Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení z 1. dubna 1792 stanovuje některé základní zásady nasazení francouzského dělostřelectva platné v průběhu revolučních a napoleonských válek.

RÉGLEMENT concernant le service du corps de l’artillerie en campagne. – Du 1er. avril 1792.

Čl. 1. Složení dělostřelecké ekvipáže.

Polní dělostřelectvo bude rozlišeno na záložní a plukovní kanóny (canon de réserve; canon de régiment).

 • I. Záložní dělostřelectvo se bude skládat z kanónů ráže 12, 8 a 4, a z houfnic ráže 6 palců; plukovní kanón bude ráže 4.
 • II. Formace děl v divizích. Děla budou zformována v divizích (division) po osmi kanónech či houfnicích stejné ráže, každá divize bude obsluhována jednou rotou kanonýrů (compagnie de canonniers). Roty přidělené záložním kanónům budou posíleny pomocnými vojáky vyčleněnými z pěchoty.
 • III. Divize 12-liberních a 8-liberních kanónů a houfnic budou rozděleny na čele armády a za druhou linií ve třech či čtyřech zálohách (réserves), každá bude složena z různých ráží.
 • IV. Ke každé záloze budou přidělni rotní řemeslníci (ouvriers de compagnies) pro opravy, obsluhu kováren, výměny; a muniční depot pro doplňování té části armády, jíž bude záloha přidělena.
 • V. Plukovní kanóny budou stále následovat pěchotu; na každou brigádu bude jen jedna divize o osmi kanónech, tedy dva na batalion.
 • VI. Velký park (Grand Parc). Kromě záloh bude zřízen hlavní muniční a výměnný depot nazvaný velký park.
 • VII. Tento park bude umístěn za středem armády, na stejné úrovni jako zálohy, aby byl v jejich dosahu a mohl jim dodávat nezbytné náhrady materiálu.
 • VIII. Dělostřelecké divize, jež nebudou nasazeny v zálohách, a zejména ty ráže 4, určené k nahrazení ztrát pěchoty, zůstanou v depotu při velkém parku. Tyto kanóny budou zformovány v divizích po osmi jako ostatní a obsluhovány rovněž jednou rotou kanonýrů.
 • IX. Pontony, nebudou-li nasazeny, budou podřízeny parku, ale v případě srážky budou ponechány v týlu armády, nebo tam budou odeslány.
 • X. Správní rada (Conseil d‘administration). Výlohy dělostřelectva budou řízeny a nařizovány správní radou, jíž bude předsedat ředitel parku (directeur du parc) a jež bude složena ze zástupce ředitele (sous-directeur), ze služebně nejstarších přítomných důstojníků pracovních rot (officiers d‘ouvriers) a z válečného komisaře (commissaire des guerres).

Personál.

 • XI. Velký štáb (Grand état-major). Dělostřelecké polní ekvipáži bude velet a na ní dohlížet velký štáb složený z generála, vrchního velitele (commandant en chef); určitého počtu jeho zástupců (commandants en second) poměrného k síle dané ekvipáže, kteří budou vybráni mezi generály dělostřeleckého sboru; náčelníka dělostřeleckého štábu, plukovníka; a z několika dělostřeleckých adjutant-majorů (adjudants-majors d‘artillerie), podplukovníků; ředitele parku, plukovníka; a jednoho zástupce ředitele parku, podplukovníka. Bude-li to nezbytné, bude možné přidělit k velkému štábu také několik kapitánů detašovaných z pevností.
 • XII. Zaměstnanci při velkém štábu (Employés à la suite du grand état-major). Při velkém štábu budou nasazeni jeden válečný komisař, jeden dělostřelecký strážný (garde d‘artillerie), jeden mistr-ohňostrůjce (maître-artificier), jeden hlavní vozka (conducteur général de charroi), určitý počet vozků a řemeslníků ve stavu poměrném k síle ekvipáže, kaplan (aumônier) a hlavní chirurg (chirurgien-major).

Funkce důstojníků velkého štábu.

