Manévry pro rotu Tirajérů či Flankérů

Instrukce maršála Davouta z roku 1811 (autorem projektu je generál Morand) pro pěchotu jeho armádního sboru týkající se manévrů a boje rozptýlených střelců – tirajérů a flankérů; zajímavý a důležitý podklad pro studium této oblasti pěchotní taktiky revolučních a napoleonských válek.

Generálu Morandovi. Hamburk, 16. října 1811.

Dostal jsem, mon cher Général, Váš dopis ze 16. a 5 vyhotovení Vašeho projektu výuky všech jednotek ve službě tirajérů. Zdál se mi dokonale splňující svůj účel a odesílám jej všem generálům velícím pěchotním divizím s výzvou, aby využili zbytku ročního období a cvičili v rámci projektu všechny roty; děkuji Vám, mon cher Général, a prosím Vás, abyste zaslal jedno vyhotovení svého projektu, jehož jste si nepochybně ponechal originál, svým generálům a plukovníkům, a nařídil jim, aby se podle něj zařídili a cvičili podle něj své jednotky.

Voltižérské roty již tyto manévry mají znát, bude dobré cvičit středové roty nejprve s nimi; tedy jednu každou a smísit fyzilíry s voltižéry.

Budu Vám zavázán, dáte-li mi na vědomí opatření, jichž užijete, a pokrok jednotek ve cvičeních, jež nemohou, při jejich provádění v různém terénu, než rozvíjet bystrost vojáků i důstojníků.

Generálům Friantovi, Gudinovi, Dessaixovi, Compansovi a Barbanègrovi. Hamburk, 16. října 1811.

Obecně bylo uznáno jako nevhodné brát určitý počet mužů každé roty coby flankéry a tirajéry, a že je lépe dát přednost takovému užití celé roty.

Voltižérské roty, jež jsou elitními rotami, nemohou tuto službu vykonávat často bez značných nevýhod, zdálo se mi tedy vhodným, aby roty, jež mohou být případně k této službě použity, v ní byly cvičeny.

Neboť je pro zavedení jednotnosti důležité, abychom přijali určité zásady, zasílám Vám, mon cher Général, resumé manévrů, a vyzývám Vás k tomu, abyste podle nich nechal cvičit pluky, jež jsou pod Vaším velením, ať již lehké či řadové pěchoty. Přeji si, aby bylo pro výcvik využito tohoto ročního období.

Nechte následně vyhotovit jeden exemplář této směrnice pro každého z plukovníků pluků pod Vaším velením a pro každého brigádního generála; jinak doporučte, aby jí nebylo děláno více kopií.

Voltižérské roty již tyto manévry mají znát, bude dobré cvičit středové roty nejprve s nimi; tedy jednu každou a smísit fyzilíry s voltižéry.

Budu Vám zavázán, dáte-li mi na vědomí opatření, jichž užijete, a pokrok jednotek ve cvičeních, jež nemohou, při jejich provádění v různém terénu, než rozvíjet bystrost vojáků i důstojníků.

(Generálu Dessaixovi) Bude zbytečné, mon cher Général, abyste posílal kopii této směrnice 33. lehkému, vzhledem k tomu, že ji posílám generálu Barbanègrovi, aby pluku jedno vyhotovení předal.

Manévry pro rotu Tirajérů či Flankérů.

Rota určená k průzkumu před kolonou či ke krytí linie přejde ihned, jakmile k tomu její kapitán obdrží rozkaz, na 200 kroků (130 m) od linie či kolony; dojde na střed prostoru, který má krýt či prozkoumávat, kapitán ji zastaví a zformuje linii tirajérů následujícím způsobem.
Článek 1.

Krýt čelo kolony či linie.

Kapitán roty tirajérů nechal zastavit na bodě, kde má zůstat záložní sekce, rozdělí svou rotu na tři sekce a velí:

Sections de droite et de gauche, par le flanc droit et le flanc gauche, à 100 pas (65 m) sur la droite et la gauche – MARCHE.

[Pravá a levá sekce, pravým a levým bokem, na 100 kroků (65 m) na pravé a levé křídlo – MARŠ.]

Na tento povel vypochodují poručíci se svými sekcemi. Seržant-major, dva seržanti, dva kaprálové a dva bubeníci či korneti (jsou-li v rotě čtyři) zůstanou s kapitánem při středové sekci.

