I. Francouzská armáda

Stráž praporu v rámci sestavy batalionu francouzské pěchoty

Vojáci 8. pluku řadové pěchoty francouzské armády C.E.N.S. si vyrobili výstroj a výzbroj 2. a 3. orlonoše, kteří fungovali v rámci stráže praporu a orla po aplikaci dekretu z 18. února 1808. Tímto článkem chceme jim a dalším zájemcům pomoci zorientovat se ve vývoji „garde du drapeau“ - stráže praporu francouzské pěchoty v letech 1791–1815.

Kterak dobrým vojákem býti

Kronika francouzského 57. pěšího pluku je uvedena dvěma epigramy, rýmovanými návody, jak být dobrým vojákem francouzské pěchoty. Kronika sama byla vydána v roce 1889, v řadě s kronikami ostatních pluků francouzské armády, jež se tak snažila připomenout si po tragické prusko-francouzské válce zářivější momenty své vojenské historie.

Manévry pro rotu Tirajérů či Flankérů

Instrukce maršála Davouta z roku 1811 (autorem projektu je generál Morand) pro pěchotu jeho armádního sboru týkající se manévrů a boje rozptýlených střelců - tirajérů a flankérů; zajímavý a důležitý podklad pro studium této oblasti pěchotní taktiky revolučních a napoleonských válek.

Hodnostní stupně francouzské armády let 1786-1815 II.

Hodnostní stupně generálů a štábních důstojníků francouzské armády let 1786-1815.

Hodnostní stupně francouzské armády let 1786–1815 I.

Hodnostní stupně a jejich označení na uniformě jsou v každé armádě specifické. Francouzský systém z let 1791–1815 se opírá o královskou ordonanci z 1. října 1786. V průběhu revoluce a císařství prošel několika změnami a orientace v hodnostních stupních (grades) a titulech (titres) a s nimi více či méně spojených službách (emplois) či funkcích (fonctions) není snadná.

Předpis týkající se výcviku a manévrů pěchoty z 1. srpna 1791

Komentované a dosud nejúplnější české vydání základního textu pro výcvik a manévry francouzské pěchoty konce 18. a počátku 19. století, doplněné o řadu dílčích podkladů a původní schémata.

O pochodech v Napoleonových armádách

Překlad vybraných pasáží knihy C.-P. Escalla Des Marches dans les Armées de Napoléon týkajících se formací pěchoty za pochodu.

Povinnosti seržanta podle Bardinovy Pěchotní příručky

Popis základních funkcí seržanta francouzské pěchoty pomáhá lépe pochopit fungování jednotek pěchoty v období revolučních a napoleonských válek a je zajímavý jistě nejen pro členy jednotek re-enactmentu.

Dekret z 19. září 1805

Dekretem z 2. doplňkového dne roku 13 byly v batalionech francouzské řadové pěchoty ustaveny voltižérské roty.

Původní program ceremonie předávání orlic – 5. prosince 1804

Původní scénář ceremonie předávání orlic vydaný v Pařížském deníku 5. prosince 1804.