 • XIII. Generál dělostřelectva (Général de l‘artillerie). Generál dělostřelectva, podle rozkazů generála armády (général de l‘armée), nařizuje vše, co má vztah ke službě dělostřelectva.
 • XIV. Pochoduje-li se na nepřítele, generál dělostřelectva doprovází generála armády, aby prozkoumal bitevní pole a vybral hlavní pozice pro dělostřelectvo.
 • XV. V den srážky se generál dělostřelectva zdržuje při generálu armády, aby od něho přebíral rozkazy.
 • XVI. Pokud generál dělostřelectva v roli generála dne (officier-général du jour) obchází pozice, bude doprovázen náčelníkem dělostřeleckého štábu.
 • XVII. Funkce zástupců velitele. První ze zástupců velitele bude velet záloze prvého křídla (réserve de droite), druhý záloze levého křídla, atd.
 • XVIII. Během srážky dohlíží velitelé zálohy na provádění rozkazů vydaných generálem dělostřelectva a generálem armády, který bude velet křídlu, jemuž je přidělena daná záloha. Budou se zdržovat v dosahu tohoto generála, aby byli předem informováni o pohybech jednotek a měli čas k výběru výhodných pozic. Budou mít pravomoc, v souladu s generálem armády, jehož rozkazům podléhají, přemísťovat kanóny během srážky, a rozmisťovat je podle manévrů nepřítele.
 • XIX. Během pochodů budou velitelé záloh určovat pořadí, v němž budou pochodovat divize, jež budou dané zálohy tvořit.
 • XX. Pokud zástupce velitele v roli generála dne (officier-général du jour) obchází pozice, bude doprovázen adjutant-majorem dělostřelectva.
 • XXI. Funkce náčelníka dělostřeleckého štábu. Náčelník štábu bude ubytován nebo utábořen v blízkosti generála dělostřelectva.
 • XXII. Během srážky se bude náčelník štábu zdržovat při generálu dělostřelectva, aby od něho dostával rozkazy.
 • XXIII. Během pochodu bude náčelník štábu doprovázen adjutant-majorem dělostřelectva, vyšším důstojníkem (officier-major) velkého parku, jedním od každé zálohy, a hlavním vozkou; v táboře bude následovat generálmajora dne (maréchal-de-camp du jour), který mu určí umístění parku a záloh, jež musí být vždy co nejblíže vodě, je-li to možné.
 • XXIV. Výsady náčelníka štábu. V souladu s tím, co bylo vždy prováděno ohledně hlavního majora dělostřelectva (major-général de l‘artillerie), a co bylo potvrzeno Ludvíkem XV. při obléhání Ypres v roce 1744, náčelník štábu dělostřelectva bude i nadále přijímat rozkazy od krále a v jeho nepřítomnosti od maršála armády (maréchal de l‘armée), v přítomnosti generálmajora dne.
 • XXV. Ordonanční poddůstojníci poskytnutí náčelníkovi dělostřeleckého štábu. Každodenně bude náčelníku štábu dělostřelectva poskytnut jeden ordonanční poddůstojník (sous-officier d‘ordonnance) z velkého parku a jeden z každé zálohy.
 • XXVI. Funkce adjutant-majorů dělostřelectva. Jeden dělostřelecký adjutant-major bude pověřen administrativou proviantu a potřeb důstojníků velkého štábu a jeho zaměstnanců; bude k tomu vést denní soupis, na konci každého tažení vypracuje celkový stav a nařídí vyútování s dodavateli.
 • XXVII. Adjutant-majoři přidělení k zálohám nechají oproti potvrzení dodat proviant a potřeby určené důstojníkům velkého štábu a jeho zaměstnancům, a předají jejich přehled dělostřeleckému adjutant-majorovi pověřeného touto adminisrtativou.
 • XXVIII. Nebude-li se adjutant-major zúčastnit výdeje přídělů, pošle své potvrzení dodavatelům po vozkovi, který bude doprovázet adjutant-majora pověřeného výdejem přídělů jednotkám.
