Předpis týkající se výcviku a manévrů pěchoty z 1. srpna 1791

Komentované a dosud nejúplnější české vydání základního textu pro výcvik a manévry francouzské pěchoty konce 18. a počátku 19. století, doplněné o řadu dílčích podkladů a původní schémata.

Toto první české vydání předpisu z 1. srpna 1791 zahrnuje první čtyři kapitoly, tj. Formaci pluku v bitevní sestavě, Školu vojáka, Školu pelotonu a Školu batalionu, a dále několik vybraných úvodních a závěrečných článků Evolucí linie, jež jsou nepostradatelné i pro službu samostatného batalionu.

Pro pochopení vývoje francouzské pěchotní taktiky 18. století a praktické aplikace předpisu z roku 1791, jež je vyvrcholením tohoto vývoje v podmínkách koaličních válek let 1792–1815, je mimořádně přínosné dílo Jean-Lambert-Alphonse Colina, důstojníka dělostřelectva a Historické služby hlavního štábu armády, a sice jeho studie Pěchota v 18. století, Taktika (L’Infanterie au XVIIIe siècle, La Tactique, Paříž 1907), jejíž text je k dispozici na skvělých internetových stránkách Praetri Fides, Exemplumque Futuri zabývajících se vojenstvím Ancien régime, a Taktika a disciplína v armádách revoluce (La Tactique et la Discipline dans les Armées de la Révolution, Paříž 1902), jež se skládá z obsáhlého úvodu analyzujícího taktiku pěchoty revolučních a napoleonských válek a z korespondence generála Schauenbourga, jednoho z nejvýznamnějších instruktorů pěchoty své doby, jež se vztahuje k výcviku několika pravidelných i dobrovolnických batalionů v období od dubna do srpna 1793 a obsahuje řadu doplňujících vysvětlení, dílčích úprav předpisu z roku 1791 a především ucelený obraz toho, jak výcvik podle tohoto předpisu probíhal v praxi. Komentované vydání ve francouzštině najdete zde, a původní vydání na Gallice. Důležité a užitečné jsou také Synoptické tabulky sestavené majorem Heffmeyerem a Instrukce týkající se manévrů pěchoty sepsaná generálem Schauenbourgem: Heffmeyer et Schauenbourg.

Z dostupných pramenů je mimořádně zajímavá také pasáž pamětí maršála Neye nazvaná Vojenské studie (Études militaires); paměti knížete Moskevského jsou k dispozici ve francouzštině (od s. 319) i angličtině (od s. 291) na books.google. Text předpisu pochází z druhého vydání originálu z roku 1792, který je k dispozici na stránkách digitální knihovny Francouzské národní knihovny Gallica, a následují jej příslušná schémata a komentáře k nim (dostupné na books.google nebo na archive.org).

Přiložena jsou rovněž různá doplnění a úpravy detailů předpisu a týkající se různých nepředpisových, avšak v praxi užívaných způsobů palby, nepostradatelných formování a manévrů v karé, jež doplňují předpisové dispozice proti jezdectvu, nebo instrukce o nasazení tirajérů (rozptýlených střelců); všechny tyto přílohy pocházejí z dílčích či obecných dobových instrukcí a rozkazů, a to především z Instrukce týkající se manévrů pěchoty stanovené generálním inspektorem Rýnské armády z roku 1795, Pěchotní příručky z roku 1807, Vojenských studií maršála Neye, tří instrukcí z roku 1811 obsažených v korespondenci maršála Davouta, a dalších:

Seznam s odkazy na dostupné elektronické kopie všech výcvikových předpisů francouzské pěchoty let 1750-1831 najdete zde: Documents sur l’Exercice et les Maœuvres de l’Infanterie de France 1750-1831. Mezi nimi také odkazy na různá vydání předpisu z 1. srpna 1791: Règlement concernant l’exercice et les manoeuvres de l’Infanterie: 1 (gallica, 1791), 2 (gallica, 1792), 3 (books.google, 1792), 4 (books.google, an 3), 5 (books.google, an 6), 6 (books.google, 1810), 7 (archive.org, 1821), Schémata: a (books.google, 1792), b (books.google, 1793), c (archive.org, 1821); Překlady do němčiny: I (e-rara, 1800), angličtiny: II (books.google, 1809), a ruštiny: III (pdf, austerlitz.org, 1811).

Je mou milou povinností na tomto místě poděkovat přátelům, kteří mou práci na překladu a doplnění předpisu o výcviku a manévrech podpořili, ať již poskytnutím podkladů nebo konzultacemi. Jsou to zejména pánové Oliver Schmidt a Fabio Ronchi, granátníci 22. řadové půlbrigády, Martin Lancaster, kapitán myslivců 9. lehkého pluku, Jan de Coster, kapitán granátníků 8. řadové půlbrigády, Ilja Kudrjašov, alias Louis Leroi, poručík 8. řadové půlbrigády, Petr Chaloupek, brigadýr elitního četnictva. A v neposlední řadě všem „vojákům“ oblékajícím francouzské uniformy v rámci Středoevropské napoleonské společnosti, kteří od počátku roku 2004 uvádějí jako první v Evropě do praxe Školu batalionu s respektem ke všem základním předepsaným principům. Jim je tato práce věnována především, jejím hlavním smyslem je dát jim do rukou co možná nejúplnější, jednoznačné a z ověřených dobových pramenů čerpané zásady, mechanismy a postupy výcviku a manévrů. Mohou na nich s jistotou stavět zdokonalování a pokračování svého snažení a dosáhnout tím jednak vyšší autenticity svých akcí, jednak lépe proniknout do této problematiky, jež tvoří jednu ze základních disciplín vojenské teorie tohoto historického období, a kterou bez spojení teorie s praxí lze jen velice obtížně pochopit do důsledku.

Předpis týkající se výcviku a manévrů pěchoty z 1. srpna 1791: dokument ve formátu pdf (35 MB) ke stažení ZDE.

V souvislosti s ním vás budou určitě zajímat příbuzná témata na Austerlitz.org:

A články na téma napoleonské pěchotní taktiky na Security Magazínu:

A pro spolky vojenské historie: