Historie

Mírová dislokace pluků řadové a myslivecké pěchoty, inspekční systém (1805)

V době míru byly pěchotní (ale i jezdecké a dělostřelecké) pluky dislokovány teritoriálním způsobem v tzv. „inspekcích". Každá inspekce mohla mít maximálně deset pluků řadové pěchoty. Inspekcí bylo v roce 1805 celkem čtrnáct a pluky do nich byly dislokovány na základě strategického významu inspekce.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj poddůstojníků a mužstva řadové pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Podrobné popisy budou obsahem samostatného článku. Stejně tak je tomu v případě popisu výzbroje.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj bubeníků, hudebníků a neřadových řadové pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Většina zde vyobrazených součástí byla popsána v předchozích plaketách – zde se zaměřím na odlišnosti stejnokroje hudebníků. Novou částí bude popis stejnokroje neřadových (nebojových) poddůstojníků a vojáků pluku.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj důstojníků řadové pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Podrobné popisy budou obsahem samostatného článku. Stejně tak je tomu v případě popisu výzbroje.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj myslivecké pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Podrobné popisy budou obsahem samostatného článku. Stejně tak je tomu v případě popisu výzbroje.

Myslivecký pluk v datech (1805)

Viz také Ru1805-I-C1, Ru1805-I-C2.

Vražda v opatství – Casamari 1799

Opatství v jihoitalském Casamari, poblíž Frosinone, bylo založeno v letech 1033-1035 skupinou kněží a laiků z Veroli, kteří zde na troskách římské vily Gaia Maria vybudovali benediktinský klášter.

Oběti z Vendée

Válka ve Vendée? Spíše genocida, tvrdí historik Pierre Chaunu, který odhaduje počet obětí na 400.000, 500.000 nebo 600.000 (někteří hovoří dokonce o miliónu mrtvých).

Zrození republikánského křesťanství (1789-1801)

V zástupu "mužů svobody" zaujímá zvláštní místo ten, kdo už bude navždy nazýván "abbé Grégoire" (v Paříži je po něm pojmenována i jedna ulice), ačkoli byl konstitučním biskupem. Nejen proto, že zůstal neochvějně až do své smrti knězem-občanem par excellence, necitlivým vůči všem politickým klikám, i za Napoleona - "Řadí mne do třídy těch, kdo, protože nejsou přístupni tomu, aby byli koupeni, musí být rozdrceni", mohl napsat ve svých Mémoires - ale také a především proto, že měl vášeň pro všeobecné.

Vendée a osvícenství – intelektuální kořeny vyhlazování

Profesor Univerzity v Lille. Roku 1986 vydal své přednášky z University v Angers pod titulem Cinq Leçons d´histoire de la Révolution française /Pět přednášek z historie Francouzské Revoluce/, v létech 1982 a 1983 pak spolu se svými spolupracovníky vydal dvě závažná díla: Sainte Jeanne Delanoué, servante des pauvres /Svatá Jana Delanoué, služebnice chudých/ a Les martyrs d´Avrillé: catholicisme et Révolution /Mučedníci z Avrillé: katolicismus a Revoluce.