Instrukce o obsluze bitevního kanónu

Překlad vybrané pasáže francouzského Manuel du canonnier (první vydání 1791) týkající se některých manévrů bitevních kanónů systému Gribeauval ráže 4, 8 a 12 liber.

(…)

Instrukce o obsluze bitevního kanónu.

Muži nezbytní pro obsluhu bitevního kusu kalibru 12, 8 nebo 4.

KUS RÁŽE 12.

Pro obsluhu bitevního kusu výše uvedeného kalibru je třeba patnácti mužů.

Z těchto patnáci mužů budou dva označeni jako kanonýři (canonniers), třináct zbývajících jako obsluhovači (servants).

budou to

2 kanonýři
2 první obsluhovači
2 druzí obsluhovači …Poskytnutí královským sborem.
2 třetí obsluhovači …Levý poskytnutý královským sborem, druhý pěchotou.
2 čtvrtí obsluhovači
2 pátí obsluhovači
2 šestí obsluhovači …Poskytnutí pěchotou.
1 třetí obsluhovač …Poskytnutý královským sborem.

KUS RÁŽE 8.

Pro obsluhu bitevního kusu výše zmíněného kalibru je třeba třinácti mužů.

Z těchto třinácti mužů budou dva označeni jako kanonýři, jedenáct zbývajících jako obsluhovači.

budou to

2 kanonýři
2 první obsluhovači
2 druzí obsluhovači …Poskytnutí královským sborem.
2 třetí obsluhovači …Levý poskytnutý královským sborem, druhý pěchotou.
2 čtvrtí obsluhovači
2 pátí obsluhovači …Poskytnutí pěchotou.
1 třetí obsluhovač …Poskytnutý královským sborem.

KUS RÁŽE 4.

Pro obsluhu bitevního kusu výše zmíněného kalibru je třeba osmi mužů, z nichž dva budou označeni jako kanonýři, šest zbývajících jako obsluhovači.

budou to

2 kanonýři
2 první obsluhovači
2 druzí obsluhovači
2 třetí obsluhovači …Poskytnutí královským sborem.

OBSLUHA KUSU RÁŽE 12.

Obsluha kusu ráže 12 je stejná jako obsluha kusu ráže 8. Nasazuje se jen o dva muže, nazývané šestými obsluhovači, více. Jejich funkce jsou omezeny na to, že přecházejí při pochodu vpřed k manévrovacím zvedákům k bočnici, a při ústupu k přední části hlavně. Během akce hlídají povozy.

Pozn. Pro sjednocení obsluhy kusu ráže 8 a 12 byly pátým obsluhovačům kusu ráže 12 dány popruhy určené původně šestým.

Pořadí náhrady mužů zabitých v bitvě.

Může se stát, že v bitvě bude několik obsluhujících kanonýrů zabito. Aby mohla obsluha pokračovat i přes tuto ztrátu, budeme se držet následně ustaveného pořadí náhrady pro všechny tři kalibry.

KUS RÁŽE 4.

První zabitý muž bude nahrazený druhým levým obsluhovačem, jehož nahradí levý kanonýr. Druhý zabitý bude nahrazen levým kanonýrem, jehož zastoupí pravý kanonýr, plnící tedy nadále tři funkce. Třetí zabitý bude nahrazen druhým pravým obsluhovačem, jehož zastoupí první pravý obsluhovač.

KUS RÁŽE 8 a 12.

Při obsluze těchto kusů zabití kanonýři a obsluhovači budou okamžitě nahrazeni muži nasazenými u kolesny, přičemž se začne s muži královského sboru. Jakmile bude veškerá podpora, kterou budou moci poskytnout muži od kolesny, vyčerpána, budeme se řídit pro ovládání kusu pořadím náhrady ustaveným pro kus ráže 4.

OBECNÉ POZNÁMKY.