 • XXIX. První adjutant-major dělostřelectva bude stále při náčelníku štábu armády, aby zde přebíral podrobné rozkazy vydané jednotkám; předá je náčelníku štábu dělostřelectva, u něhož se budou zdržovat vyšší důstojníci (officiers-majors) záloh, kteří podle jeho diktátu rozkazy rozepíší, stejně tak rozkazy vydané generálem armády i generálem dělostřelectva.
 • XXX. Dělostřelecký adjutant-major přidělený záloze bude utábořen nebo ubytován poblíž vyššího důstojníka, který jí bude velet; a v den srážky se bude zdržovat v jeho blízkosti, aby od něj přebíral rozkazy.
 • Bude mu každý den předávat rozkaz a heslo, a předá jej dále adjutant-majorovi jednotky.
 • XXXI. Budou-li v ekvipáži jen dva dělostřelečtí adjutant-majoři, zůstanou u náčelníka štábu a budou utábořeni či ubytováni v jeho blízkosti. V den srážky se budou zdržovat v jeho blízkosti, aby přenášeli rozkazy generála dělostřelectva. Nebude-li dostatek dělostřeleckých adjutant-majorů, aby byl jeden na každou zálohu, doplní je plukovní zástupci majora (aides-majors de régiments; jedná se o plukovní adjutant-majory, tedy poručíky a kapitány plukovních štábů, pozn. překl.); pokud ani těch nebude dostatek, jmenuje velitel divize (myšlen velitel zálohy, pozn. překl.) k výkonu této funkce jednoho z druhých kapitánů rot přidělených divizi.
 • XXXII. Funkce ředitele parku. Ředitel parku je jeho velitelem, považuje-li to za potřebné, rozmísťuje v něm stráže a hlídky, a je v něm utábořen.
 • XXXIII. Na počátku tažení sestaví detailní přehled munice a dělostřelecké výstroje ekvipáže, nahlásí jejich spotřebu generálu dělostřelectva a podle jeho rozkazů učiní opatření k jejich doplnění.
 • XXXIV. Bude mít plnou autoritu nad všemi zaměstnanci a dohlédne, aby každý plnil své povinnosti přesně.
 • XXXV. V den srážky, v průběhu boje, ponechá ředitel parku veškeré povozy parku zapřažené, aby byly připraveny vyrazit na první rozkaz; a rozmístí stráže, aby udržel všechny na svých místech.
 • XXXVI. Pokud se armáda pohne vpřed, bude ji následovat, aniž by ztratil park z dohledu, aby posoudil, na kterých místech fronty je palba nejsilnější a směřoval tam munici k doplnění spotřebované.
 • XXXVII. V případě ústupu si předem zajistí průchody, nechá je uvolnit, budou-li ucpány ekvipážemi jednotek.
 • XXXVIII. Pokud na základě pohybů armády usoudí, že by byl ústup parku ztížen, postaví povozy do kolony, aby je mohl umístit více vzadu, a v této pozici vyčká dalších rozkazů generála dělostřelectva nebo armády.
 • XXXIX. Pro přesuny určí ředitel pořadí povozů velkého parku a rozmístí předvoj, zadní voj a pelotony začleněné do kolony dělostřelectva.
 • XL. Dohlédne na to, aby nebyly na kolesnách a povozech umísťovány stany ani jiná zavazadla než ta, jež náleží vozkům a obsluze kanónů; je nesmějí vážit více než 15 liber (cca 7,3 kg, pozn. překl.) a jež budou umístěna rovněž na povozech.
 • XLI. Na počátku tažení předá ředitel parku válečnému komisaři kopii inventáře munice a výstroje ekvipáže a náčelníkovi štábu dělostřelectva zkrácený soupis děl a hlavní munice.
 • XLII. Ředitel parku určí dny jednání správní rady.
 • XLIII. Funkce zástupce ředitele parku. Zástupce ředitele parku pomáhá řediteli parku v jeho funkcích a doplňuje či nahrazuje jej v případě potřeby.
 • XLIV. Funkce detašovaných kapitánů. Kapitáni vzatí z pevnostní služby mohou být nasazeni buď ve velkém parku, nebo v paku záloh, aby tam plnili funkce, jež jim určí ředitel parku.