Poručíci dorazí po 100 krocích (65 m) na body vpravo a vlevo, kde mají zastavit, nechají své sekce zastavit a zavelí následně:

Poručík, šéf pravé sekce.

1. Premier et second rangs par le flanc gauche – GAUCHE.
2. À 15 pas (9,75 m) par file, prenez vos distances – MARCHE.

[1. První a druhý řad vlevo – V BOK.
2. Na 15 kroků (9,75 m) po zástupech, zaujměte rozestupy – MARŠ.]

Podporučík, šéf levé sekce.

1. Premier et second rangs par le flanc droit – DROITE.

2. À 15 pas (9,75 m) par file, prenez vos distances – MARCHE.

[1. První a druhý řad vpravo – V BOK.
2. Na 15 kroků (9,75 m) po zástupech, zaujměte rozchody – MARŠ.]

Na tento povel zaujmou zástupy prvních dvou řadů pravé a levé sekce určené rozchody 15 kroků (9,75 m) a pochodují, dokud se nesetkají. Třetí řad, seržant, kaprálové a bubeník či kornet zůstanou s důstojníkem v záloze.

Poznámka.

Tyto zálohy mají nahrazovat ztráty linie, poskytovat posily silně napadeným bodům, a důstojníkům doprovod, který je nesmí nikdy opustit: tyto eskorty jsou určeny za body shromáždění a ústupu, musejí mít nejméně 6 mužů.

Je-li detašován poddůstojník, aby předal tirajérům rozkaz, musí být vždy doprovázen fyzilírem ze zálohy.

Po zaujetí rozchodů nechají poručíci bubnovat běžný krok či troubit pochod. Na tento signál se zástupy tirajérů pohnou o 100 krok (65 m) vpřed.

Poznámka.

Tirajéři musejí vždy pochodovat po dvou společně, aby se vzájemně podporovali. Pálit mohou jen jeden po druhém tak, že jeden z obou má vždy nabito.

Jak je to jen možné, linie tirajérů kryjící čelo kolony, musí opsat část kružnice, jejímž je čelo kolony středem.

Článek 2.

Krýt týl kolony, nebo ústup linie.

Stejné dispozice jako v prvním článku.

Poznámka.

Při ústupu linie se musí kordon tirajérů držet rovnoběžně s linií. Kapitán roty tirajérů nesmí kolonu či linii nikdy ztratit z očí: v případě, že by mu terén zabránil ji vidět, umístí poddůstojníci či vojáky tak, aby jej zpravovali o všech jejích pohybech.

Krok tirajérů se řídí krokem kolony či linie.

Článek 3.

Krýt jeden z boků kolony.

Stejné dispozice jako v prvním článku.

Poznámka.

Ustavený kordon tirajérů bude pochodovat bokem stejně jako zálohy a bude sledovat směr kolony.

Článek 4.

Krýt jednou rotou oba boky kolony.

Kapitán rozdělí rotu na dvě sekce a velí:

1. Première section, en avant sur le flanc droit de la colonne – MARCHE.
2. Deuxième section, en avant sur le flanc gauche de la colonne – MARCHE.

[1. První sekce vpřed na pravý bok kolony – MARŠ.
2. Druhá sekce vpřed na levý bok kolony – MARŠ.]

Na tento povel přejde podporučík s první sekcí na pravý bok kolony, asi 100 kroků (65 m) od ní.

Poručík s druhou sekcí na stejnou vzdálenost od levého boku.

Kapitán bude následovat pohyb jedné z obou sekcí v doprovodu seržant-majora, seržanta, dvou kaprálů, deseti fyzilírů a jednoho či dvou bubeníků či kornetů.

Sekce dorazí na 100 kroků (65 m) od kolony, jsou zastaveny a zformovány do linie tirajérů způsobem předepsaným v prvním článku.

Poznámka.

Oba boky kolony jsou takto pokryty, kapitán bude přecházet se svou eskortou na nejohroženější body, odkud bude svým poručíkům posílat rozkazy, buď přes seržanta své eskorty, nebo pomocí bubenických či trubačských signálů.

Článek 5.

Změny směru.

Jakmile důstojníci tirajérů zahlédnou změnu směru pochodu kolony či linie, upozorní na ně tirajéry pomocí korneta či bubeníka a vyšlou poddůstojníky, aby předali jejich rozkazy a ujistili se, že pohyb je prováděn; musí přejít na bod, na němž bude změna směru prováděna.

