I. Evropa v letech 1789-1821

10. duben 1809 – 10. duben 2009

10. dubna 1809, před 200 lety, překročila rakouská armáda řeknu Inn na rakousko-bavorském pomezí, válka 5. protifrancouzské koalice byla zahájena. Napoleon se o překročení Innu dozví 12. dubna, reaguje následující proklamací ke své armádě:

Bitva u Ostrolenky – 16. února 1807

6.-8. září 2007 proběhne v polské Ostrolence vzpomínková akce na bitvu ze 16. února 1807, které se zúčastní více než stovka vojáků C.E.N.S. Přinášíme úryvek z knihy Napoleonova tažení II Jiřího Kovaříka, který tuto málo známou epizodu napoleonských válek přibližuje.

Korespondence maršála Davouta z 9. a 10. července 1809

V souvislosti s připravovanou akcí v Mikulově přinášíme překlad tří dopisů z korespondence maršála Davouta, které přibližují situaci a pohyby vojsk v okolí Mikulova v době bitvy u Znojma.

Stručná historie polského tažení 1806-1807

Po bitvě u Slavkova neuplynul ani rok a v Evropě vypukl další válečný konflikt. Pruské království, jež dosud stálo poněkud stranou mocenských střetů, vypovědělo válku Francii a podobně jako Rakousko v roce 1805, i nyní Prusko podcenilo sílu Napoleonových armád. Bylo poraženo v bitvách u Jeny a Auerstädtu v říjnu 1806, ztratilo své hlavní město, pokračovalo však v odporu - na cestě byly ruské posily.

Na který den připadne dvousté výročí bitvy u Slavkova? Co je to za otázku?

Bitva u Slavkova proběhla 2. prosince 1805. To se učí děti již na základních školách. Na školách středních k tomu učitel občas dodá, že to bylo také 11. frimairu roku 14 podle revolučního kalendáře, který platil ve Francii, nebo 20. listopadu 1805 podle kalendáře juliánského, kterým se řídili v Rusku.

Thierry Lentz: Je třeba rehabilitovat Talleyrandovu roli za Konzulátu

Rozhovor s prof. Thierry Lentzem přeložil do češtiny František J. Holeček, O.M.

200. výročí vyhlášení Občanského zákoníku Francouzů 21. března 1804 – několik orientačních bodů

František Holeček přeložil článek paní Irene Delage k dvoustému výročí vyhlášení Občanského zákoníku.

Ústavní statut Italského království ze 17. března 1805

Sedmnáctého března 1805 (26 ventôse, an XIII) přijal Napoléon Bonaparte v trůnním sále v Tuileries delegaci nejvýznamnějších lombardských zástupců, kteří se v Paříži shromáždili pod záminkou revize ústavy italské republiky.

Réal kontra Danican aneb drastický obraz poměrů londýnského roajalistického exilu roku 1808

Louis Michel August Thévenet, zvaný Danican se narodil v Paříži 28.3. 1764. Roku 1779 nastoupil službu u námořnictva a roku 1779 v řadách královniny tělesné stráže (gendarmes de la Reine). V den pádu Bastily, 14. července 1789, vstoupil do Národní gardy a roku 1792 si zvolil armádní dráhu, která ho za bojů ve Vendée vynesla v září 1793 až k hodnosti brigádního generála.

Jakobínský matematik tváří v tvář světu katolické zbožnosti

Jen málokdo ví, že Napoléonův štáb byl za italského tažení z let 1796-1797 provázen zvláštní Komisí pro vyhledávání vědeckých a uměleckých předmětů (Commission pour la recherche des objets des Sciences et de l'Art), kterou řídil vynikající matematik Gaspard Monge (1746-1818), jejímž úkolem bylo provádět na podrobeném území rozsáhlé konfiskace uměleckých a vědeckých sbírek, knihoven a archivů a odesílat bohatou kořist do Paříže. Naše studie, kterou si můžete stáhnout ve formátu zip, vám odhalí rozsah těchto nezměrných kulturních ztrát.