení 412

Kapitola čtrnáctá
O obraně pevnosti 419

Kapitola patnáctá
O kapitulaci 442