Služba dělostřeleckých pluků u armády.

 • XLIV. Je-li u armády jen jeden dělostřelecký pluk, první polovina rot, v číselném pořadí, bude obsluhovat záložní kanóny, druhá polovina plukovní.
 • XLVI. První z rot přidělených k záložním kanónům budou na pravém křídle armády, ostatní na levém.
 • XLVII. Je-li více rot než dělostřeleckých divizí, ty, jež k nim nebudou přiřazeny, zůstanou v depotu při velkém parku a poskytnou odřady podle potřeby.
 • XLVIII. V následujícím tažení se služba rot stejného pluku obrátí; tedy první polovina rot bude přidělena pěchotním kanónům, druhá polovina kanónům záložním.
 • XLIX. Jsou-li u armády dva dělostřelecké pluky, první bude obsluhovat záložní a plukovní dělostřelectvo pravého křídla a druhý dělostřelectva levého křídla.
 • L. Je-li u armády jeden pluk a roty jiného pluku, budou tyto jednotka obsluhovat dělostřelectvo v linii poměrně ke své síle; pluk na pravém křídle, detašované roty na levém; přebytek obou zůstane ve velkém parku.
 • LI. Určení rot pěchoty přidělených dělostřelectvu. Na počátku tažení bude každému dělostřeleckému pluku přiděleno 500-600 pomocných vojáků pěchoty; část těchto vojáků bude rozdělena mezi divize záložních kanónů, osm pro kanón ráže 12, šest pro kanón ráže 8 a houfnici ráže 6 palců, a čtyři pro kanón ráže 4.
 • LII. Jeho Veličenstvo si přeje, aby zmínění vojáci provedli vše, co jim bude ve službě nařízeno veliteli divizí, k nimž budou přiděleni.
 • LIII. Lafety budou očíslovány. Všech osm kanónů divize bude očíslováno na boku lafety. První družstvo bude přiděleno k číslum 1 a 2, druhé číslům 3 a 4, atd. Při přesunu budou dvě první čísla v čele a v bitevní sestavě na pravém křídle; dvě poslední budou vlevo.
 • LIV. Přidělení dělostřeleckých divizí rotám. Divize záložních kanónů budou přiděleny rotám podle služebního stáří jejich velících kapitánů, přičemž budou nejtěžší kalibry přiděleny rotám služebně nejstarším kapitánům každého křídla.
 • V. První z rot určených k obsluze plukovních kanónů bude přidělena brigádě, jejíž součástí bude nejstarší pluk pěchoty, atd.
 • LVI. Roty přidělené k divizím záložních kanónů stené ráže se, budou-li nasazeny společně, budou střídat v pořadí pro poskytování odřadů v průběhu tažení; toto střídání skončí s nástupem do zimních kvartýrů.
 • LVII. Zálohy a divize budou neustále střeženy jednotkami dělostřeleckého sboru, nebo pěchoty, jež jim bude přidělena.
 • LVIII. Velký park bude střežen rotami kanonýrů, jež v něm budou umístěny, rotami minérů a pomocnými jednotkami; tyto však budou přednostně užity k poskytnutí stráže vyšším důstojníkům.
 • LIX. Roty kanonýrů přidělené k obsluze pěchotních kanónů, nezávisle na strážích pěšího pluku, dodají v táborech jednoho neozbrojeného muže k ostraze děl; kaprálové a svobodníci jsou této
  služby zproštěni.
 • LX. Stráž generála dělostřelectva dodají přednostně roty kanonýrů a minérů; nebudou-li dostatečně silné, dopní je pomocné jednotky.
 • LXI. Roty kanonýrů a pěchoty přidělené ke službě u dělostřelectva budou tábořit v dosahu záloh, jimž budou určeny. Ty, jež nebudou přiděleny dělostřeleckým divizím budou tábořit ve velkém parku.

Funkce důstojníků dělostřeleckých pluků.

 • LXII. Funkce plukovníka. Plukovníci, jejichž pluky budou nasazeny v armádě, budou zahrnuti mezi zástupci velitele velkého štábu ekvipáže.
 • LXIII. Funkce podplukovníka pověřeného administrativou (lieutenant-colonel chargé du détail). Podplukovník pověřený administrativou pluku bude v tažení vykonávat funkci brigádního majora (major de brigade) a v den srážky bude podle rozkazů ředitele velet dělostřeleckým a pěším jednotkám přiděleným velkému parku.
 • LXIV. Podplukovník jmenovaný adjutant-majorem dělostřelectva. V každém pluku nasazeném v armádě bude jmenován jeden podplukovník, který bude v průběhu tažení vykonávat funkci dělostřeleckého adjutant-majora velkého štábu ekvipáže; ostatní dělostřelečtí adjutant-majoři budou vybráni mezi zástupci ředitele (sous-directeurs).
 • LXV. Podplukovníci přidělení zálohám. Ostatní čtyři podlukovníci budou přiděleni zálohám; služebně nejstarší na pravém křídle, poslední na levém.
 • LXVI. Podplukovník nasazený v záloze k ní bude přidělen až do návratu do zimních kvartýrů.
 • LXVII. Funkce velících kapitánů. Velící kapitáni musí vešekerou pozornost věnovat údržbě děl, munice, výstroje a zápřahů své divize, jsou zproštěni stavění stráží a velení pracovníkům, ale nikoli doprovodu, ozbrojeným pícovním odřadům a další válečné služby.
 • LXVIII. Velící kapitáni, byť poveření velením celé své divizi, budou zvláště přiděleni prvnímu družstvu své roty; druhý kapitán bude velet druhému a poručíci zbývajícím.
 • LXIX. Kapitáni, jejichž roty budou obsluhovat plukovní kanóny, budou dbát toho, aby sledovaly pohyby jednotek, jimž budou přiděleny; dají pozor na to, aby kaprál-furýr a ohňostrůjci (artificiers) udrželi zápřahy v dosahu kanónů a kryté, je-li to možné, před palbou nepřítele, aniž by překážely manévrům pěchoty.
 • LXX. Důstojníci, jejichž roty budou obsluhovat záložní kanóny, se vynasnaží předejít zmatkům v manévrování a rychle provádět přesuny kanónů, jež si tyto manévry vynutí.
 • LXXI. Velitelé družstev budou řídit palbu svých kanónů, budou posuzovat její účinky a nařídí kanonýrům úhel náměru (degré de hausse) podle vzdálenosti nepřítele.
 • LXXII. Ordonanční důstojník při generálovi armády. Každodenně bude generálovi armády poskytnut jeden důstojník, aby přenášel jeho rozkazy týkající se dělostřelectva. Tento důstojník bude vybrán mezi druhými kapitány rot umístěných ve velkém parku a bude vystřídán každých 24 hodin. Není-li v parku dostatečný počet důstojníků, bude tento důstojník vybrán postupně mezi těmi, kteří budou přiděleni zálohám.
 • LXXIII. Důstojníci s povinností stavět stráže. Všichni důstojníci rot přidělených k parku a zálohám, s výjimkou velících kapitánů a důstojníků pracovních rot, budou stavět stráže a v této službě se budou točit s pěchotními důstojníky přidělenými k dělostřelectvu.
 • LXXIV. Plukovní adjutant-major. Služebně starší adjutant-major pluku bude následovat plukovníka, druhý bude přidělen prvnímu podplukovníkovi.
 • LXXV. Adjutanti (Adjudants; adjutant je nejvyšší poddůstojnická hodnost, pozn. překl.). Jeden adjutant bude přidělen každé záloze a jeden velkému parku.