Článek 6.

Změna směřování čela.

Jeden z poručíků přejde na bod, kolem něhož se má provést změna směřování čela, a nechá troubit či bubnovat, dokud neuvidí, že je pohyb tirajérů prováděn tak, jak je předepsáno.

Zatímco kapitán, jenž přejde se svou zálohou na svou novou pozici, se ujistí pomocí svých poddůstojníků o přesnosti a pravidelnosti pohybu, druhý poručík podpoří se svou eskortou křídlo, jež bude postupovat vpřed.

Článek 7.

Pochod.

Tirajéři musejí být cvičeni nejen v běžném a zrychleném kroku, ale navíc také v běhu, neboť právě v běhu budou muset provádět změny směru, směřování čela a zteče k dobytí lesa, či vesnice a všech pozic, kde není třeba obávat se útoku jezdectva.

V běhu se také budou muset stahovat na záložní pelotony, jakmile se ukáže kavalerie s úmyslem je napadnout, pokud by se nemohli schovat v dolíku, příkopu, za keři, odkud na ni budou moci bezpečně pálit.

V otevřeném terénu musejí tirajéři pochodovat v co největším pořádku a s klidem, chladnokrevně a v tichosti; vést palbu a být připraveni k provedení všech pohybů, jež jim budou nařízeny.

Jsou-li tirajéři umístěni na bocích v čele či v týlu kolony pochodující v nekryté planině, je tomu tak nejen proto, abychom byli zpraveni o pohybech nepřítele, ale také proto, abychom udržovali tirajéry pěchoty a jezdectva (nepřítele) dostatečně vzdálené od kolony.

Je-li pláň, přes níž kolony postupuje, zbrázděna úvozy a nabízí-li vyvýšeniny či lesíky, tirajéři musejí vlézt do úvozů a prohledat je, obsadit vrcholky pahorků, obsadit a prohledat okraje lesíků.

Narazíme-li na dům, zámek, chalupu, kapitán pošle k jejich prohledání dostatečnou hlídku, a je-li důvod myslet si, že s v nich skrývá nepřítel, nechá na to ihned upozornit velitele kolony, sevře svou linii a provede veškerá opatření, aby nebyl překvapený ani přemožený nenadálým útokem.

Mají-li tirajéři projít vesnici, kapitán bude pochodovat mimo sestavu se svou zálohou a zaujme výhodné postavení, dokud tirajéři vesnici neprohledají. Nechá obsadit hlavní ulice poručíky a jejich eskortami, aby se k nim mohli v případě potřeby tirajéři stáhnout.

Pokud tirajéři postupují lesem či terénem protkaným příkopy, pokrytým křovinami, ruinami, atd., musí postupovat s nejvyšší opatrností, při setkání s nepřítelem zaujmout výhodné postavení a využít všech událostí, jež se nabídnou, aby na něm získali převahu a donutili jej terén vyklidit.

Stojí-li nepřítel ve výhodném postavení, je třeba jej obejít; několik statečných, kteří se vrhnou na vrchol skaliska, ruinu, či opevnění, či překonají příkop, za nímž se nepřítel cítí bezpečně, takřa vždy uspěje a vypudí jej a způsobí mu povážlivé ztráty.

Při postupu musejí důstojníci tirajérů věnovat svou pozornost nejen pohybům nepřítele a vlastních jednotek, ale také se pečlivě přizpůsobovat terénu, jenž jim může poskytnout výhodu v případě pozičního boje či ústupu, a zaznamenat také zdroje, jež nabízí, ať již pro stavbu lávek, či pro urychlení opevnění se, bylo-li by toho třeba.

Článek 8.

Manévr tirajérů při útoku na vesnici či opevnění.

Předpokládáme linii tirajérů podpořenou zálohami a v uspořádání, jež bylo popsáno výše, postupující čelním útokem proti vesnici, opevnění, statku, lesu, pahorku, atd.