Budou-li kusy zapřaženy za kolesny, kanonýři a obsluhovači se postaví do zástupu napravo a nalevo ve vzálednosti jednoho kroku jeden od druhého; první obsluhovači na úrovni přední části hlavně, ostatní podle svého pořadí směrem ke kolesně.

Nejsou-li k dispozici koně, budou kusy taženy následně uspořádanými kanonýry a obsluhovači.

KUS RÁŽE 4.

První obsluhovači – na koncích nápravy.

Druzí obsluhovači – u paty lafety.

Kanonýři a třetí obsluhovači – Levý kanonýr vloží na konec oje zvedák ; všichni čtyři se opřou proti tomuto zvedáku. Kanonýři budou u oje.

KUS RÁŽE 8.

První a třetí obsluhovači – na koncích nápravy, krátký popruh vně.

Čtvrtí a pátí obsluhovači – u paty lafety, krátký popruh vně.

Kanonýři, druzí obsluhovači – na konci oje opírající se o zvedák, kanonýři u oje.

Jedenáctý obsluhovač nebude mít žádné pevné místo a bude se přemísťovat tam, kde bude jeho přítomnost nezbytná.

KUS RÁŽE 12.

První, třetí, čtvrtí a pátí a třináctý obsluhovač a kanonýři – rozmístění jako u kusů ráže 8.

Šestí obsluhovači obsluhovači – při přední části hlavně.

K rozsmístění kanonýrů a obsluhovačů v předešlém uspořádání vyslovíme povel en avant [anavan] (vpřed), postupujeme-li proti nepříteli; a en retraite [an retret]  (ústupem), pokud se od něho vzdalujeme.

Pokaždé, když musí bitevní kus jakéhokoli kalibru postupovat po příliš skloněné rovině, a bude tažen obsluhou, důstojník, který bude takovou věc předvídat, nechá své muže uchopit popruhy do rukou, aniž by je měli na sobě zavěšené, a zapřáhnout dozadu takový počet mužů, jenž bude považovat za nezbytný. Pokud by došlo k opačnému nebezpečí, využije všech vhodných podpůrných prostředků, a nevystaví přitom své muže zranění.

Jakmile kusy dorazí na místo, jsou-li kanóny ráže 8 a 12 v cestovním uložení (encastrement de route), uvedeme je do palebného (encastrement de tir). Necháme následně vypříhnout kolesny pomocí povelu en batterie [an batrí] (do baterie), jsou-li oje otočené směrem k nepříteli; a povelem ôtez les avant-trains [oté lezavantran] (koleny vypřáhnout), jsou-li směrem k nepříteli otočená přední částí hlavně.

Jakmile jsou kolesny vypřaženy, přesuneme je o dvacet kroků [13 m] vzad, oje budou otočené k dělům. Vzájemně je vyrovnáme ve směru lafet, toto vyrovnání bude provedeno zprava.

Rozestup mezi kusy bude osmnáct stop [5,8 m] ; budou vyrovnány svými nápravami, a to za pochodu i na místě.

U děl zůstanou jen kanonýři a obsluhovači určení k jejich obsluze ; ostatní se stáhnou ke kolesně v určeném pořadí.

Za všech okolnosí se budou hýbat jen kanonýři a obsluhovači k tomu určení, ostatní zůstanou nehybní a v tichosti. Páni důstojníci na to nechají přesně dodržovat, a nenechají provést žádný pohyb, aniž by mu předcházel zřetelný a přesný povel.

Po skončení cvičení zapřeme hlavici šroubu proti podpůrné vzpěře, jinak riskujeme jeho ztrátu ; a přeložíme kanóny ráže 8 a 12 do cestovního uložení.

VÝCVIKOVÉ POVELY

PRO BITEVNÍ KUSY

Pro přeložení kusu ráže 8 nebo 12 z cestovního uložení do palebného.

Préparez-vous à changer d’encastrement. [preparé-vú a šanžé dankastreman] (Připravte se ke změně uložení.)

Druzí obsluhovači zvednou vrchní pouta, pravý obsluhovač zabrzdí kolo, levý kanonýr s pomocí prvního obsluhovače odstraní zvedáky ; podají jeden prvnímu pravému obsluhovači, jeden pravému kanonýrovi a každý z nich si ponechá také jeden.

Changez d’encastrement. [šanžé dankastreman] (uložení změnit.)

První levý obsluhovač vloží svůj zvedák do přední části hlavně ; první pravý obsluhovač a levý kanonýr podstrčí své pod hlavicí a zvednou s pomocí druhých obsluhovačů zadní konec hlavně ; pravý kanonýr se otočí zády ke kolesně a umístí svůj zvedák jako válec pod prvním zesílením a zasune ho až na střed ; první pravý obsluhovač následně dá svůj zvedák křížem pod ten, který je v hlavni, a levý kanonýr prostrčí konec svého pravým držákem, aby hlaveň zapřel ; druhý a třetí pravý obsluhovač pomohou prvním, druhý a třetí levý obsluhovač se postaví ke zvedáku, který je křížem, a třetí pravý k tomu, který je v hlavni. Na povel ferme [ferm] (povel předcházející pohybům vyžadujícím současně vynaloženou sílu) vyslovený důstojníkem, všichni působí společně silou, opatrně a bez otřesů, aby hlaveň velmi pomalu spustili do palebného úložiště, pravý kanonýr přitom pomáhá otáčením svého zvedáku, aby pohyb usnadnil ; jakmile je hlaveň uložena, třetí obsluhovači se vrátí na svá místa ; druzí připevní vrchní pouta a druhý pravý odbrzdí kolo ; první zatíží přední část hlavně, kanonýři vytáhnou své zvedáky a opřou je o ramena muniční bedny ; levý kanonýr zvedne zaměřovací šroub a pravý podepře desku ; poté se první obsluhovači vrátí na svá místa, zvedáky si ponechají ; kanonýři prostrčí své zvedáky užším koncem hranatými manévrovacími držáky.

Pro vypřažení bitevního kusu z kolesny.

ôtez l’avant-train. [oté lavantran] (Kolesnu vypřáhnout.)

Obsluhovač-strážce muniční bedny zvedne oj; pravý kanonýr sejme přípojný řetěz, s pomocí levého kanonýra, který stojí stejně jako on u bočnice, nadzvihne zadní část lafety (u 8 a 12liberních kusů pmohou kanonýrům druzí obsluhovači a postaví se k manévrovacím zvedákům mezi bočnici a kola). Jakmile je svorník mimo zadržovací kruh, popojedeme kolesnou o čtyři či pět kroků vpřed, aby bylo možné položit lafetu na zem; kanonýři sejmou bednu a postaví ji na kolesnu, kterou ihned odvezeme dozadu; druzí obsluhovači zasunou zaměřovací zvedáky a první pravý obsluhovač se chopí za pomoci druhého vytěráku.

Poznámka. Kanonýři pověření sejmutím bedny a jejím umístěním na kolesnu nezapomenou u kanónu ráže 8 zahákout řetěz usazený na velkém obrtlíku do kruhu umístěného za tím účelem na zadní straně bedny; bedny kanónů ráže 4 a 12, jež tento kruh nemají, se postaví na kolesnu zámkem vně.

Pro rozmístění Kanonýrů a Obsluhovačů při přehlídce.

En parade. [an parád] (K přehlídce.)

Kanonýři a obsluhovači urychleně zaujmou své pozice pro přehlídku; seržant se postaví za zaměřovací zvedáky; důstojník mezi své dva kusy, dva kroky před linii ústí hlavní, všichni čelem k nepříteli.

A vos postes. [a vopost] (Na svá místa.)

Kanonýři a obsluhovači zaujmou své původní pozice. Seržant přejde ke kolesně, důstojník tam, kde bude jeho přítomnost nezbytná.

Pro palbu.

En action. [anaksion] (Do akce.)