Funkce poddůstojníků, svobodníků a ohňostrůjců.

 • LXXVI. Funkce seržant-majorů. Seržant-major bude vždy přidělen k prvnímu družstvu a v bitvě bude přebírat její velení vždy, když velící kapitán odejde k ostatním družstvům své roty.
 • LXXVII. Funkce seržantů. Každý seržant bude velet jednomu družstvu; budou dohlížet na udržování nástrojů a výzbroje a budou důstojníkovi družstva hlásit opravy a výměny, jež bude třeba provést; ti o tom zpraví velícího kapitána, který si službu vyžádá u důstojníka pověřeného administrativou parku.
 • LXXVIII. Funkce kaprál-furýra. Kaprál-furýr, za asistence ohňostrůjců, bude za bitvy pověřen dohledem nad bezpečností muničních povozů.
 • LXXIX. Funkce kaprálů a svobodníků (appointés). Kaprálové a svobodníci budou veliteli děl; tato funkce od nich vyžaduje každodenní pozornost, jsou zproštěni strážní, ordonanční a pracovní služby. Budou dohlížet na to, aby do muničních povozů nebyly ukládány jiné věci než ty, jež jsou nezbytné k obsluze kanónů. Budou za to odpovídat seržantovi, který vše při přesunu pečlivě zkontroluje, a který za to bude odpovídat veliteli družstva.
 • LXXX. Funkce ohňostrůjců (artificiers). V parku budou ohňostrůjci řízení mistrem-ohňostrůjcem (maître-artificier) ekvipáže pracovat, bez přídavku k žoldu, na výrobě válečných výbušnin (artifices de guerre) a pěchotních i dělostřeleckých nábojů; během svého nasazení k této práci budou zproštěni jakékoli jiné služby.
 • LXXXI. Během srážky se budou ohňostrůjci držet u kolesen (avant-trains), kde budou vydávat munici podavačům (pourvoyeurs), a budou pečlivě dohlížet na to, aby byly jejich muniční bedny (coffrets) neustále zásobeny.
 • LXXXII. Komu budou svěřeny klíče od muničních povozů a muničních beden. Klíče od muničních povozů a beden budou během srážky a při přesunu svěřeny ohňostrůjcům; ale v táboře budou uloženy u důstojníka velícího  divizi, nebo družstvu a budou neustále zavěšeny na tyči jeho stanu.
 • LXXXIII. Funkce prvních kanonýrů. Kaprálové a svobodníci dělostřeleckých pluků jsou osvobozeni od stavění stráží, tuto funkci bude plnit osm prvních kanonýrů a budou se v této službě točit s kaprály a svobodníky pěších jednotek přidělených dělostřelectvu.

Služba minérských rot.
Služba pracovních rot.
Vozkové.
Funkce dělostřeleckého strážného.
Funkce válečného komisaře.
Depoty.
Eskorta a dělostřelecké konvoje.