Je pravděpodobné, že nepřítel napadený na celé šíři svého čela, se rozvine, jak jen to bude možné, aby kladl na všech úsecích rovnoměrný odpor; ale připravil-li si velitel útočníků dvě dobré zálohy a dá-li signál svým tirajérům, aby se v běhu vrhli proti oběma krajním křídlům linie, aby prudce napadli boky a týl nepřítele, zatímco vrhne jednu zálohu proti čelu, jež nepřítel přirozeně odkryje, aby podpořil svá napadené křídla, je nade vší pochybnost, že dosáhne úplného úspěchu. Druhá záloha musí pochodovat jen krokem a bude nasazena, jen bude-li třeba podpořit první při zápase s nepřítelem.

Stejný útok může být proveden zálohami na boky nepřítele, zatímco tirajéři se po shromáždění provedeném v běhu, zaútočí svižně na čelo nepřítele.

Poznámka.

Výcviku tirajérů v přesunu během ze středu linie na její kraje a z krajů do středu nebude nikdy dost.

Tento manévr může přinést značné výhody v mnoha situacích; musí být důstojníky pečlivě nastudován.

Článek 9.

Formace proti jezdectvu.

Zálohy tirajérů musí vždy pochodovat co nejpečlivěji a být připraveny ke zformování kruhu.

Je-li záloha v linii a náhle se objeví jezdectvo, důstojník velí:

1. En arrière à droite et à gauche, formez la cercle – MARCHE.

[1. Vzad doprava a doleva, zformujte kruh – MARŠ.]

Na tento povel pravé a levé křídlo pochodují vzad, dokud se nesetkají.

Je-li záloha v koloně, důstojník velí:

2. Serrez la colonne – MARCHE.

[2. Kolonu sevřít – MARŠ.]

Na tento povel se sekce sevřou do masy (tj. na tři kroky mezi posledním a prvním řadem), pravé a levé zástupy se obrátí čelem proti nepříteli. Tirajéři z linie, kteří se vrátí, budou umístěni na rozích kolony.

Článek 10.

Průchod liniemi či nahrazování tirajérů.

Považuje-li kapitán za vhodné nahradit sekci, jež tvoří linie tirajérů, sekcí, jež tvoří zálohu, postupně vyšle muže ze své zálohy, kteří zaujmou místa tirajérů, a připojí k ní ty, kteří mají být nahrazeni.

Poručíci dohlédnou na to, aby se tato nahrazování prováděla v pořádku, opatrně a rozumně.

Poznámka.

Důstojníci a poddůstojníci, kteří velí malým zálohám či eskortám, musejí pečlivě dohlédnout na to, aby linie tirajérů pochodovala v největším pořádku, a v přikázaném směru; musejí povzbuzovat elán při ztečích a zrychlených pochodech, podporovat krok a zpomalit jej, jakmile to při ústupu uznají za užitečné, zastavit linii, dostanou-li k tomu rozkaz, zabránit, aby vojáci opouštěli svá místa, aby odnášeli raněné; kapitán je jediný, kdo k tomu může dát rozkaz.

Článek 11.

Signály.

Pohyb. Signál korneta. Bubenický signál.
Rozvinutí. Déployement. La Breloque.
Shromáždění. Ralliement. Aux Drapeaux.
Ústup. Retraite. Retraite.
Pochod doprava. Marche à droite. La Grenadière.
Pochod doleva. Marche à gauche. Les trois coups de charge.
Útok. La charge. La charge.
Pomalý pochod. Pas ordinaire. Pas ordinaire.
Rychlý pochod. Marche précipitée. La Charge avec roulement.
Zastavení. La Messe. La Messe.

Poznámka.

Pro tirajéry byly určeny ty bubenické signály, jež se nejméně užívají při pochodu v koloně, abychom předešli jakékoli záměně mezi pohybem kolony a pohybem tirajérů; je možné dát tambor-majorům rozkaz nenechat hrát La Grenadière ani tři údery La Charge, bude-li kolona flankována tirajéry.

Signály kornetů a bubeníků byly vybrány mezi předpisovými, aby byly všeobecně známé.

(francouzská, německá a anglická verze textu na www.demi-brigade.org)

Originál, který padl do rukou Rusů během tažení roku 1812, byl publikovaný v Petrohradě (Materiaux des Archives Éducatifs Militaires de l’État-Major. La Guerre Patriotique de 1812. Part II: Documents capturés de l’Ennemi. Volume 1: La Correspondence en Partance du Maréchal Davout (du 14 octobre au 31 décembre 1811.)) a přepsaný Johnem Cookem.