I. Evropa v letech 1789-1821

Stručná historie polského tažení 1806-1807

Po bitvě u Slavkova neuplynul ani rok a v Evropě vypukl další válečný konflikt. Pruské království, jež dosud stálo poněkud stranou mocenských střetů, vypovědělo válku Francii a podobně jako Rakousko v roce 1805, i nyní Prusko podcenilo sílu Napoleonových armád. Bylo poraženo v bitvách u Jeny a Auerstädtu v říjnu 1806, ztratilo své hlavní město, pokračovalo však v odporu - na cestě byly ruské posily.

Na který den připadne dvousté výročí bitvy u Slavkova? Co je to za otázku?

Bitva u Slavkova proběhla 2. prosince 1805. To se učí děti již na základních školách. Na školách středních k tomu učitel občas dodá, že to bylo také 11. frimairu roku 14 podle revolučního kalendáře, který platil ve Francii, nebo 20. listopadu 1805 podle kalendáře juliánského, kterým se řídili v Rusku.

Thierry Lentz: Je třeba rehabilitovat Talleyrandovu roli za Konzulátu

Rozhovor s prof. Thierry Lentzem přeložil do češtiny František J. Holeček, O.M.

200. výročí vyhlášení Občanského zákoníku Francouzů 21. března 1804 – několik orientačních bodů

František Holeček přeložil článek paní Irene Delage k dvoustému výročí vyhlášení Občanského zákoníku.

Ústavní statut Italského království ze 17. března 1805

Sedmnáctého března 1805 (26 ventôse, an XIII) přijal Napoléon Bonaparte v trůnním sále v Tuileries delegaci nejvýznamnějších lombardských zástupců, kteří se v Paříži shromáždili pod záminkou revize ústavy italské republiky.

Réal kontra Danican aneb drastický obraz poměrů londýnského roajalistického exilu roku 1808

Louis Michel August Thévenet, zvaný Danican se narodil v Paříži 28.3. 1764. Roku 1779 nastoupil službu u námořnictva a roku 1779 v řadách královniny tělesné stráže (gendarmes de la Reine). V den pádu Bastily, 14. července 1789, vstoupil do Národní gardy a roku 1792 si zvolil armádní dráhu, která ho za bojů ve Vendée vynesla v září 1793 až k hodnosti brigádního generála.

Jakobínský matematik tváří v tvář světu katolické zbožnosti

Jen málokdo ví, že Napoléonův štáb byl za italského tažení z let 1796-1797 provázen zvláštní Komisí pro vyhledávání vědeckých a uměleckých předmětů (Commission pour la recherche des objets des Sciences et de l'Art), kterou řídil vynikající matematik Gaspard Monge (1746-1818), jejímž úkolem bylo provádět na podrobeném území rozsáhlé konfiskace uměleckých a vědeckých sbírek, knihoven a archivů a odesílat bohatou kořist do Paříže. Naše studie, kterou si můžete stáhnout ve formátu zip, vám odhalí rozsah těchto nezměrných kulturních ztrát.

Počet obětí války ve Vendée

Překlad článku Philippa Boutryho: Vendée - občanská válka, masakr, genocida?

Casamari – P. Dominik Zavřel

Zločin v jihoitalském opatství Casamari, při němž bylo francouzskými vojáky umučeno 13. května 1799 šest trapistických mnichů, mezi nimi i Čech, P. Dominik Zavřel, připoutal před časem pozornost výzkumného týmu Projektu Austerlitz 2005, který v archivu opatství prostudoval veškerý dostupný materiál. Studie dr. Františka J. Holečka, O.M. zasazuje tuto dramatickou událost do širokého kontextu vojenských operací z jara 1799, které vedly ke zhroucení francouzské moci v Itálii.

Moc práva. Pře chouanského generála, barona de Cormatin, s francouzskou Republikou

Strašlivá vyčerpanost republikánských oddílů i sil chouanského odboje vedla na přelomu let 1794-95 k navázání vzájemných rozhovorů, z nichž do jara vzešla u nás posud téměř neznámá mírová jednání v La Jaunaye a La Mabilais, která měla dát roajalistům za uznání Republiky a jejích zákonů statut teritoriální gardy v západních départementech a vydat jim do rukou i vězného syna popraveného krále Ludvíka XVI. Předkládaná studie dr. Františka J. Holečka, O.M. osvětluje tyto události na pozadí dramatického osudu jejich protagonisty, generála Královské a katolické armády, Pierra-Marie-Félicité Dezoteauxe, barona de Cormatin (1753-1812).