Druhý pravý obsluhovač sejme vědro a postaví ho pod čep nápravy, a zapálí svůj odpalovák; pravý kanonýr se postaví mezi oba zaměřovací zvedáky, zamíří kanón, ustoupí a velí chargez [šaržé] (nabít.). Na tento povel levý kanonýr přistoupí k zadnímu konci hlavně, aby přikryl zátravku a nastavil náměr; první obsluhovači jsou u předního konce hlavně, aby dělo nabili; jakmile je nabité a zaměřené, druhý levý obsluhovač protáhne zátravku, umístí zápalku a dá znamení druhému pravému obsluhovači, aby dělo odpálil, pokud palbu nevelí důstojník. Po odpálení vyrovnáme dělo do baterie a znovu jej stejným způsobem nabijeme.

Byť byly funkce kanonýrů a obsluhovačů během akce podrobně popsány dříve, měli jsme za to, že je třeba je zde takto v celku zopakovat.

Během akce budou podavači pečlivě nahrazovat k obsluze děla použitou munici z bedny municí z muničního povozu. Na přesné provádění tohoto rozkazu bude dohlížet seržant.

Na virbl palba ustane, druhý pravý obsluhovač zavěsí vědro a zhasne odpalovák.

Pro pochod vpřed a pro ústup.

En avant. [anavan] (Vpřed.)

Kanonýři a obsluhovači přeběhnou v co největším pořádku na místa, jež mají zaujmout.

En retraite. [an retret] (Ústupem.)

Pokud jsou zapřaženi pro ústup, na povel en avant, a obráceně, se svižně přemístí a zaujmou nově nařízenou pozici.

Marche. [marš] (Marš.)

Pohnou se směrem, který jim určí důstojník.

Halte. [alt] (Stát.)

Zastaví se ve své pozici a vyčkají dalšího povelu.

A vos postes. [a vopost] (Na svá místa.)

Urychleně se odpřáhnou a zaujmou své pozice u děla a u kolesny.

Pro zapřažení bitevního kusu za kolesnu.

Amnez l’avant-train. [amné lavantran] (Kolesnu přivézt.)

První pravý obsluhovač vrátí vytěrák na své místo; vozka a obsluhovač-strážce bedny přivedou kolesnu dostatečně blízko dělu, aby bylo možné po jeho otočení levou stranou nastavit svorník proti vzpěře se zadržovacím kruhem; kanonýři sejmou zaměřovací zvedáky, podají je druhému levému obsluhovači, který je vrátí na svá místa; zvednou bednu, postaví ji do výřezu v bočnicích, nadzvihnou zadní část lafety (s pomocí druhých obsluhovačů u kusů ráže 8 a 12), a položí ji na kolesnu; pravý kanonýr upevní přípojný řetěz.

Poznámka. Budeme-li nakolesňovat dělo bez změny uložení hlavně, zahákneme řetěz za přípojný kruh ze shora; opak bude proveden, bude-li se měnit uložení hlavně.

Ôtez l’avant-train. [oté lavantran] (Kolesnu vypřáhnout.)

Viz dříve uvedené vysvětlení tohoto manévru.

Amnez l’avant-train. [amné lavantran] (Kolesnu přivézt.)

Kolesnu přivedeme po pravé straně na jeden krok před ústí hlavně děla. Kanonýři uchopí zaměřovací zvedáky; u kusů ráže 8 a 12 se postaví druzí obsluhovači k manévrovacím zvedákům a první ke kolům ; v této pozici otočí lafetu levou stranou. Zbytek je podle povelu amenez l’avant-train.

En batterie. [an batrí] (Do baterie.)

Vypřáhneme kolesnu a odvezeme ji na své místo opačnou stranou, než kterou byla přivezena; opět založíme zaměřovací zvedáky a otočíme lafetu jako u předchozího povelu, jen opačným směrem.

Poznámka. Pokažné, kdy se kolesna přiváží vpřed, jež nezbytné, aby se obsluhovači umístění na straně, kudy projíždí, přitiskli na lafetu, a vyhnuli se tak zranění.